Zápis č. 6/2010 ze dne 31.5.2010

7.6.2010

Zápis č. 6/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 31.5.2010

Přítomni: členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 4

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Martina Schönbauerová, Jan Rys

Starosta předložil ke schválení program :
1. Informace starosty.
2. Rozpočtové úpravy za r. 2010
3. Opatření tajemnice k vedení evidence a účtování dlouhodobého majetku, o časovém rozlišení.
4. Protokol o kontrole o dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (Finanční ředitelství pro hl.m. Prahu).
5. Prázdninový provoz v MŠ.
6. Majetkové záležitosti (projednání smluv a žádostí o pronájem pozemku).
7. Stavební záležitosti.
8. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Informace starosty:
- starosta poděkoval všem členům volebních komisí a organizátorům voleb za klidný a ničím nerušený průběh voleb do Parlamentu ve dnech 28.-29.5.2010 a zároveň i všem voličům, kteří se opět dostavili ve velkém počtu do volebních místností v Malé i Velké Chuchli. Volební účast téměř 77% vysoce překročila celostátní průměr.
- starosta obdržel od ČKA potvrzení regulérnosti podmínek soutěže a 3.6.2010 bude vyhlášena veřejná dvoukolová architektonická soutěž na „Nové centrum MČ Praha-Velká Chuchle.
- ukončení stavby lapače splavenin u železničního přejezdu bylo mírně zdrženo nepříznivým počasím, ale stavba by měla být dokončena v l. týdnu v červnu.
- probíhají jednání s vlastníky nemovitostí na Dostihové ulici ohledně protipovodňové ochrany.
- byla dokončena oprava schodů na Mrázovku.
- probíhají jednání na TSK ohledně dokončení rekonstrukce Starochuchelské ulice v úseku od samoobsluhy ke křižovatce Na Hvězdárnu. Předpokládaný termín opravy je v prázdninovém období - bude zpracováno dopravně-inženýrské opatření, které dočasně omezí dopravu ve Velké Chuchli.

2) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 05/2010:

V příjmové části rozpočtu:
+ 73 000,- zapojení neinv.dotace na konání voleb do PSPČR Pol 4111
Celkem: 73 000,- Kč

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 73 000,- zapojení neinv.dotace na konání voleb do PSPČR OdPa 6114 Pol různé
+ 54 000,- navýšení prostř.na opravy schodů v ul.Na Mrázovce Odpa 2212 Pol 5171
+ 14 900,- zapojení prostř.na ost.sl.-údržba a revize hřiště u MŠ OdPa 3111 Pol 5169
+ 37 000,- zapojení prostř.na OON-hřiště u MŠ OdPa 3111 Pol 5021
+ 16 000,- zapojení prostř.na OON-hřiště u ZŠ OdPa 3113 Pol 5021
+ 77 000,- poskytnutí inv.příspěvku ZŠ na nákup elektr.pánve OdPa 3113 Pol 6351
Celkem: 271 900,- Kč

V části financování (položka 8115)
+ 198 900,- zapojení vl.zdrojů z minulých let-z vrácené daně z příjmů za r.2008
Celkem: 198 900,- Kč
Hlasování: jednomyslně schváleno

3) Tajemnice požádala o vyjádření k návrhu „Opatření tajemnice č. 39" k vedení evidence a účtování dlouhodobého majetku a k návrhu „Opatření tajemnice č.40" o časovém rozlišení.
ZMČ obě vnitřní normy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Tajemnice informovala o kontrole, kterou provedly na ÚMČ pracovnice Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a navazujících předpisů při uplatňování maximálních cen nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce a věcně usměrňovaných cen hřbitovních služeb , poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa
za roky 2007 - 2009. Kontrola byla zahájena 11.2.2010 a ukončena 19.4.2010 a za roky 2007, 2008 a 2009 nebylo zjištěno porušení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. ZMČ vzalo protokol o kontrole na vědomí.

