Zápis č. 8/2010 ze dne 20.9.2010

Zápis č. 8/2010
z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 20.9.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen 1
hosté 2

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Zdeňka Děrdová

1) Před projednáváním programu složil slib člena ZMČ Praha-Velká Chuchle Ing. Jan Janda, kterému vznikl mandát dne 16.7.2010, vzhledem k tomu, že dne 15.7.2010 rezignoval Mgr. Tomáš Hromádka
(zvolen za ČSSD).

Starosta předložil ke schválení program :

1. Složení slibu nového člena ZMČ.
2. Informace starosty.
3. Rozpočtové úpravy za r. 2010.
4. Rozpočtový výhled na rok 2011-2012.
5. Protokol o kontrole správy místních a správních poplatků.
6. Protokol o výsledku kontroly životního prostředí.
7. Protokol o výsledku kontroly PSSZ
8. Počet zaměstnanců ÚMČ v roce 2011.
9. Projednání příspěvku pro hospic Čerčany.
10. Projednání přijetí žádosti o byt.
11. Majetkové záležitosti (projednání smluv a žádostí o pronájem pozemku).
12. Stavební záležitosti.
13. Různé.

Hlasování: jednomyslně schváleno

2) Informace starosty:
- hřiště u ZŠ - stavbu provádí OMI a inženýring spol.ISTAR - zhotovitel bohužel nedodržel technologický postup a následkem toho došlo k deformaci povrchu - proběhlo měření vlhkosti a vzhledem k nepříznivému počasí nebylo možno povrch znovu položit - na provedení prací zadal OMI znalecký posudek . Projednává se i navýšení plotu směrem ke komunikaci Starochuchelská, aby omezilo padání míčů do ulice.
- během prázdnin se u ZŠ vybudovalo a otevřelo hřiště pro družinu.
- pokračuje se ve výstavbě komunikace Na Hvězdárnu včetně finálního povrchu, provádí se zasíťování, připravuje se výstavba otočky pro autobus - proběhla zkušební jízda autobusu a zatím není ujasněna s provozovatelem trasa a termín zahájení provozu.
- v říjnu bude zahájena realizace můstku přes Vrutici v ulici Starochuchelská nad Náměstím Omladiny, přechod do ulice Pod Akáty bude v úrovni zpomalovacího prahu. Investorem a zhotovi-telem bude TSK.
- 2. kolo anonymní architektonické soutěže na nové centrum Velké Chuchle proběhne 7.-8.10.2010
a následně proběhne výstava projektů v areálu Kazínská 8. Starosta předpokládá vyhlásit pro návštěvníky anketu o názoru občanů, který projekt by byl přínosem pro Chuchli.
- dne 16.9.2010 se uskutečnilo poslední zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy před volbami.
- 20.9.2010 byla otevřena jižní část silničního okruhu Prahy - což bude znamenat pro Chuchli úlevu, starosta se vyjádřil pochvalně k zákazu vjezdu nákladních automobilů na Jižní spojku.

Po ukončení informací předal starosta všem členům ZMČ publikaci „Malá a Velká Chuchle" a poděkoval za spolupráci ve volebním období 2006-2010.

3) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 09/2010:

V příjmové části rozpočtu:
+ 15 700,- zapojení pojistné náhrady-oprava sl. ve Starochuchelské ul. OdPa 2212 Pol 2322
+ 13 000,- zapojení náhrady (pořiz.ceny) za prodané publikace OdPa 3349 Pol 2324
+ 10 000,- zapojení příjmů z vybraných pokut OdPa různé Pol 2212
+ 400 000,- zapojení inv.dotace na rekonstr.hřiště před ZŠ Pol 4221
- 400 000,- snížení inv.dotace na výst.hřiště v Malé Chuchli Pol 4221
+ 62 000,- zapojení neinv.dotace na provoz JSDH Pol 4121
+ 269 700,- zapojení neinv.dotace na integraci žáků ZŠ Pol 4121
Celkem: 370 400,- Kč

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 15 700,- zapojení přijaté pojistné náhrady-opravy sloupků OdPa 2212 Pol 5171
+ 13 000,- navýšení prostř.na výst.hřiště u MŠ-kolaudace+nástěnk OdPa 3111 Pol 6121
+ 10 000,- navýšení prost.na opravy v MŠ - střecha OdPa 3111 Pol 5171
+ 400 000,- zapojení inv.dotace na rekonstr. hřiště před ZŠ OdPa 3113 Pol 6121
- 400 000,- snížení inv.dotace na výst.hřiště v Malé Chuchli OdPa 3421 Pol 6121
+ 62 000,- zapojení neinv.dotace na provoz JSDH (PHM,STK, výjezdy, OdPa 5512 Pol různé
výzbroj,výstroj,techn.pomůcky)
+ 269 700,- zapojení neinv.dotace na integraci žáků ZŠ OdPa 3113 Pol 5331
Celkem: 370 400,- Kč
/viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 8/2010 b. 8.3/
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Tajemnice, na základě doporučení FV, předložila návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Velká
Chuchle na rok 2011 a 2012 a ZMČ jej schválilo.
/viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 8/2010 b. 8.4/ Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Tajemnice informovala o výsledcích kontroly, kdy v měsíci červnu 2010 provedly pracovnice odboru daní, poplatků a cen MHMP kontrolu správy místních a správních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích za období 2007, 2008, 2009.
Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Závěr: „Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že vybírání poplatků je správcem poplatku věnována pozornost a poplatky jsou vybírány podle příslušných právních předpisů. Pozornost je věnována i vyhledávací činnosti směřující k podchycení všech poplatníků (např. místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství) a provádění kontrol u poplatníků za účelem zjištění, zda jsou místní poplatky odváděny ve správné výši a včas (např. místní poplatek z ubytovací kapacity). V zájmu zvyšování vlastní příjmové základny je třeba těmto činnostem věnovat pozornost i nadále." ZMČ vzalo na vědomí.

