Zápis č. 8/2009 ze dne 26.10.2009

1

Zápis č. 8/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle,
konaného dne 26.10.2009

 

Přítomni:  členové zastupitelstva    7

                nepřítomen, omluven    2

                hosté                           8

                                      

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 7  zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Zdeněk Vlasák

 

Návrh na program zasedání:

 • 1. Informace starosty.
 • 2. Organizační záležitosti ZMČ (doložky ve smyslu § 43 zákona o hl.m. Praze, doplnění likvidační komise, doplnění redakční rady zpravodaje).
 • 3. Rozpočtové úpravy za 10/2009, darovací smlouva povodně.
 • 4. Rozpočtový výhled na r. 2010 a r.2011.
 • 5. Záležitosti MŠ - přijetí sponzorského daru.
 • 6. Záležitosti ZŠ.
 • 7. Zřizovací listiny ZŠ a MŠ - změna
 • 8. Bytové záležitosti.
 • 9. Majetkové záležitosti.
 • 10. Různé.

  Hlasování: jednomyslně schváleno

                                                                                             

1) Informace starosty:

 • dne 9.11.2009 v 19.00 se sejde u starosty komise územního plánu, aby se   zabývala podklady,
  zveřejněnými MHMP k návrhu konceptu územního plánu a zároveň předal  členům ZMČ  materiály,
   které obdržela MČ od Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
 • ÚMČ požádal o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Dětské hřiště u Mateřské školy - Velká Chuchle"
 • o studii, kterou objednalo ŘSD ČR „Dopravně-inženýrská a riziková analýza důsledků zprovoznění
  stavby SOKP 514 v úseku Slivenec - Lahovice"  a předal všem členům ZMČ kopii té části studie,
  která uvádí poklesy intenzit počtu vozidel v naší MČ po zprovoznění propojení.
 • o tom, že přípravný výbor pro uspořádání místního referenda ve Velké Chuchli podal žalobu na
  Městskou část o vyhlášení místního referenda a stanovení termínu jejího konání.
 •  o závodech automobilů do vrchu, které pořádal ÚAMK. Starosta vyjádřil politování, že nedošlo
  k dostatečné informovanosti úřadu i občanů ze strany organizátora. Vzhledem k tomu, že stanoviska
  vyjadřují MČ, vlastník komunikace, odbory dopravy, policie a rozhodnutí vydává MHMP, teprve
  několik dnů před závodem měl pořadatel všechna potřebná vyjádření k dispozici (do té doby nebylo
  potvrzeno, že se závod bude konat). Starosta potvrdil, že byl pořadatelem osloven, aby se jako  fanda
  automobilových závodů zúčastnil jako jezdec, což bohužel  nemohl .  Přes všechny potíže, které
  nastaly a za které se starosta omluvil se domnívá, že tato akce přispěla k oživení ve Velké Chuchli
  a přilákala velké množství diváků.
 • starosta předal slovo tajemnici, která doplnila informaci o smlouvě  o partnerství, uzavřenou s Hl.
  Městem Praha. Týká se společné realizace projektu „eGovernment v Praze" v rámci Operačního
  programu Praha Konkurenceschopnost.  

2) Starosta v rámci projednávání organizačních záležitostí navrhl, aby doložky ke smlouvám ve smyslu § 43 zákona o hl. m. Praze místo p. Václava Vlasáka podepisoval p. Zdeněk Vlasák.

Hlasování:  6 pro, 1 se zdržel

3) Jako nového šéfredaktora pro Chuchelský zpravodaj navrhl starosta p. Janu Černou, která se celá léta největší měrou podílí na přípravě jednotlivých čísel a na doplnění redakční rady navrhl jako člena p. Jana Záglera, který až dosud přispíval svými články a fotografiemi do tohoto periodika.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Před projednáváním rozpočtových úprav informoval starosta, že se mu podařilo od Nadace ČEZ získat nadační příspěvek v hodnotě 1 mil. Kč  na „Hřiště u ZŠ"  a požádal ZMČ o souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

Hlasování: jednomyslně schváleno

5)  Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících  rozpočtových úprav  za  10/2009:

V příjmové části rozpočtu:

+  33 000,-      zapojení neinv.dotace na integraci žáků ZŠ                    

+102 000,-      zapojení neinv.dotace na činnost JSDH                          

+100 000,-      zapojení inv.dotace na úpravu soc.zaříz.v MŠ                  

Celkem: 235 000,-

 

Ve výdajové části rozpočtu:

+   33 000,-     navýšení neinv.přísp.pro ZŠ - integrace žáků                      

+ 102 000,-     zapojení neinv.dotace na činnost JSDH                              

+ 100 000,-     zapojení inv.dotace na úpravu soc.zaříz.v MŠ                     

+ 200 000,-     zapojení vratky povodň.dotace                                

-   30 000,-      snížení prostř.na nákup věcných darů - povodně    

+  30 000,-      navýšení prostř.na finanční transfery (dary) - povodně

- 376 000,-      zapojení rezervy z vrác.daně                                    

+200 000,-      zapojení prostř.na úpravu kanalizace - z vrác.daně 

                        (ul.Starochuchelská)

+136 000,-      zapojení prostř.na PD a energ.audit k zateplení byt.domu  

Radotínská - z vrác.daně

+  40 000,-       zapojení prostř.na ost.služby - zeleň (náhr.výsadba) - z     

                        vrác.daně       

Celkem: 435 000,- Kč

 

V části financování (položka 8115):

+200 000,-      zapojení vratky povodň.dotace ze zdrojů minul.let

Celkem: 200 000,- Kč

 Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Vzhledem k tomu, že byl se starostou obce Přední Zborovice dohovořen finanční dar ve výši 30 tis. Kč (ZMČ 6/2009 schválilo věcný dar v této výši) byla v tomto smyslu provedena rozpočtová úprava a starosta požádal o schválení darovací smlouvy na částku 30 tis. Kč na financování nákupu pitné vody a jiných nutných výdajů pro občany této obce, zasažené povodní v roce 2009.

 Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Tajemnice ještě požádala ZMČ o vyjádření k nevyčerpané části dotace, poskytnuté ZŠ na nákup nového softwaru pro školní jídelnu. Finanční výbor doporučil ponechat část této nedočerpané dotace ve výši  666,- Kč  ZŠ k volnému využití a ZMČ s ponecháním souhlasí.

Hlasování: jednomyslně schváleno

8) Na základě doporučení FV informovali starosta a tajemnice o návrhu rozpočtového výhledu na rok 2010 a 2011. Po zodpovězení dotazů  ZMČ rozpočtový výhled schválilo.

Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která předložila žádost ředitelky MŠ p. Kučerové o souhlas s přijetím sponzorského daru ve výši 4 000,- Kč od paní Kahounové na nákup hraček pro děti z MŠ.

Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Mgr. Felixová dále předložila žádost ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové o povolení přípravné třídy v ZŠ Ch. Masarykové  pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a pro ty, u kterých je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj tak, aby následné zahájení povinné školní docházky u nich proběhlo bez větších obtíží. ZMČ po projednání schválilo záměr zřízení přípravné třídy s účinností od 1.9.2010.

Hlasování: jednomyslně schváleno

11) V souvislosti se změnami, které vyplývají z novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejm. ust. § 27, požádala Mgr. Felixová o schválení dodatku ke zřizovací listině Základní školy Charlotty Masarykové  s účinností od 1.11.2009.

Hlasování: jednomyslně schváleno

12)  V souvislosti se změnami, které vyplývají z novely zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejm. ust. § 27, požádala Mgr. Felixová o schválení dodatku ke zřizovací listině Mateřské školy Velká Chuchle  s účinností od 1.11.2009.

Hlasování: jednomyslně schváleno

13)  Ve Sbírce zákonů č.180/2009 ze dne 25.6.2009 je uveřejněno Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č.180/2009 Sb., ze dne 12.6.2009, které v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., vyhlašuje postup pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu pro období od 1.1.2010 do 31.12.2012.

Pro katastrální území Malé a Velké Chuchle jsou uvedeny následující maximální možné přírůstky měsíčního nájemného v procentech, stanovené pro aktuální nájemné za l m2.