5) Starosta informoval o žádosti ředitelky MŠ o možnost čerpání z „Investičního fondu MŠ"
na pořízení nového konvektomatu pro školní kuchyni ve výši cca 210 000,- Kč. ZMČ čerpání z „Investičního fondu MŠ" schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala ZMČ o prázdninovém provozu MŠ do 9.7.2010 a uzavření MŠ v době letních prázdnin od 12.7. do 31.8.2010. ZMČ vzalo informace na vědomí.


7) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce dne
27.5.2010. Výbor projednával uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k části pozemku parc.č. 996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24.2.2009. Výbor doporučil ZMČ uzavření této smlouvy schválit, a to za cenu dle znaleckého posudku, tj. Kč 30 240,- bez DPH a ZMČ ji rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8) Majetkový výbor dále projednal výzvu spol. PREdistribuce, a.s. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemků parc.č.540/2, 996,1160,1161/1 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7.8.2006 (v této budoucí smlouvě byl místo pozemku parc.č. 1184 uveden pozemek parc.č. 1000/1 v k.ú. Velká Chuchle - po zaměření pozemků došlo k úpravě). Výbor doporučil ZMČ uzavření této smlouvy schválit, a to za cenu dle znaleckého posudku, tj. Kč 254 775,- bez DPH a ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Výbor ještě projednával uzavření smlouvy o výpůjčce s HMP - OMI MHMP na pozemky ve správě naší MČ pro provedení protipovodňových opatření - úprava koryta Vrutice v Dostihové ul. a doporučil ZMČ tuto smlouvu uzavřít. ZMČ schválilo uzavření smlouvy s tím, že v příloze je uveden seznam pozemků vč. uvedení jejich výměr a kat. snímky s vyznačením dotčených pozemků.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Výbor rovněž řešil uzavření smlouvy o povolení vstupu (dočasný zábor) s HMP - OMI MHMP (zplnomocněný zástupce VRV Praha, a.s.) na pozemek parc.č.869/8 o výměře 2558 m2 v k.ú. Velká Chuchle (dočasný zábor 70 m2) pro provedení protipovodňových opatření a doporučil ZMČ tuto smlouvu uzavřít. ZMČ po projednání uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) Výbor projednal i žádost odboru ochrany prostředí MHMP o odsvěření lesního pozemku parc.č. 1124/2 o výměře 1751 m2 v k.ú. Velká Chuchle (lokalita u hřbitova)s tím, že tento pozemek navazuje na další lesní pozemky, které má již odbor ochrany prostředí MHMP ve správě. Výbor doporučil ZMČ odsvěření tohoto pozemku odsouhlasit a ZMČ odsvěření
lesního pozemku MHMP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12) Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu pozemků parc.č.993/1,994,996,1004,1013 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle o celkové výměře 4267 m2 (staveništní komunikace Na Hvězdárně) spol. VILY CHUCHLE, a.s. nebyly ze stran občanů připomínky, doporučuje výbor ZMČ znovu tento pronájem schválit, a to za cenu dle usnesení ZMČ č. 12/2007, b.12/3 ze dne 26.11.2007. Na stanovení ceny byly rozdílné názory, dostavili se též zástupci spol. REFLECTA Development, a.s. Ing. Kateřina Hůrková a JUDr. Jakub Sklenka, kteří vyjádřili rovněž svůj názor a protože nedošlo ke shodě, navrhl starosta, aby byl zpracován znalecký posudek na cenu pronajímaných pozemků. ZMČ schválilo uzavření nájemní smlouvy s tím, že ÚMČ zadá zpracování znaleckého posudku na cenu pozemků a fakturu uhradí spol. REFLECTA Development, a.s.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13) Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o žádosti p. Lucie Uhlíkové, Starochuchelská 182/14, Praha 5 o pronájem nebytových prostor v ulici Starochuchelská 7/20, 159 00 Praha 5 za účelem provozování obchodu s oděvy second-hand. (záměr byl vyvěšen a přihlásil se 1 zájemce). ZMČ po projednání schválilo uzavření nájemní smlouvy za cenu 3130,- Kč/měs. s účinností od 1.7.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno

 


Zasedání bylo ukončeno v 19.45 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Stanislav Fresl, starosta


Ověřovatelé: Mgr. Martina Schönbauerová

Jan Rys