Zápis č. 7/2010 ze dne 28.6.2010

Zápis č. 7/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 28.6.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1 (Mgr. Schönbauerová )
hosté 4 (prezentovaní)

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Ing.Arch. David Vokurka

Starosta předložil ke schválení program :
1. Informace starosty
2. Rozpočtové úpravy za r. 2010
3. Finanční vypořádání za r. 2009
4. Vratka podílu MČ z daně právnických osob za r. 2009
5. Investiční výhled do r. 2016
6. Opatření tajemnice č.41 ke správě a vymáhání pohledávek
7. Schválení počtu členů ZMČ pro další volební období
8. Bytové záležitosti - aktualizace žadatelů o byt
9. Majetkové záležitosti
10. Stavební záležitosti
11. Různé
Hlasování: jednomyslně schváleno

 

1) Informace starosty:
- starosta informoval, že v průběhu měsíce srpna proběhne rekonstrukce vozovky v ulici Starochuchelská, a to v úseku od náměstí Omladiny ke křižovatce s ulicí Na Hvězdárně. Rekonstrukce proběhne do konce prázdnin, v průběhu měsíce budou probíhat některé dodělávky, avšak již na zprovozněné komunikaci. Podrobnější informace o rekonstrukci budou známy příští týden.
- hřiště u základní školy by mělo být dokončené do konce srpna a otevřené pravděpodobně pro veřejnost v září letošního roku
- bude pokračovat výstavba komunikace Na Hvězdárně, a to „k točně" autobusu, a to položením všech sítí, finální povrch bude udělán později po vypsání výběrového řízení
- proběhlo jednání s Dopravním podnikem hl.m. Prahy a Ropidem ohledně autobusové linky na Hvězdárnu a její návaznosti na autobus 172 a na vlakové spojení
- dne 15.-16.10. 2010 proběhnou komunální volby, volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy a v části Prahy také senátní
- o prázdninách bude dokončena komunikace U Bažantnice, dojde k uzávěře komunikace na 7-10 dní
- dne 23.6. 2010 proběhl ve zdejší knihovně křest knihy autora Mgr. Tomáše Hromádky „Malá a Velká Chuchle", jejímž vydavatelem je Městská část Praha - Velká Chuchle


2) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 06/2010:

V příjmové části rozpočtu:
+ 40 400,- zapojení pojistné náhrady - oprava budovy ZŠ OdPa 3113 Pol 2322
+ 774 700,- zapojení neinv.dotace z vrácené daně z příjmů 2009 Pol 4121
- 852 200,- zapojení finanč.vypořádání za rok 2009 OdPa 6402 Pol 2221
Celkem: -37 100,- Kč

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 40 400,- zapojení přijaté pojistné náhrady-opravy budovy ZŠ OdPa 3113 Pol 5171
+ 28 800,- navýšení prostř.na opravy v budově ZŠ (rozdíl oproti poj.náhr.) OdPa 3113 Pol 5171
+ 72 400,- navýšení prostř.na zatepl.byt.domu Radot.dle dodatku-z vr.daně OdPa 3612 Pol 6121
+ 18 000,- navýšení prostř.na školení řidičů - JSDH (p.Malatinec ml.) OdPa 5512 Pol 5167
+ 684 300,- zapoj.zůstatku z vrác. daně z příjmů 2009-ponechání v rezervě OdPa 6171 Pol 5901
Celkem: 843 900,- Kč

V části financování (položka 8115)
+ 852 200,- zapojení vl.zdrojů na úhradu FV 2009 (vratka nedočerp.dotací z roku 2009)
+ 28 800,- zapojení vl.zdrojů z minulých let-z vrácené daně z příjmů za r.2008
Celkem: 881 000,- Kč
Hlasování: jednomyslně schváleno


3) Tajemnice dále informovala o uzavření finančního vypořádání naší MČ s hl.m.Prahou za rok 2009, které v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy schválilo ZHMP dne 17.6.2010. Pro naši MČ vyplývá z finančního vypořádání zapojení výsledného předpisu ve výši Kč 852 200,- do rozpočtu nejpozději do 30.9.2010 (viz bod 2)) a dále příděl ve výši Kč 389,- (odvod nevyčerpané dotace ze státního rozpočtu i dotace na rekonstrukci objektu samoobsluhy byl již proveden, ostatní nevyčerpané investiční dotace byly MČ ponechány na rok 2010).


