Zápis č. 6/2011 ze dne 31.1.2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - VELKÁ CHUCHLE 
č. 6/2011 konaného dne 31.01.2011 od 18,00 hodin

 

Místo konání: Úřad Městské části Praha - Velká Chuchle
Přítomni: členové zastupitelstva - 11
Veřejnost: 11
Host: p. Dzúr, společnost Some Jindřichův Hradec s. r. o.

 

Starosta před zahájením zasedání ZMČ požádal ZMČ o souhlas s přijetím hostů a to je schválilo.

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Mgr. Martin Melichar.

Jednání bylo zahájeno v 18,00 hodin, kdy bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva.

 

Starosta následně dal návrh na obsazení funkce ověřovatelů zápisů, kdy do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi: Viktor Čahoj, Ladislav Kadeřábek

Dále dal návrh na obsazení funkce zapisovatele, kdy byla navržena: Mgr. Alena Klimtová

Následně dal starosta o návrzích na funkce ověřovatelů zápisů a funkce zapisovatele hlasovat.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Před započetím projednávání dle Programu bylo starostou navrženo, aby byl přednostně projednán Bod č. 13 - nabídka komunální techniky. Starosta navrhl o tomto hlasovat a dal hlasovat o upraveném programu s tím, že bod 13 bude projednáván jako první:

 

1. Přezkum hospodaření za rok 2010 - dílčí zpráva.

2. Přezkum hospodaření za rok 2011.

3. Inventarizace pohledávek a závazků za rok 2010.

4. Změna tajemníka výboru ŽP.

5. Vlajka pro Tibet.

6. Pozvánka OS „Osada Lahovská".

7. Úprava webových stránek MČ.

8. Záležitosti výborů.

9. Majetkové záležitosti (nájemní smlouvy).

10. Vybudování arboreta na území Malé a Velké Chuchle a Chuchelského lesa.

11. Zadání dopravní studie.

12. Řešení prostoru u hřiště ZŠ.

13. Různé - nabídka komunální techniky.

 

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Bod č. 13:

Navrhovatel: Mgr. Martin Melichar

Navrhovatelem byla předložena nabídka na pořízení komunální techniky a požádal členy ZMČ o vyjádření, zda uvažovat o záměru pořízení některého z nabízených vozů.

Starosta představil všem zúčastněným hosta zasedání ZMČ p. Dzúra ze společnosti Some Jindřichův Hradec s. r. o., který provedl prezentaci nabídky komunální techniky jejich společnosti.

Po provedené prezentaci starosta otevřel diskusi k tomuto bodu. Ze stran zastupitelů byly položeny dotazy týkající se ceny techniky a výše dotace Ministerstva životního prostředí včetně možnosti pořízení doplňků k této technice v rámci dotace. P. Dzúrem bylo uvedeno, že dotace se vztahuje pouze na stroj včetně doplňků pro snížení prašnosti s tím, že v dané oblasti je prašnost naměřena dostatečná. Mgr. Dudášová položila dotaz na celkové provozní náklady na rok při pořízení nabízené techniky. P. Dzúr uvedl, že nelze takto celkové provozní náklady na rok obecně stanovit, neboť je třeba přihlédnout k mnoha faktorům, např. četnost využití stroje atd. Ze strany veřejnosti byl položen dotaz p. Vlasáka na skutečnost, jak by se prezentovaná technika vypořádala s nerovným terénem v obci. P. Dzúr uvedl, že technika jím prezentovaná je k těmto nerovnostem přizpůsobena. Mgr. Dudášová vstoupila do diskuse s dotazem, že je třeba předně učinit zjištění, jaké je stávající technické vybavení obce a navrhuje učinit zjištění, jaké budou provozní náklady pro obec a jaký bude pro obec přínos pořízení takové techniky (tj. pojištění, provozní náklady na rok, zda je třeba něco dokupovat atd.). Starosta k tomuto uvádí, že je třeba mít na paměti, že pořízení komunální techniky nebude určeno pouze pro období sněhu, ale bude určeno na víceúčelové použití s tím, že nyní se jedná pouze o návrh, zda má být z jeho strany iniciována další schůzka a zda má obec využít možnosti dotace s tím, že investice se pohybuje cca kolem 200.000,- Kč, které lze následně stanovit dle rozpočtu. Upozorňuje, že se jedná pouze o návrh řešení a to s ohledem na stav komunikací. Mgr. Dudášová k tomuto uvádí, že se záměrem souhlasí, ale zda s ohledem na rozpočtové provizorium je zváženo, kolik je možno investovat, zda je známo, jaké jsou podmínky získání dotace, opět připomíná otázku provozních ročních nákladů a zda je pořízení komunální techniky pro obec nutné. Do diskuse vstupuje p. Fresl a uvádí, že nabídka p. Dzúra je srovnatelná s nabídkou společnosti BRAMAC a upozorňuje na určitá pozitiva této společnosti. K diskusi se připojuje p. Kadeřábek s dotazem, zda bude nabízená technika schopna jezdit i po chodníku či zda by nebylo vhodné použít menší techniky. P. Dzúr k tomuto uvádí, že ano a že technika funguje jako vysavač. Ing. arch. Vokurka upozorňuje na stav ulice Pod Akáty a žádá zlepšení v této lokalitě. Starosta ukončuje diskusi s tím, že konstatuje, že se prozatím jedná pouze o návrh.

Diskuse byla starostou ukončena a byl jím předložen návrh na přijetí usnesení č. 6/13:

ZMČ schvaluje záměr na pořízení nové komunální techniky a pověřuje starostu prověřením dostupných možností a informování ZMČ na dalším zasedání.

Hlasování:

Pro: 6 (Mgr. Melichar, Mgr. Linhart, MUDr. Vrběcká, p. Čahoj, p. Matl, Ing. Petr), Proti: 0

Zdržel se: 5 (Ing. Arch. Vokurka, Mgr. Felixová, p. Fesl, p. Kadeřábek, Mgr. Dudášová)

 

Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu jednání dle pozvánky:

Před zahájením projednávání se starosta obrací na přítomné zastupitele s tím, že je třeba plně respektovat znění Jednacího řádu zastupitelstva, především body V., VI. a X., ve kterých je uvedeno, že informace uvádí předkladatel, do rozpravy se všichni hlásí zdvižením ruky, slova se smí ujmout ten, komu je předsedající udělí, ten, kdo právě hovoří, nesmí být nikým přerušován, jednotlivá vystoupení zastupitelů se omezují na 5 minut, vystoupení předkladatele návrhu na 10 minut. Zastupitel nemůže mluvit v téže věci více než 2x. Starosta dále upřesňuje, jak bude v budoucnu s ohledem na Jednací řád zastupitelstva jednání zastupitelstva probíhat. Závěrem připomíná nutnost spolupráce s tajemníkem.