Podle výše uvedených údajů vychází zvýšení nájemného pro rok 2010 takto :

 

                                                             stávající nájemné            max.navýšení           nájemné  r.2010

podle př. č. 4  - byty standardní                  65,36 Kč                      o 11,1  %               na 72,61 Kč

                                                                  61.44 Kč                      o 13,4 %                na 69,67 Kč

                                                                  57,44 Kč                      o 16,0 %                na 66,63 Kč

                                                                 

ZMČ po projednání schválilo  uvedené zvýšení nájemného nikoliv od ledna 2010, ale od 1.4.2010.  

Hlasování: jednomyslně schváleno

14)  Mgr. Felixová informovala o jednání výboru sociálního a bytového,  který se zabýval výběrem
nájemce na uvolněný byt 1+1 o velikosti cca 50 m2 v bytovém domě MČ v Malé Chuchli, Zbraslavská 35/7. VSaB na základě tajného hlasování a přidělených bodů sestavil pořadí a doporučil ZMČ uzavřít nájemní smlouvu na uvolněný byt s prvním v pořadí.

l. Fryšová Kristýna                 34 bodů

2. Chocholatý Jan                  26 bodů

3. Volfová Vladimíra               24 bodů

4. Nemčeková Daniela            23 bodů

5. Řepa Vít                            18 bodů

6. Štěpánková Lucie               10 bodů

7. Stojková Zdeňka                 5 bodů

ZMČ schválilo uzavření nájemní smlouvy s p. Kristýnou Fryčovou s účinností od 1.11.2009.

Hlasování: 6 pro, l se zdržel

15) Ředitelka ZŠ Mgr. Jančíková ještě požádala o schválení navýšení počtu dětí v družině ze 40 na 60 žáků. ZMČ schválilo navýšení s účinností od 1.9.2010.

Hlasování: jednomyslně schváleno

16) Starosta předal slovo p. Zdeňkovi Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce dne 13.10.2009.  Výbor posoudil jedinou žádost o pronájem části bývalé prodejny na Kazínské  č. 8 a to od spol. SAHAB, s.r.o., která hodlá v bývalých prostorách kanceláří a sociálního zařízení provozovat prodejní sklad stylového nábytku. (p. Vokurka poznamenal, že tak již činí). Výbor se vyjádřil, že proti případnému uzavření nájemní smlouvy s touto společností nemá žádné námitky a vzhledem k tomu, že do konce lhůty zveřejněného záměru (do 19.10.2009) se nepřihlásili další zájemci, schválilo ZMČ uzavření nájemní smlouvy se spol. Sahab, s.r.o., Jasmínova 49, 106 00 Praha 10 za cenu 380 Kč/m2/rok  na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování: 6 pro, l se zdržel

17) P. Vlasák dále informoval o žádosti p. L. z Malé Chuchle o prodej stavebního pozemku z majetku MČ, na kterém by si mohla jeho rodina postavit nový dům, vzhledem k tomu, že jejich stávající rodinný dům v M. Chuchli bude z důvodu stavby tunelu Praha - Beroun vyvlastněn. Členové výboru by této žádosti rádi vyhověli, avšak v současné době nevědí o žádném vhodném stavebním pozemku ve vlastnictví MČ. Problémem je i to, že část území V. a M. Chuchle je v záplavové oblasti a do doby realizaci protipovodňových zábran nebude možné v této oblasti stavět.  Ing. arch. Vokurka zmínil jako možnost domeček „Křižan" u bývalé MŠ. Starosta navrhl, aby se touto žádostí zabývala i komise ÚP a  požádal o případné další návrhy do dalšího jednání ZMČ.

18)  Výbor majetku se též zabýval žádostí spol. Jarnette Réclame s.r.o., Polská 15, Praha 2 o pronájem části pozemku parc. č.1171 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění l ks oboustranné stavby pro reklamu o vnitřním rozměru výlepových ploch 3,6 x 9,6 m.  Tajemnice doplnila informaci, že v současné době má tato spol. uzavřenou smlouvu s MČ na pronájem pozemku parc. č.872/3 v k.ú. Velká Chuchle, ale společnosti se nepodařilo  získat veškerá povolení (jedná se o průtočné území u Strakonické), žádá tedy o jiný pozemek, který není v průtočném území. ZMČ  nemá námitek a schválilo vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1171 v k.ú. Velká Chuchle.