4) Tajemnice také informovala o usnesení ZHMP ze dne 17.6.2010, kterým se naší MČ vrací 100% podíl na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na dani z příjmů právnických osob za r. 2009 ve výši Kč 774 751,08 formou neinvestiční dotace nepodléhající vyúčtování, a kterým se zároveň navyšuje rozpočet MČ o Kč 774 700,- (viz bod 2).


5) Tajemnice, na základě doporučení finančního výboru, předložila ZMČ ke schválení žádost ZŠ o povolení čerpání fondu reprodukce majetku na spolufinancování nákupu elektrické pánve ve výši Kč 77 200,-. ZMČ čerpání tohoto fondu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Tajemnice dále předložila ZMČ ke schválení žádost MŠ o vyřazení nefunkčního konvektomatu. ZMČ vyřazení schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Starosta, na základě doporučení finančního výboru, předložil následující návrh požadavků pro střednědobý investiční rozpočtový výhled 2011-2016:

- výstavba haly pro skladové hospodářství 3 500 tis.Kč r.2011
- výstavba nové budovy pro SDH 10 000 tis.Kč r.2011
- vybudování občanské vybavenosti pro „Nové centrum MČ Velká Chuchle" (Kazínská 8) 150 000 tis.Kč r.2011-2014
ZMČ k návrhu finančního výboru dále doplnilo akci:
- přístavba ZŠ 11 000 tis.Kč r.2011-2012

Hlasování: jednomyslně schváleno


8) Ing.Arch. Vokurka opětovně otevřel otázku žádosti pana Strnada a jeho požadavku na příspěvek na opravu opěrné zdi u jeho domu v ulici Pod Akáty. Dle sdělení předsedkyně finančního výboru ten trvá na původním usnesení ZMČ č.4/2010 ze dne 26.4.2010, b.4/12a,b, tzn. nepřispívat na opravu opěrné zdi u domu p.Strnada v ul.Pod Akáty (MČ pouze opraví přilehlý chodník, příp. komunikaci) a nedoporučuje ZMČ toto usnesení dále přehodnocovat.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Starosta informoval, že v souvislosti s plánovanou přístavbou základní školy a obdrženou dotací na zpracování projektové dokumentace od MHMP uložilo ZMČ stavebnímu odboru ÚMČ zpracování zadání projektové dokumentace na přístavbu ZŠ v rozsahu 4 tříd ( po likvidaci 2 tříd v horní školičce).

10) Tajemnice informovala o návrhu „Opatření tajemnice č. 41/2010 o správě a vymáhání pohledávek MČ Praha - Velká Chuchle a jí zřízených organizačních složek. ZMČ vzalo opatření na vědomí.

11) Starosta informoval, že pro nadcházející volební období 2010 - 2014 je třeba stanovit počet členů nového zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle. Paní Děrdová v souvislosti s očekávaným rozvojem Chuchle navrhuje zvýšit počet členů zastupitelstva na 11. Starosta se připojil k tomuto stanovisku a připomněl, že nové zastupitelstvo bude řešit hodně problematických věcí, a to nových i starých a nároky na nové členy zastupitelstva porostou. ZMČ schválilo 11 členů zastupitelstva pro volební období v letech 2010 - 2014.
Hlasování: 5 pro, 3 se zdrželi