Následně starosta zahajuje zasedání ZMČ dle Programu:

Bod č. 1: Přezkum hospodaření za rok 2010 - dílčí zpráva.

Navrhovatel: Tajemnice

Tajemnice informovala o zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření, které provedla kontrolní skupina MHMP v MČ Praha - Velká Chuchle, dokladově v ÚMČ Praha - Velká Chuchle ve dnech 22.11.-10.12.2010. Uvádí, že zpráva je uložena k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ a dále informuje, že při dílčím přezkoumání byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení ZMČ č. 6/1:

ZMČ bere na vědomí zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření, které provedla kontrolní skupina MHMP v MČ Praha - Velká Chuchle, dokladově v ÚMČ Praha - Velká Chuchle ve dnech 22.11.-10.12.2010,.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

Bod č. 2: Přezkum hospodaření za rok 2011.

Navrhovatel: Tajemnice

a) Tajemnice informuje o tom, že je třeba objednat zabezpečení přezkoumání hospodaření MČ Praha - Velká Chuchle za r. 2011. Doporučuje učinit tak u Magistrátu hl. m. Prahy - odboru kontrolních činností.

Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení ZMČ č. 6/2a:

ZMČ schvaluje, aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2011 Magistrát hl. m. Prahy - odbor kontrolních činností.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

b) Tajemnice dále seznamuje ZMČ s nutností provést interní nebo externí audit v příspěvkových organizacích a doporučuje, aby výkon interního nebo externího auditu nahradila MČ veřejnoprávní kontrolou.

Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení ZMČ č. 6/2b:

ZMČ schvaluje nahradit v r. 2011 výkon interního a externího auditu v příspěvkových organizacích zřízených MČ Praha - Velká Chuchle, a to v ZŠ Charlotty Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou v příspěvkových organizacích.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

Bod č. 3: Inventarizace pohledávek a závazků za rok 2010.

Navrhovatel: Starosta

Starosta informuje o jednání Hlavní inventarizační komise dne 26.01.2011. Uvádí, že veškeré doklady k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za r. 2010 jsou k nahlédnutí u Ing. Svobodové - hlavní účetní ÚMČ.

Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení ZMČ č. 6/3:

ZMČ schválilo zápis z jednání Hlavní inventarizační komise a výsledky inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2010.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

Bod č. 4: Změna tajemníka Výboru životního prostředí.

Navrhovatel: Tajemnice

Tajemnice navrhuje, aby funkci tajemníka Výboru životního prostředí zastávala Ing. Michaela Benešová, neboť paní Pavla Pajerová přešla do Výboru strategie a komunikace.

Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/4:

 

ZMČ revokuje usnesení č. 2/2010 z 24. 11. 2010 bod 2/7.1., kterým byla pí. Pajerová schválena tajemníkem Výboru životního prostředí.

ZMČ schvaluje do funkce tajemníka Výboru životního prostředí paní Ing. Michaelu Benešovou.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Bod č. 5: Vlajka pro Tibet.

Navrhovatel: Tajemnice

Tajemnice seznámila ZMČ s dopisem Občanského sdružení Lungta, kterým občanské sdružení připomíná 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase dne 10. 03. 2011 a požádala členy ZMČ o vyjádření, zda se MČ Praha-Velká Chuchle připojí k akci „Vlajka pro Tibet". Zároveň odkázala na úložiště, kde byly uvedené dokumenty ZMČ k dispozici.

Starosta otevírá diskusi.

Za veřejnost se do diskuse přihlašuje p. Vlasák, který navrhuje vyvěšení vlajky Vatikánu ve dnech 13. - 14. dubna 2011 s ohledem na historické souvislosti (památka všech persekuovaných a utýraných církevních hodnostářů). Dále odkazuje na příspěvek, který byl ZMČ zaslán. K diskusi se připojuje ing. arch. Vokurka, který upozorňuje na rozdílnost obou událostí. K tomuto přispívá p. Dubský ze strany zúčastněné veřejnosti, jež podporuje vyjádření ing. arch. Vokurky s tím, že se jedná o rozdílné historické souvislosti, neboť je třeba odlišovat otázku komunistické persekuce a otázky Tibetských událostí. Sděluje, že v minulosti se proti vyvěšení vlajky Tibetu postavili především zastupitelé z ODS a pevně věří, že se toto nebude již opakovat.

Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/5:

ZMČ schválilo, aby se MČ Praha - Velká Chuchle připojila ke kampani „Vlajka pro Tibet".

Hlasování:

Pro: 8 (Ing. Petr, Mgr. Linhart, Mgr. Melichar, p. Matl, p. Čahoj, ing. arch. Vokurka, MUDr.

Vrběcká, p. Kadeřábek), Proti: 0

Zdržel se hlasování: 3 (p. Fresl, Mgr. Felixová, Mgr. Dudášová)

 

Bod č. 6: Pozvánka OS „Osada Lahovská".

Navrhovatel: Starosta

Starosta uvádí, že na základě pozvánky zaslané jemu a zastupitelům občanským sdružením „Osada Lahovská" je třeba zorganizovat ve spolupráci s tímto občanským sdružením poznávací vycházku osadou Lahovská v termínu nejpozději do 10. 04. 2011 (sobota v 10,00 hod.) za účelem řešení preventivních opatření proti vzniku černých skládek, stavu místních komunikací a bezpečnosti dopravy na území osady.

Starosta otevírá diskusi k tomuto bodu.

Ing. arch. Vokurka se přihlašuje do diskuse s tím, že žádá, aby byl termín určen dříve. Starosta k tomuto upozorňuje ing. arch. Vokurku, že toto je nejzazší termín a s ohledem na současné počasí je třeba příznivějších podmínek. Dále starosta uvádí, že na místě byl osobně a zítra je smluvena další schůzka na tomto místě.

Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/6:

ZMČ pověřuje Ing. Petra zorganizovat ve spolupráci s občanským sdružením „Osada Lahovská" poznávací vycházku osadou Lahovská v termínu nejpozději do 10.04.2011 (sobota v 10,00 hod.) za účelem řešení preventivních opatření proti vzniku černých skládek, stavu místních komunikací a bezpečnosti dopravy na území osady.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Bod č. 7: Úprava webových stránek MČ.