Hlasování: jednomyslně schváleno

19)  P. Vlasák  informoval o žádosti p. A. o pronájem části pozemku parc. č. 998/46 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 24 m2 k dočasnému umístění mobilní garáže. Výbor v zásadě nemá námitek k pronájmu, ale  žádal o vyjádření též výbor životního prostředí a stavební výbor, vzhledem k tomu, že žadatelka neuvedla bližší informace ohledně mobilní garáže a umístění (V této lokalitě Na Hvězdárně se nachází jak místní komunikace, tak i lesní porost.) Výbor stavební se žádostí rovněž zabýval a s pronájmem nesouhlasí a starosta požádal ještě výbor životního prostředí o vyjádření do dalšího jednání ZMČ.

20) Starosta v návaznosti na novelu zákona o pozemních komunikacích, která nově určila vlastníku komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, informoval o tom, že výrazně narostla potřeba finančního zabezpečení úklidu chodníků v zimním období. V době ekonomické krize zákon naprosto neúměrným způsobem zatěžuje rozpočty měst a obcí. (V Praze by zajištění schůdnosti na všech chodnících ve vlastnictví města znamenalo vynaložit na úklid částku až 2 miliardy) V této situaci se Magistrát obrátil na městské části, aby prováděly úklid nejen na chodnících ve správě MČ, ale i města. Logicky toto „řešení" vyvolalo bouři nevole u řady městských částí a řada starostů se obrací na občany, aby se do úklidu zapojili a spravovali jej tak, jak tomu bylo i předešlá léta s rozdílem, že za chodník neponesou odpovědnost. Jiní to řeší tak, že uklízet nebudou a umístí k chodníkům cedule, že nejsou udržovány.

Zastupitelé obdrželi potřebné podklady včetně návrhu nové vyhlášky o schůdnosti místních komunikací a starosta požádal výbor stavební, výbor majetku obce, výbor životního prostředí a výbor bezpečnostní, aby do příštího jednání ZMČ předložily návrhy,  jak budeme postupovat v naší obci. Starosta ještě přislíbil projednat s řed. spol. HONDA možnost využití techniky na zimní údržbu.

21) Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápisy z jednání bezpečnostního výboru a stavebního výboru.

22)  Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který přečetl návrh záměru na využití  areálu

Na Kazínské č. 8 - např. klub maminek s dětmi, prostor pro mládež, prostor pro kulturní  pořady, výstavy, prostor pro diskuze, pro pořady pro seniory a navrhuje  okamžité zprovoznění po vymalování. V této fázi (dosud nedošlo k předání objektu) všichni přítomní zastupitelé považují okamžité zprovoznění za nereálné a shodli se na tom,  že je třeba po převzetí areálu  (dne 2.11.2009) prověřit stav a možnosti využití prostor na místě a potom hledat možné provizorní řešení. Starosta  pozval členy ZMČ na převzetí objektu dne 2.11.2009.

23) ZMČ se seznámilo s písemnými připomínkami p. Dvořákové a dalších občanů k probíhající stavbě komunikace „Na Hvězdárně" a k dopravnímu značení a starosta navrhl, že svolá k řešení těchto připomínek jednání na ÚMČ a přizve investora, projektanta, zhotovitele a odbor dopravy Radotín.

24) V rámci diskuse se přihlásil Ing. Vrběcký a navrhl, aby se do doby vyřešení využití bývalého servisu na Kazínské 8 umožnilo parkování na dvoře bývalého servisu pro cca 5 - 10 aut pro návštěvníky pošty a obchodů. Vzhledem k tomu, že by tento návrh nevyžadoval žádné finanční ani stavební úpravy, ZMČ tento návrh podpořilo.

25) Dále Ing. Vrběcký inicioval, aby v ulici „Pod Akáty",  bylo vymezeno parkování v této ulici pouze na jedné straně.

                                                                                                         

Zasedání bylo ukončeno ve 20.50 hodin.

Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

 

 

 

                                                                                                               Stanislav Fresl, starosta

 

Ověřovatelé:  Bc. Olga Kuzníková

                     Zdeněk Vlasák