12) Starosta navrhl, aby stávající zastupitelstvo do konce svého volebního období neřešilo, resp. nezvyšovalo nájemné v bytech MČ Praha - Velká Chuchle a tuto otázku ponechalo již na nové zastupitelstvo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13) Mgr. Felixová informovala, že Městská část Praha Velká Chuchle eviduje seznam žádostí uchazečů o nájem bytu, a že Zastupitelstvo MČ dne 29.9. 2008 schválilo kriteria, kde pod bodem e) je uložena povinnost těmto uchazečům obnovovat a aktualizovat své žádosti každý rok. SBV se seznámilo s aktuálním stavem jednotlivých žádostí a konstatuje, že svoji žádost neaktualizoval pan Vít Řepa a Lucie Štěpánková. Dále seznámila se skutečností, že paní Daniela Benčátová ( Nemčeková ) a Ing. Dana Kozlovská požádaly, aby byly ze seznamu vyřazeny. Proto navrhuje, aby byly citované osoby vyřazeny ze seznamu žádostí o nájem bytu. ZMČ vyřazení odsouhlasilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno


14) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce dne 21.6.2010. Výbor znovu projednával žádost p. Jiřího Kokty o odprodej obecních pozemků, a to části parc.č. 342/1,343,1021 a 1188/1 v k.ú. Velká Chuchle, které se nacházejí v přímém sousedství s jeho dílnou - ateliérem. Na základě doplnění žádosti o informaci, že pozemky využije pro stavbu rodinného domu pro vlastní potřebu, výbor doporučil ZMČ tento prodej odsouhlasit. ZMČ rovněž prodej pozemků schválilo, a to za cenu dle znaleckého posudku.

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

15) Pan Vlasák informoval, že majetkový výbor projednal žádost JUDr.Zdeňka Jankovského, právního zástupce p.Miroslava Holečka a pí Renaty Barciagové o prodloužení nájemní smlouvy na prostory restaurace v Klubovém domě, a to od 1.1.2011 do 30.11.2015 s tím, že nájemci zároveň žádají o povolení úprav pronajatých prostor - instalace klimatizace a odsávání, a povolení oprav WC. Členové výboru na základě této žádosti doporučují ZMČ prodloužení smlouvy odsouhlasit. Ohledně úprav a oprav v objektu se výbor nevyjádřil vzhledem k tomu, že není uvedeno, jakým způsobem a kdo bude tyto práce financovat. Starosta navrhuje věc projednat na dalším jednání zastupitelstva poté, co bude zajištěno právní posouzení smlouvy resp. případného dodatku ke smlouvě a ze strany p.Holečka a pí Barciagové budou předloženy podrobné specifikace případných stavebních úprav, vč. jejich financování.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel

16) Dále pan Vlasák informoval, že majetkový výbor také projednal žádost spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (investor Hl.m.Praha) o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemků parc.č. 996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem přeložky STL plynovodu v rámci stavby č.4506 - TV Velká Chuchle, etapa 0011 - Na Hvězdárně II. Výbor doporučil ZMČ uzavření této budoucí smlouvy schválit a ZMČ uzavření smlouvy rovněž odsouhlasilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

17) Starosta informoval, že dnešního dne ÚMČ obdržel žádost Vodohospodářského rozvoje a výstavby, a.s. o souhlas vlastníka pozemku p.č. 1209/1 v k.ú. Velká Chuchle s projektovou dokumentací umístění stavby pro stavební povolení, a to v souvislosti s protipovodňovými opatřeními na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 22 Velká Chuchle. S žádostí je předložena Smlouva o povolení vstupu na citovaný pozemek - část koryta vodního toku ve výměře 34 m2 . Starosta navrhuje tuto žádost schválit, resp. uzavření této smlouvy s investorem stavby Hl. městem Prahou, resp. jeho zástupcem VRV, a.s. ZMČ uzavření smlouvy odsouhlasilo.
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 1 se zdržel