Navrhovatel: Mgr. Linhart, předseda Výboru strategie a komunikace

Mgr. Linhart sděluje, že ZMČ usnesením ze dne 20.12.2010 pověřilo předsedu Výboru strategie a komunikace předložením řešení otevření webových stránek občanům MČ, resp. nahrazením uzavřeného, tzv. „Moderovaného fóra" skutečnou diskusní platformou pro občany. Na ÚMČ následně proběhlo jednání za účasti starosty a administrátora za ÚMČ Pavly Pajerové, bývalého správce stránek pana Laburdy a dvou dodavatelů: Miroslava Stříšky, autora webových stránek ÚMČ a Ing. Michala Karase a dalšího zástupce společnosti AustroBohemia, zajišťující správu IT systémů pro ÚMČ. K ostatním informacím odkazuje Mgr. Linhart na informace uložené na úložišti.

Dále Mgr. Linhart navrhuje, aby bylo zrušeno diskusní fórum, neboť se jeví potřeba dát občanům, zastupitelům i úředníkům možnost okamžitě reagovat na aktuální témata. Na nových webových stránkách MČ by měla být vytvořena nová záložka „Otázky a odpovědi", kam by se občané mohli obracet. Pro občany tak bude vytvořen prostor, kde se mohou na cokoliv zeptat a získat odpovědi. Mgr. Linhart dále sděluje, že byla uskutečněna schůzka s pí. Pajerovou - administrátorem a pracovníky IT a bylo hledáno řešení, jak tuto věc realizovat. Mgr. Linhart upřesňuje, že byly konzultovány a řešeny upozorňovací e-maily jednotlivým úředníkům a zastupitelům v návaznosti na e-maily Mgr. Linhartovi a starostovi obce, kdy by tak byl vytvořen kontrolní systém, jehož cílem by bylo, aby občanům byla dána odpověď v co nejbližším termínu. Dále Mgr. Linhart uvádí, že jsou změněna Pravidla diskuse a smazány by byly pouze ty příspěvky, které by odporovaly právním předpisům.

Starosta otevírá diskusi k tomuto bodu.

Mgr. Dudášová vznáší dotaz, zda bude někde kontrola nad smazanými e-maily. Mgr. Linhart uvádí, že o mazání bude rozhodovat on a starosta a smazané e-maily budou dále v Koši. Mgr. Dudášová doplňuje svůj dotaz o otázku, jak dlouho bude trvat archivace. Navrhovatel k tomuto uvádí, že toto je otázkou diskuse a navrhuje, aby byly smazané příspěvky ponechány v Koši cca půl roku a po uplynutí této lhůty tyto příspěvky smazat i z Koše. Ing. arch. Vokurka vstupuje do diskuse s dotazem, zda se uloží zpět i 2 roky zrušené příspěvky ze starého fóra. Mgr. Linhart k tomuto uvádí, že ano, že budou uvedeny v Historii. P. Dubský ze strany veřejnosti se přihlašuje do diskuse s dotazem, jak budou řešeny anonymní dotazy. Tajemnice k tomuto poznamenala, že MČ není povinna odpovídat na anonymní dotazy a p. Dubský uvádí, že toto by mělo být zakotveno v pravidlech, neboť uvedení jména tazatele vidí jako otázku základní slušnosti.

 

Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/7:

 

Zastupitelstvo revokuje bod č. 1/18 usnesení č. 1/2010 - nové ZMČ ze dne 9.11.2010,, kterým bylo zrušeno moderování diskusního fóra na webových stránkách MČ v plném rozsahu

a revokuje bod č. 4/6 usnesení 4/2010 - nové ZMČ ze dne 20.12.2010, kterým byla schválena změna konceptu, názvu a nadpisu „Diskusního fóra" a předložené znění „Pravidel diskuse". a schvaluje vytvoření nové záložky „Otázky a odpovědi", úpravu webových stránek ÚMČ dle předloženého návrhu a Pravidla diskuse v nově upraveném znění a pověřuje předsedu Výboru strategie a komunikace realizací těchto úprav a jejich komunikací vůči občanům. Smazané e-maily budou po dobu půl roku archivovány a přístup do jejich archivu budou mít všichni zastupitelé. Pravidla diskuse budou doplněna o požadavek sdělení jména a příjmení diskutujícího.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Bod č. 8: Záležitosti výborů.

Navrhovatel: Mgr. Dudášová - Výbor kontrolní, MUDr. Vrběcká - Výbor sociální a volnočasových aktivit

a) Navrhovatel výboru kontrolního předkládá ZMČ ke schválení Jednací řád Výboru kontrolního.

Starosta otevírá diskusi, k diskusi se nikdo nepřihlásil a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/8a:

Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Výboru kontrolního.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

b) Navrhovatel Výboru sociálního a volnočasových aktivit předkládá ZMČ ke schválení Jednací řád Výboru sociálního a volnočasových aktivit a zároveň informuje ZMČ o současných záležitostech.

MUDr. Vrběcká z Výboru sociálního a volnočasových aktivit informuje, že při projednávání bytových otázek bylo řešeno přidělení jednoho bytu pí. Stojkové. K tomuto uvádí, že pí. Stojková má podánu žádost o byt již několik let, uvádí, že je v naléhavé životní situaci a akutně žádá o přidělení bytu. MUDr. Vrběcká toto doplňuje sdělením, že žádost pí. Stojkové byla na Výboru projednána, v současné době není žádný volný obecní byt a v seznamu žadatelů o byt je 5 žadatelů, mezi nimiž je i pí. Stojková. Pí. Stojková uvedla, že od 01.02.2011 nemá možnost žádného ubytování, byl jí proto Výborem dán kontakt na Městskou část Praha 16 -Radotín, Sociální odbor, aby zde požádala o zajištění ubytování v azylovém domě. MUDr. Vrběcká k tomuto závěrem uvádí, že tyto skutečnosti sděluje ZMČ na vědomí. K danému tématu vystupuje Mgr. Felixová, která již řečené doplňuje tím, že tato situace se již odehrála i v minulostí, a pí. Stojkové bylo nabízeno již uvedené řešení, která jej však rezolutně odmítala a zcela výslovně žádala o přidělení bytu.

MUDr. Vrběcká dále vznáší dotaz, zda budou ve Velké Chuchli pořádány automobilové závody a zda již proběhlo v tomto směru nějaké jednání. K tomuto starosta sděluje, že ještě žádné jednání neproběhlo, avšak že ZMČ musí být o tomto informováno. K tomu vystupuje tajemnice s tím, že napsala dotaz p. Paterovi, který odpověděl, že o závodě uvažují a pokud to bude aktuální, budou informovat ZMČ. P. Fresl k tomuto doplňuje, že akce je uvedena v kalendáři ÚAMK a že se p. Patera na úřad určitě obrátí.

Starosta otevírá diskusi.

