Zápis č. 5/2010 ze dne 24.5.2010

2.6.2010

Zápis č. 5/2010
z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 24.5.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 3

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Bc. Olga Kuzníková


Starosta předložil ke schválení program :

1. Schválení podmínek veřejné dvoukolové architektonické urbanistické soutěže na zpracování návrhu řešení „Nové centrum MČ Praha - Velká Chuchle".
2. Projednání dokumentace pro změnu ÚR na akci „Vily Chuchle" .
Hlasování: jednomyslně schváleno

l. Po schválení programu starosta představil Ing. Markétu Kohoutovou- tajemnici a sekretářku urbanistické soutěže a po souhlasu ZMČ jí předal slovo. Ing. Kohoutová seznámila členy ZMČ s pravidly zadávání veřejné dvoukolové architektonické urbanistické soutěže na zpracování návrhu řešení „Nové centrum MČ Praha - Velká Chuchle". Vysvětlila výhody a možnosti soutěže a vysvětlila podmínky I. a II. kola soutěže. S návrhem podmínek se zastupitelé mohli seznámit předem na úložišti pro zastupitele a Ing. Kohoutová zodpověděla některé dotazy. ZMČ podmínky veřejné
dvoukolové architektonické soutěže na zpracování výše uvedeného návrhu schválilo a soutěž bude vyhlášena 3.6.2010 po potvrzení regulérnosti podmínek Českou komorou architektů. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 5/2010/
Hlasování: jednomyslně schváleno

2. V souvislosti s vyhlášením soutěže předložil starosta návrh na rozdělení soutěžních nákladů
a odměn pro vítězné návrhy soutěže a členy poroty. ZMČ předložený návrh schválilo. /viz neveřejná příloha č. 2 usnesení ZMČ 5/2010/
Hlasování: jednomyslně schváleno

3. Tajemnice ještě seznámila s návrhem „Mandátní smlouvy" s ing. Markétou Kohoutovou, která byla
usnesením ZMČ 3/2010 ze dne 29.3.2010 jmenována do funkce tajemníka a sekretáře soutěže. ZMČ uzavření „Mandátní smlouvy" schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4. Starosta informoval o jednání stavebního výboru dne 14.5.2010, který projednal žádost o souhlas se stavební dokumentaci předloženou společností REFLECTA DEVELOPMENT dne 15.4.2010 pro vydání rozhodnutí o umístění stavby projektu VILY CHUCHLE (rodinné vily) a dále projednal žádost o souhlas MČ jako vlastníka pozemků p.č. 993/1, 994, 996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle se změnou ÚR na těchto pozemcích při další výstavbě na Hvězdárně. ( pozemky horní nerekonstruované části komunikace Na Hvězdárně ) SV doporučil zastupitelům obě žádosti spol. REFLECTA DEVELOPMENT schválit při dodržení podmínek, že :

a) ve stavební části projektové dokumentace stavby rodinných vil „VILY CHUCHLE" bude dořešena trasa hlavní vnitro-staveništní zásobovací komunikace, která povede po vlastních pozemcích a k pronajímané komunikaci Na Hvězdárně bude připojena pouze v dolní a horní části projektem dotčeného území.
b) ve stavební části projektové dokumentace rodinných domů bude dořešen odvod dešťových vod při důsledném dodržení retence těchto vod na každé parcele RD aby nedocházelo k jejímu splavování do stávající zástavby Na Hvězdárně.
c) rozhodnutí o povolení kácení stromů mimo les v rozsahu dle plánu uvedeném v předložené PD, část D-11.1-r0 musí předcházet uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené kácením.

ZMČ schválilo přijetí hostů - JUDr. Sklenky a Ing. Hůrkové ze spol. Vily Chuchle, a.s., kteří
zodpověděli dotazy členů ZMČ - p. Vokurky, p. Rysa, p. Hromádky a dalších k výše uvedené žádosti a ZMČ po projednání vyjádřilo souhlas se stavební dokumentací předloženou společností REFLECTA DEVELOPMENT a jako vlastník pozemků p.č. 993/1, 994, 996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle se změnou ÚR na těchto pozemcích při další výstavbě Na Hvězdárně za předpokladu dodržení podmínek doporučených stavebním výborem v bodech a), b) c).
Hlasování: 8 pro, l se zdrželZasedání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Stanislav Fresl, starosta

 

Ověřovatelé: Zdeňka Děrdová

Bc. Olga Kuzníková