18) Starosta informoval, že proběhlo výběrové řízení na realizaci stavby Víceúčelového sportovního hřiště v Malé Chuchli. Ze strany MČ Praha -Velká Chuchle se zveřejněnou výzvou k uzavření Smlouvy o dílo na tuto stavbu bylo současně obesláno 7 případných zhotovitelů. Do uzávěrky výběrového řízení byl doručen jeden návrh, a to Mgr. Lenky Moštěkové - TOJA, Evropská 24, Praha 6. O tomto návrhu jednala výběrová komise a konstatovala, že firma splnila všechna závazná kriteria výběrového řízení. K věci proběhla diskuse - dle členky této výběrové komise Bc. Kuzníkové návrh vyhovuje požadavkům MČ a firma by se měla pro realizaci oslovit, naopak dle názoru dalšího člena komise Ing. Arch. Vokurky tím, že existuje jeden návrh není možné porovnání. Dle stanoviska starosty a pí Děrdové v případě, že se bude čekat, nebude možná realizace hřiště v dohledné době, např. o prázdninách. Starosta navrhuje oslovit firmu Mgr. Lenky Moštěkové - TOJA a vstoupit v jednání za účelem realizace hřiště a uzavření smlouvy o dílo.
Hlasování: 7 pro, 1 proti

19) Mgr. Felixová informovala o proběhlé kontrole hospodaření v ZŠ Charlotty Masarykové dne 4.6. 2010, kterou prováděl zřizovatel, a to za období od 1.10. 2009 do 31.3. 2010. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo výsledky kontroly na vědomí.

20) Dále Mgr. Felixová informovala o kontrole hospodaření ve stejný den i v Mateřské škole Velká Chuchle, kterou prováděl zřizovatel, za shodné kontrolované období. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo výsledky kontroly na vědomí.

21) Starosta informoval, že obdržel e-mailové poděkování od zástupců společnosti Vily Chuchle za vstřícnost a ochotné jednání, které tímto zprostředkovává zastupitelům.

22) Starosta informoval, že ÚMČ obdržel žádost spol. JVS GROUP, s.r.o. o povolení organizování akce PYRO LASER MUSIC dne 27.8. 2010 v době cca 15.00 - 23.00 hod. v prostorách dostihového závodiště Velká Chuchle. Zastupitelstvo pořadateli doporučuje ukončit ohňostroj do 22.00 hodiny tak, aby nebyl případně rušen noční klid. Zastupitelstvo požaduje organizačně lépe zajistit proti loňskému roku dopravu, a to ve spolupráci s Policií ČR a Policií hl.m. Prahy, navíc s přihlédnutím ke skutečnosti, aby byla co nejméně zatížena vnitřní část Velké Chuchle - směrem nad železničním přejezdem. Zastupitelstvo požaduje před konáním akce, aby ÚMČ bylo předloženo povolení ke konání od kompetentních orgánů, př. Báňského úřadu. Současně je třeba, aby organizátor před konáním akce kontaktoval zdejší odbor daní, smluv a poplatků za účelem projednání úhrady poplatků ze vstupného.

Hlasování: jednomyslně schváleno

23) Tajemnice informovala zastupitele, že pracovnice stavebního odboru Ing. Kozlovská se stěhuje mimo Prahu, končí pracovní poměr na ÚMČ, proto na základě výběrového řízení byla na její pozici od 1.6. 2010 přijata Ing. Michaela Benešová.

24) Ing. Arch. Vokurka sdělil, že by dle jeho názoru měly být zveřejněny měsíční odměny uvolněných zastupitelů.

25) Starosta informoval, že ve dnech 3.- 4.7. 2010 se v Malé Chuchli uskuteční pod záštitou primátora hl.m. Prahy akce CZECH BIG MAN, která je zařazena i do Mistrovství světa dlouhého triatlonu. V neděli 4.7. 2010 dojde k částečnému omezení provozu na Strakonické ulici, a to v době od 8.00 do 14.00 hod.

26) Mgr. Hromádka oznámil, že se jednání zastupitelstva účastní naposledy, neboť se v létě stěhuje z Velké Chuchle.

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.50 hodin.
Zapsala Mgr. Lenka Felixová


Stanislav Fresl, starosta


Ověřovatelé: Bc. Olga Kuzníková


Ing.Arch. David Vokurka