V diskusi vystupuje Mgr. Felixová s dotazem, zda se Jednací řád vztahuje i na nebytové prostory. Dotaz zodpovídá MUDr. Vrběcká s tím, že nikoliv, pouze na byty. Starosta doplňuje k bodu 7. Jednacího řádu výboru sociálního a volnočasových aktivit, že by mělo být uváděno znění, že výbor „iniciuje a organizuje akce", nikoliv „pomáhá zajišťovat", neboť se jedná o samostatnou působnost. MUDr. Vrběcká k tomu sděluje, že v tomto smyslu Jednací řád bude upraven a Výbor sociální a volnočasových aktivit s tímto bude seznámen. Tajemnice navrhla úpravu bodu 7 - viz usnesení.

Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/8b:

Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Výboru sociálního a volnočasových aktivit s tím, že bude upraven bod 7 takto: Iniciuje a organizuje akce v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit např. při pořádání vítání občánků MČ Chuchle, setkání se seniory, při blahopřáních chuchelským jubilantům a vzpomínkových akcích.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Bod č. 9: Majetkové záležitosti (nájemní smlouvy).

Navrhovatel: p. Matl

a) Navrhovatel předkládá žádost Rity Jasinské o pronájem 30 m2 v areálu Kazínská 8 na dobu 1 roku. Divadlo se zároveň zavazuje odehrát zdarma představení pro děti.

Starosta otevírá diskusi.

Do diskuse se přihlašuje Mgr. Felixová s dotazem, zda by mohly být prostory upřesněny. Navrhovatel prostory upřesňuje dle předložené mapky. Mgr. Dudášová vznesla dotaz, co přesně chtějí pronajmout, k čemuž starosta uvádí, že se jedná o sklad rekvizit. Dále starosta uvádí, že byla přislíbena 2 představení zdarma pro děti a dospělé. Závěrem tajemnice doplňuje, že záměr na pronájem byl řádně vyvěšen 14 dní před projednáváním.

Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9a:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.12.2011 s Divadlem Rity Jasinské, o.s., Horáčkova 13, Praha 4 na pronájem 52 m2 v areálu Kazínská 8 jako skladové prostory za cenu 380,- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

b) Navrhovatel předkládá žádost společnosti Quick Office s. r. o., Malinová 5, Praha 4, na prodloužení smlouvy na pronájem skladovacích prostor do 31.03.2011.

Starosta otevírá diskusi.

Přihlašuje se Mgr. Dudášová s dotazem, kde a co tam budou přesně skladovat. Starosta k tomuto upřesňuje, že se jedná o bývalou dílnu, kde bude sklad nábytku do 31.03.2011. Mgr. Dudášová vznáší další dotaz, zda lze prostory takto pronajmout pro skladování a zda takový záměr odpovídá kolaudaci. Starosta k tomuto uvádí, že se jedná o skladovací prostory. Ing. arch. Vokurka vstupuje do diskuse s poznámkou, že tato otázka byla již v minulosti řešena a že se již ZMČ před měsícem usneslo na tom, že se jedná o skladovací prostory. K tomuto Mgr. Dudášová uvádí, že pokud jsou uzavírány smlouvy a mají být v pořádku, je třeba zohlednit i to, zda se dají takto uzavřít s ohledem na možnost uzavření pojištění. Spatřuje v tomto podstatnou otázku a proto opět pokládá dotaz, zda se dají prostory jako sklad pronajmout. Do diskuse vstupuje p. Španhěl s dotazem, zda smlouva bude uzavřena do 31.03.2011 a po uplynutí této doby bude vyvěšeno další výběrové řízení. Odpovídá Ing. arch. Vokurka, který sděluje, že před měsícem byl schválen tento prostor k užívání občanů jako prostor pro kulturu. Na dotaz p. Vlasáka zda byl záměr vyvěšen, odpověděl starosta, že MČ v souladu se zákonem uzavřela od 17.1. se žadatelem krátkodobý pronájem a nyní, po vyvěšení záměru ZMČ řeší pronájem na 2 měsíce do 31.3.2011.

Po ukončení diskuse bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9b:

Tajemnice ještě doporučila, v souvislosti s předcházejícími informacemi schválit nikoliv prodloužení smlouvy, ale uzavření nové smlouvy v souladu s vyvěšeným záměrem a to s účinností od 1.2.2011 a předkladatel upravil návrh usnesení takto:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Quick Office s. r. o., Malinová 5, Praha 4 na dobu 1.2.-31.3.2011 za účelem skladování nábytku za cenu 380,- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

c) Navrhovatel předkládá žádost pí. Kadlecové o odprodej části pozemku č. 983/32 Městské části Praha - Velká Chuchle. Důvodem žadatelky je vyasfaltování části tohoto pozemku při rekonstrukci vozovky. Ing. Schůrkem bylo na místě zjištěno, že přes zmíněnou část pozemku je jediný možný přístup na sousední pozemek - je tedy otázkou, co je hlavním důvodem k prodeji. Navíc žadatelka požaduje zaměření a znalecký posudek na náklady MČ a neupřesnila požadovanou cenu. Koupě pozemku by nebyla pro obec přínosem, Majetkový výbor nedoporučuje tento výkup uskutečnit.

Starosta otevírá diskusi.

V diskusi vystupuje p. Matl a upřesňuje dle mapky, o jaký pozemek se jedná a sděluje, že pí. Kadlecová neupřesnila cenu.

Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9c:

Návrh usnesení k bodu 6/9c na odkup části pozemku 988/32 nebyl přijat.

Hlasování:

Pro: 9 (Ing. Petr, Mgr. Linhart, Mgr. Melichar, p. Matl, p. Čahoj, MUDr. Vrběcká, Mgr.

Felixová, p. Fresl, p. Kadeřábek), Proti: 0, Zdržel se hlasování: 2 (Ing. Arch. Vokurka

Mgr. Dudášová)

d) Navrhovatel podává informace o kontrole užívání pozemku pronajatým panem Bendou, parcela č. 923/61 o celkové výměře 3139 m2. Pan Benda měl od dubna 2009 pronajato 1000 m2 (s dodatky D1 a D2), dodatkem D3 je od 01.07.2010 změněna smlouva na 500 m2 za 100.000,- Kč na rok. Nedošlo však k vymezení a zajištění hranic využívaného pozemku a p. Benda využíval plochu větší než měl pronajatu. Navíc byly na pozemku skladovány odpady a suti (souběžně zjistil tyto nedostatky při kontrole i Ing. Schůrek). Je nutné přesně vymezit hranice pronajaté plochy a způsob užívání omezit na parkování nákladních aut s kontejnery a umístění stavebních buněk jako zázemí. Skladování odpadů a suti nelze tolerovat ani dočasně. Starosta spolu s Ing. Schůrkem zajistili nápravu zjištěných nedostatků.Navrhovatel žádá, aby tyto informace byly vzaty ZMČ na vědomí.

Starosta otevírá diskusi.

Ing. Petr vznáší dotaz, jak dlouho byl pozemek užíván v původním stavu. Navrhovatel k tomuto uvádí, že od dubna 2009 byla uzavřena smlouva na 1000 m2 na rok a čtvrt, v červenci 2010 byla změněna na 500 m2. Mgr. Linhart se dotazuje, čím bylo způsobeno to, že nebyla zkontrolována smlouva a p. Benda užíval něco jiného, než měl, a zda tímto byly způsobeny obci ztráty. P. Fresl uvádí, že k tomuto došlo proto, že pozemky nebyly oplocené a několikrát to bylo předmětem jednání. Jako jediné řešení vidí buď oplocení pozemku, nebo ukončení smlouvy s p. Bendou. Starosta k řečenému doplňuje, že bylo jednáno o tom, že do 28.02.2011 p. Benda oplotí pozemek na vlastní náklady a odstraní navážku. P. Vlasák vystupuje s tím, že se nezříká odpovědnosti za tyto kroky.

Starosta ukončuje diskusi, konstatuje, že informace byly vzaty ZMČ na vědomí a přikročuje k dalšímu bodu programu.

e) Navrhovatel informuje o věci nájmu nebytových prostor p. Holečkem a p. Barciagovou.

Starosta k tomuto dodává, že byla podána žaloba na vyklizení prostor a přes úložiště byly zastupitelům doručeny návrhy na řešení celé věci ve variantách A a B.

Starosta otevírá diskusi k danému bodu.

Mgr. Dudášová sděluje, že chce, aby výběrové řízení bylo vyhlašováno, a případně chce, aby bylo uvedeno, proč hlasovala proti návrhu. V diskusi vystupuje Mgr. Linhart, který vznáší dotaz, kolik vlastně MČ Praha - Velká Chuchle v tomto sporu utratila a žádá o zjištění Mgr. Dudášovou. Mgr. Dudášová se vyjadřuje, že proběhlo prvoinstanční a odvolací řízení a též by chtěla vědět, kolik stálo už ZMČ hlasování o této věci. Mgr. Linhart se táže, jak se mohla uzavřít tak špatná smlouva. Mgr. Dudášová zodpovídá, že smlouva byla uzavřena dle zákona, přímo do ní byla převzata ustanovení ze zákona. Pouze byla neurčitě formulována opce a byly v rozporu výpovědní důvody, kdy byly uvedeny výpovědní důvody dle zákona a pak znova vyjmenovány, avšak ve prospěch nájemce. Nabízí se, že provede porovnání nákladů na tento spor. P. Kadeřábek vstupuje do diskuse s dotazem, kolik činí nájem na měsíc a zda se jedná o tržní nájemné. Navrhovatel uvádí, že je to necelých 11.000,- Kč. K tomuto Mgr. Dudášová uvádí, že se nejedná v žádném případě o tržní nájemné. P. Kadeřábek se dotazuje, jaká bude pro MČ v tomto případě ztráta, k čemuž Mgr. Linhart uvádí, že toto není předmětem jednání. P. Kadeřábek uvádí, že naprosto nesouhlasí s tím, aby tam byla hospoda a že bude prodloužena smlouva, neboť tím se prodlouží neutěšený stav v daném místě. Mgr. Dudášová sděluje, že se v prvé řadě má dodržovat zákon a ten je právě v tuto chvíli obcházen. Vystupuje p. Holeček, který by celý bod rád uzavřel tím, že chce uvést do zápisu, že byli několikrát napadáni ze strany obce a žádá, aby byla provedena omluva v místním věstníku a aby tam byla celá kauza vysvětlena i s tím, kolik obec stály spory včetně veškerých úvah v tomto směru. Starosta sděluje, že jeho žádost bere na vědomí.

Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9e1:

ZMČ revokuje usnesení č. 8/19 z 20.09.2010 bod 8.19 v části, kde se schvaluje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor po vyjasnění právních vztahů, s tím, že nebude vyhlášeno výběrové řízení na pronájem nebytových prostor ve Starochuchelské 20 (restaurace Nad poštou).

Hlasování:

Pro: 7 (Mgr. Melichar, Mgr. Linhart, Ing. Petr, MUDr. Vrběcká, p. Čahoj, p. Matl, Ing. arch. Vokurka) Proti: 3 (Mgr. Dudášová, p. Fresl, Mgr. Felixová), Zdržel se hlasování: 1 (p. Kadeřábek)

Dále bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9e2:

ZMČ schvaluje Variantu A - uzavření dohody o narovnání a dodatek k nájemní smlouvě ve věci Nájemní smlouvy č. N/196/200 upravující nájem nebytového prostoru v 1. podlaží nemovitosti o rozloze 80,15 m2, nacházejícího se na parcele č. 28, Starochuchelská 7/20, Městská část Praha - Velká Chuchle, a to s dosavadními uživateli uvedeného prostoru, tedy s paní Renatou Barciagovou a panem Miroslavem Holečkem. do 30.11.2015.

Hlasování:

Pro: 6 (Mgr. Linhart, Ing. Petr, MUDr. Vrběcká, p. Čahoj, p. Matl, Ing. arch. Vokurka),

Proti: 4 (Mgr. Dudášová, p. Fresl, p. Kadeřábek, Mgr. Felixová)

Zdržel se hlasování: 1 (Mgr. Melichar)

 

Bod č. 10: Vybudování arboreta na území Malé a Velké Chuchle a Chuchelského lesa.

Navrhovatel: p. Kadeřábek

Navrhovatel předkládá návrh, aby ZMČ vzalo na vědomí záměr vybudování arboreta na území Malé a Velké Chuchle a Chuchelského lesa s tím, že se bude MČ po schválení záměru všemi majiteli pozemků podílet na realizaci finančně dle možností rozpočtu a bude spoluautorem projektu.

Navrhovatel dále uvádí, že cílem je vybudování procházkového arboreta. Jedná se o nízkonákladovou záležitost, kdy budou vyrobeny určité popisky formou cedulí, jež budou u jednotlivých stromů. Dřeviny, jichž se bude toto týkat, budou původní, tj. stromy z Chuchelského lesa z Velké a Malé Chuchle, kudy by vedla trasa. Bylo by pouze třeba vysadit 5 stromů ve Velké Chuchli a 5 stromů v Malé Chuchli. Autorem tohoto projektu jsou Lesy hl. m. Prahy, ZŠ v Chuchli a navrhovatel by byl rád, aby se MČ Praha - Velká Chuchle stala spoluautorem tohoto projektu.

Starosta otevírá diskusi k tomuto bodu.

Mgr. Felixová vznáší dotaz, jak by taková účast byla finančně náročná pro MČ. Navrhovatel uvádí, že by se jednalo celkově o 60.000,- Kč, tedy pokud by bylo možno přispět částkou 20.000,- Kč ze strany MČ. Navrhovatel dále uvádí, že navrhuje řešit finanční otázku až v březnu t. r., kdy by mělo dojít k realizaci, neboť se jedná pouze o záměr s ohledem na skutečnost, že je třeba souhlasu vlastníků pozemků a lesů včetně MČ Praha - Velká Chuchle a Hl. m. Prahy. Dále uvádí, že by se jednalo o cca 5 km trasy, kdy začátek by byl od Chuchelského lesa, trasa by dále vedla kolem kostela do Malé Chuchle, kde by trasa končila u hřiště. Na realizaci trasy by se podílely i děti ze základní školy. Trasa by plnila mj. i funkci naučnou. Odkazuje na projekt města Brna, kde tento projekt funguje velmi dobře a osvědčil se. Mgr. Linhart vstupuje do diskuse s dotazem, zda lze náklady již nyní předběžně odhadnout. Navrhovatel uvádí, že ano, přibližně v částce 60.000,- Kč. Ing. arch. Vokurka přispívá do diskuse s poznámkou, že MČ Praha-Slivenec již obdobný projekt realizovala a zda by bylo vhodné realizovat projekt ve spolupráci s nimi. Tajemnice uvádí, že toto se týkalo přibližně roku 2008. Navrhovatel k tomuto připomíná, že se jednalo o odlišný projekt.

Starosta ukončuje diskusi a sděluje, že ZMČ vzalo na vědomí informaci p. Kadeřábka o záměru vybudování arboreta na území Malé a Velké Chuchle a Chuchelského lesa s tím, že se bude MČ po schválení záměru všemi majiteli pozemků podílet na realizaci finančně dle možností rozpočtu a bude spoluautorem projektu.

 

Bod č. 11: Zadání dopravní studie.

Navrhovatel: Ing. arch. Vokurka

Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že zajišťování rozborů, průzkumů, jednotlivých studií musí být součástí každé „zdravé" samosprávy. Uvádí, že v tomto ohledu se mnoho let nic neudělalo.

Překládá řešení zadání dopravní studie. Uvádí, že poslední urbanistické studie byly dle jeho zjištění v roce 1993. Ing. arch. Vokurka spatřuje důležitost zadání dopravní studie vůči územnímu plánu, kdy jsou určité body, které jsou ve Velké Chuchli a byla již žádána oprava, která nebyla vyslyšena. V dopravní studii spatřuje vhodnou argumentaci v této věci, neboť by byl proveden rozbor situace v dopravě a nutnost křížení dopravy. Následně byl navrhovatelem vyzván autor řešení zadání dopravní studie Ing. Kozický k tomu, aby doplnil informace.

Vystupuje Ing. Kozický, který v úvodu sděluje, že se již k dané otázce vyjadřuje potřetí, dvakrát se již vyjádřil v roce 2009. Chce uvést, co se za ty 2 roky změnilo. Uvádí, že na podzim roku 2007 začalo jezdit obcí mnoho aut, v roce 2009 byly k dispozici na internetových stránkách TSK nové podklady. Psal o tomto v článku uveřejněném v místním věstníku. Dané téma spatřuje jako aktuální, neboť se nikdo nezabývá tím, kolik aut je z tranzitu a kolik aut je obyvatel. Studii rozděluje na 2 části - rozlišuje mezi tranzity a dopravou lokální. Uvádí, že pokud převažuje tranzit, měly by příslušné orgány navrhnout a projednat s dalšími orgány možné řešení včetně železničního přejezdu, tedy zda je potřeba či nikoliv mimoúrovňové křížení dle dopravní intenzity, což by mělo být výstupem z této studie. Uvádí, že dopravní inženýři by se měli zabývat porovnáním hustoty dopravy při stažení závor a z toho vyvodit propustnost tohoto přejezdu, což by ovlivnilo i druhou část zadání dopravní studie.

Starosta otevírá k danému bodu diskusi.

Mgr. Felixová se přihlašuje do diskuse s dotazem, jak náročná by byla tato studie po finanční stránce. Ing. arch. Vokurka uvádí, že před 2 roky už takové práce na řešení zadání dopravní studie proběhly a řádově se jednalo o 130.000,- Kč - 350.000,- Kč, přičemž se domnívá, že by se měla celá záležitost poptat znovu a usoudit, zda je vhodná na vyhlášení výběrového řízení či nikoliv. Uvádí, že koncept územního plánu bude pravděpodobně někdy v březnu t. r., budou probíhat další kola schvalování územního plánu a připomíná zkapacitnění silnice z Velké Chuchle do Radotína. Mgr. Felixová upozorňuje na rozpočtové provizorium a to, že nyní by se o tomto hlasovat nemělo.

Tajemnice se v této souvislosti zeptala předsedy finančního výboru p. Čahoje na názor finančního výboru a ten odpověděl, že věc konzultoval s p. Vokurkou a ten jej ujistil, že toto rozpočet neohrozí. K tomuto ing. arch. Vokurka uvádí, že rozpočet se bude schvalovat v březnu t. r. a bylo by tedy vhodné, aby předtím bylo známo, kolik taková studie stojí. Mgr. Felixová souhlasí s tím, aby byla zjištěna finanční nákladnost studie, avšak aby nebylo schvalováno její zadání. Mgr. Dudášová vstupuje do diskuse s tím, zda-li se někdo zabýval skutečností, jestli vůbec v rámci současného územního plánu a s ohledem na právní předpisy lze vůbec něco změnit, v čemž vidí podstatu celé věci. Uvádí, že by bylo vhodné upřesnit náklady, které budou předcházet zadání této studie jako takové a zda Ing. Kozický vše činil zadarmo. Mgr. Linhart sděluje, že chápe uvedené argumenty, ale že takto bude rozhodováno bez informací. V dopravě vidí klíč pro tuto obec, dle jeho názoru se zprovozněním Mezichuchelské z místní komunikace stal třetí pruh Strakonické. Spatřuje nutnost v zjištění aktuální situace. Mgr. Dudášová vystupuje s dotazem, zda je ZMČ vůbec schopno, za předpokladu, že se nějakých výsledků dobere, něco změnit. Mgr. Linhart sděluje, že toto jí nemůže být zaručeno, ale nejsou k dispozici žádná data, dle jeho názoru je nejdříve potřeba informací a pak se snažit s tím něco dělat. Ing. arch. Vokurka žádá o slovo a uvádí, že je naprosto běžné u ostatních městských částí, že si nechají vypracovat průzkumy a pak urbanistické studie, kdy poslední taková je ve Velké Chuchli vypracována z r. 1993, je v současnosti nefunkční a nemůže obstát. Dále uvádí, že se 17 let nic nedělo a toto neopravňuje ZMČ k tomu, aby se dále nic nekonalo. P. Fresl upřesňuje, že informace jsou na internetových stránkách TSK a na Útvaru rozvoje s tím, že ještě není zpracován r. 2010, ale dostupné informace lze považovat za určité vodítko, kterým se dá řídit. Mgr. Dudášová uvádí, že sice nějaká data k dispozici jsou, ale není si jista, zda by se tyto změny územního plánu daly uskutečnit. Chce znát úspěšnost této studie, že bude využita a že se ji podaří prosadit. Ing. Kozický k tomuto doplňuje a odkazuje na svou studii. Dále uvádí, že současné kroky provedl zdarma a je již na ZMČ, zda učiní další kroky. Ke sdělení p. Fresla Ing. Kozický upřesňuje, že podklady na stránkách TSK jsou a tyto podklady jsou uvedené v jeho návrhu, avšak je měřeno, co tou určitou komunikací projíždí za celý den, ne však dopravní forma a nelze z toho stanovit, kolik je dopravy lokální a kolik tranzitní, neboť toto TSK nedělá. Ing. Kozický odkazuje na svou práci s tím, že je tam uvedeno, že toto by měl zhotovitel studie zjistit a zahrnout do svých podkladů. Vystupuje p. Špaňhel, který uvádí, že si přečetl internetové stránky Ministerstva dopravy, kde je uvedeno, co se přesně bude realizovat . Dále sděluje, že by se ZMČ mělo zaobírat přímo záležitostmi obce. Mgr. Dudášová uvádí, že sama má problém s automobilovou dopravou ve Velké Chuchli, ale chce jen vědět, zda taková studie bude využitelná. Ing. Kozický zdůrazňuje, že pokud nebudou k dispozici doklady od odborné firmy, tak nebude možno jednat s dopravním odborem, neboť nebudou k dispozici argumenty. Mgr. Linhart závěrem uvádí, že dle něj Ing. Kozický zodpověděl všechny dotazy a rád by mu poděkoval, protože této práci věnoval spoustu času zadarmo bez jakéhokoliv podtextu. Chce tedy za sebe i za ty, kteří nevědí, co se s dopravou v obci stane, poděkovat.

Závěrem k připomínce Mgr. Dudášové, zda bude nyní rozhodováno o pověření k poptání nabídek a pak bude znovu hlasováno o tom, zda studie bude provedena či nikoliv, Ing. arch. Vokurka sděluje, že tento záměr je nutný znát před přípravou rozpočtu a jedná se pouze o záměr.

 

Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/11:

ZMČ schvaluje obsah zadání dopravní studie vypracované Ing. D. Kozickým dle přílohy. Pověřuje vedení MČ přípravou - poptáním této studie u nezávislých subjektů, v případě nutnosti vypsáním výběrového řízení malého rozsahu.

Hlasování:

Pro: 8 (Ing. Petr, Mgr. Linhart, Mgr. Melichar, p. Matl, p. Čahoj, ing.arch. Vokurka,

MUDr.Vrběcká, p. Fresl), Proti: 0, Zdržel se hlasování: 3 (p. Kadeřábek, Mgr. Dudášová,

Mgr. Felixová)

 

Bod č. 12: Řešení prostoru u hřiště ZŠ.

Navrhovatel: Ing. arch. Vokurka

Navrhovatel odkazuje na předchozí návrh s tím, že možnost čerpání dotace je prodloužena do 31.08.2011. Jedná se o prodloužení nevyčerpané dotaze ČEZ. Navrhovatel žádá, aby byly schváleny posloupné kroky, které by bylo možné za tuto část dotace udělat.

Starosta otevírá k danému tématu diskusi.

Navrhovatelem je doplněno, že již na podzim on a starosta nesouhlasili s kolaudací a převzetím hřiště, neboť se povrch nepodařilo upravit, a byla uzavřena dohoda s prováděcí firmou, že hřiště vyberou a udělají nový podkladní povrch a dají nový povrch, který nebude dělat problémy. Ing. arch. Vokurka uvádí, že by se měla poptat hluková studie včetně projektu úpravy a schválení hygienou, neboť WC se tam dle něj nedají postavit. Dále uvádí, že chodník mezi Starochuchelskou a hřištěm je ukončen v prostředku a nepokračuje dál a mělo by se stát prioritou a měly by být využity prostředky na jeho dostavbu a zprovoznění hřiště pro veřejnost. K tomuto návrhu upozorňuje tajemnice, že dle uzavřené smlouvy s Nadací ČEZ musí být veškeré změny skladby nákladů předem projednány s Nadací ČEZ a žádá toto doplnit do usnesení. Zároveň uvádí, že zbývá vyčerpat okolo 500 tis. P. Kadeřábek klade dotaz, zda dodavatel souhlasí s touto výměnou na uvedené náklady, kdy navrhovatel k tomuto uvádí, že ano. P. Fresl k věci konstatuje, že již v loňském roce bylo dojednáno, za účasti Ing. Schůrka, že hřiště nebude převzato, neboť firma nepracovala tak, jak měla.Uvádí, že hřiště bylo budováno s tím, že zůstane v majetku MČ a ta jej bude provozovat, tedy že nebude převedeno na základní školu. Dále uvádí, že bylo dojednáno, že MČ bude hradit i náklady na veřejné osvětlení a po skončení výuky ZŠ bude hřiště otevřeno pro veřejnost. K popínavé zeleni uvádí, že v prvním projektu měla být podél Starochuchelské ulice osázena. Nedomnívá se, že by ČEZ souhlasil s vybudováním chodníku, neboť ten bude řešen lávkou přes potok Vrutice. Otázka WC byla řešena proto, že byl předpoklad, že hřiště bude určeno pro veřejnost. Odpad by dle něj sice kolidoval s výstavbou ZŠ, ale přeložka by ZŠ určitě nebyla na obtíž. Starosta toto doplňuje tak, že dle jednání se stavebním úřadem v Radotíně prý bude složité schválit toto hřiště pro veřejné užití.

P. Fresl dále uvádí, že by se další řešení mělo předně s ČEZ projednat. MUDr. Vrběcká vstupuje do diskuse s příspěvkem, že nebylo součástí projednání, že to bude veřejné hřiště a že by byla provedena hluková studie. P. Fresl k tomuto uvádí, že ano, bylo toto projednáváno i na stavebním úřadě v Radotíně s tím, že hřiště zůstane v majetku obce a nebude to hřiště pro ZŠ.

Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/11:

ZMČ, za předpokladu předběžného souhlasu nadace ČEZ s čerpáním dotace, schvaluje realizovat v této posloupnosti:

Chodník mezi ulicemi Starochuchelská a hřištem - projekt, povolení, realizace.
Umožnění využívat hřiště i pro veřejnost, tzn. přepracování projektu sociálního zařízení u hřiště, které nyní koliduje s přípravou projektu přístavby ZŠ. Zajištění souhlasu hygieny - hluková studie.
Opatřit oplocení hřiště vhodnou popínavou zelení.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Bod č. 13 - Různé:

a) nabídka komunální techniky - projednáno přednostně v úvodu zasedání.

b) tajemnice tlumočila pozvání Mgr. Buriš na slavnostní otevření nových prostor Aerobic Team Chuchle dne 3.2.2011 na Kazínské 8.

c) tajemnice informovala o tom, že MČ se přihlásila do soutěže o nejlepší webové stránky města „Zlatý erb" - tajemnice uvádí, na jakém odkaze lze MČ podpořit a sděluje, že v loňském roce MČ zvítězila a rádi by své vítězství obhájili.

Starosta vyzývá přítomnou veřejnost k položení dotazů.

Vystupuje p. Rieger, který pokládá dotaz v tom smyslu, že v lese je předepsáno, co se smí a nesmí, ale není uvedeno, co smí a nesmí soukromé osoby, které jezdí na koních. P. Kadeřábek mu zodpovídá, že ze zákona je zakázán pouze vjezd motorových vozidel, koně tedy mohou do lesa, avšak na zpevněné komunikace, mimo nikoliv. P. Rieger se táže, zda je tím míněna i pěšina. P. Kadeřábek uvádí, že nikoliv, jedná se o asfaltové cesty a lesní cesty. Dále popisuje, které cesty jsou v okolí zpevněné a kde mohou chodit koně. Starosta ukončuje diskusi k tomuto tématu s tím, že ukládá Ing. Petrovi, aby tuto otázku řešil.

Vystupuje pí. Maršálková, která by ráda řešila situaci Na Hvězdárně, konkrétně povolení vjezdu nákladních aut. Uvádí, že je v této lokalitě velký dopravní ruch, špína, hluk, otřesy domů. Při dotazu na Policii ČR jí bylo sděleno, že auta mají povolenky. Žádá, aby s ohledem k tomu, že bude stavět spol. Vily Chuchle, bylo učiněno opatření, které by tomuto předcházelo, aby se situace neopakovala a byl zamezen vjezd nákladních aut do ulice Na Hvězdárně. Starosta k tomuto příspěvku uvádí, že na Hvězdárně nyní FINEP odvážel deponii a do 31.1.2011 měl dokončit odvážení. Ing. arch. Vokurka sděluje, že dnešního dne pí. Maršálkové odpověděl e-mailem s tím, že situaci se zcela zabránit nedá. Vily Chuchle mají jezdit vrchem, co se týče pokračování stavby silnice, musí se dělat zespodu a je třeba počítat s tím, že se budou zastavovat další pozemky, které tam jsou. Pí. Maršálková se táže, kdo bude kontrolovat, jak se zamezí tomu, aby situace dále nepokračovala či se neopakovala. Starosta k tomuto sděluje, že je jednáno s Městskou policií Prahy 5 a v průběhu druhého pololetí t. r. by měla být budována nová komunikace k obratišti autobusů u osady Lahovská.

Dále vystupuje p. Špaňhel, který svým příspěvkem napadá Ing. arch. Vokurku a Mgr. Linharta, předává příspěvek p. tajemnici a žádá o zveřejnění v únorovém čísle Chuchelského Zpravodaje.

 Pan Linhart se přihlásil ke slovu a požádal pana Špaňhela, aby dříve, než začne šířit ve věstníku „Chucheláci trochu jinak" informace, že pan Linhart je vrchní cenzor, měl by si zjistit fakta. Pan Linhart uvedl, že paní Černé schválil korekturu lednového Zpravodaje a pak náhled před tiskem již neobdržel a nevěděl, že příspěvek p. Špaňhela nebyl zařazen. Vyjádřil názor, že toto opomenutí p. Černé je velmi nešťastné a požádal p. starostu o přešetření této záležitosti a vyvození důsledků. Na to reagoval p. Špaňhel, že na jednání ZMČ 17.1. předal přes podatelnu článek a žádal o jeho zveřejnění v lednovém čísle Chuchelského zpravodaje. Ve čtvrtek 27.1.2011 zjistil, že jeho příspěvek otištěn nebyl a článek p. Linharta, který předal až 18.1.2011 ano a vyjádřil se ostře na jeho adresu.
Následně požádala o slovo tajemnice, která vysvětlila, jak funguje komunikace s tiskárnou a provádění korektur s ohledem na volné místo v každém čísle a informovala o tom, že uzávěrka každého čísla je 5. každého měsíce a z tohoto důvodu příspěvky p. Špaňhela i pana Linharta byly předány po termínu. Pan Linhart na svém článku trval a chtěl jej umístit za článek p. Fresla.P. Černá již potřebovala poslat podklady do tiskárny, ale p. Linhart neměl čas. Pan Linhart znovu reagoval otázkou: „ Jak to, že já jako předseda redakční rady jsem neviděl 2. korekturu - tak já něco schválím a pak je to jinak."
Tajemnice odpověděla, že je sice předsedou redakční rady, ale do dnešního dne na všech číslech Zpravodaje pracovala pouze p. Černá, potažmo tajemnice a vzhledem k tomu, že se tohoto již nadále nechtějí zúčastňovat, předala písemnou rezignaci p. Černé na práci v redakční radě a ona se k této rezignaci připojila. Pan Linhart reagoval, že je velmi rád.

Starosta ukončil diskusi a ještě se zapojila do diskuse p. Dudášová, které se nelíbil článek Mgr. Linharta v posledním čísle Zpravodaje, ve kterém napadá bývalé členy ZMČ a zeptala se: „Co jste do dnešního dne udělali Vy?" Poté následovala ostrá diskuse ze strany bývalých a nových členů ZMČ a starosta ukončil jednání.

Starosta ukončuje dnešní zasedání ZMČ v 21,30 hodin.

Zapsala Mgr. Alena Klimtová

Mgr. Martin Melichar
starosta

 

Ověřovatelé zápisu:

Viktor Čahoj
Ladislav Kadeřábek