6) Tajemnice informovala i o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí, kterou provedli na ÚMČ pracovníci MHMP. Během kontroly nebyly zjištěny zásadní nedostatky.
Závěr: „Kontrolní orgán konstatuje z hlediska dodržování zásady zákonnosti, že Úřad městské části Praha - Velká Chuchle vykonává kontrolované agendy na dobré úrovni. Zjištěné nedostatky byly projednány na místě a objasněna jejich podstata. Kontrolní orgán zároveň konstatuje, že opatření k odstranění zjištěných nedostatků je třeba přijmout ve stanovené lhůtě." ZMČ vzalo na vědomí

7) Tajemnice uvedla, že i kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, provedená dne 28.4.2010 PSSZ nezjistila žádné chyby a nedostatky. ZMČ vzalo na vědomí.

8) V rámci dalšího bodu programu požádala tajemnice o schválení počtu zaměstnanců na r. 2011 a to:
5 úředníků na plný úvazek, 3 úředníci na částečný úvazek, 3-4 zaměstnanci pracovní četa, ostatní dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. (uklízečka, archiv, dat. schránky, obsluha kotelny Radotínská, kronikářské práce, vymáhání pohledávek) ZMČ po projednání počet zaměstnanců schválilo a pověřilo tajemnici, aby v odůvodněných případech uzavřela dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dlouhodobě dočasně nepřítomné zaměstnance.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Starosta informoval o žádosti Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech o finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč, vzhledem k tomu, že v letošním roce přijali do své péče l pacienta z naší městské části. Mgr. Felixová doplnila, že v žádosti nebylo uvedeno jméno pacienta, po zjištění jména jsme kontrolou v evidenci obyvatel zjistili, že tento občan v dubnu t.r. zemřel (tato okolnost nebyla v žádosti zmíněna). FV poskytnutí příspěvku nedoporučil a ZMČ jej rovněž neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

10) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která požádala o vyjádření k žádosti p. I.S., bytem
U Bažantnice 15, Praha 5 o zařazení do seznamu uchazečů o nájem obecního bytu. Vzhledem k tomu, že žádost splnila kriteria pro zařazení, VSaB doporučil zařazení do seznamu a ZMČ jej rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, aby informoval o jednání výboru majetku ze dne 13.9.2010. Výbor projednával žádost spol.SAHAB s.r.o., která má v nájmu část areálu Kazínská 8, o snížení nájemného za měsíc srpen 2010 z důvodu rekonstrukce Starochuchelské ul., která údajně omezila firmu v prodeji a zablokovala příjezd do areálu (navíc byla před výlohami zaparkovaná stavební technika a materiál zhotovitele). Výbor po zvážení nedoporučuje ZMČ nájemné za měsíc srpen 2010 snižovat, vzhledem k tomu, že opravu komunikace neprováděla MČ, ale TSK a příjezd do areálu byl umožněn. ZMČ rovněž snížení nájemného neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

12) O pronájem části areálu na Kazínské 8 požádala spol. Radiové systémy a telekomunikace s.r.o. (cca 200m2 stodoly a 300 m2 volné plochy dvora), a to na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že v současné době není jasné, kdy započne výstavba nového centra MČ v této lokalitě a vzhledem k nadcházejícím volbám do zastupitelstva MČ, doporučují členové výboru tuto žádost ponechat na rozhodnutí nového ZMČ. ZMČ souhlasilo s doporučením výboru a pronájem neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti pronájmu

13) P. Vlasák informoval o projednávání žádosti Mgr. V. B. o pronájem nebytových prostor pro sportovní aktivity mládeže a veřejnosti v areálu na Kazínské 8. Vzhledem k nedostatečné specifikaci záměru (m2, doba, účel) a z důvodů uvedených v b. 12 zápisu, doporučují členové výboru tuto žádost ponechat na rozhodnutí nového ZMČ. ZMČ souhlasilo s doporučením výboru a pronájem neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti pronájmu

14) Výbor též řešil žádost spol.Optimal Project CZ s.r.o., která vstoupila jako obchodní partner do projektu spol. Jarnette Réclame spol. s r.o. a která bude v rámci této spolupráce vystupovat vůči třetím osobám jako nájemce, o uzavření nájemní smlouvy se spol.Optimal Project CZ s.r.o. Výbor doporučil, aby nájemní smlouva byla uzavřena za stejných podmínek na základě již dříve schváleného pronájmu části pozemku parc.č.1171 v k.ú. Velká Chuchle na umístění reklamního zařízení spol.Jarnette Réclame spol. s r.o., a to s účinností od 1.10.2010 (zároveň se k 30.9.2010 ukončí nájemní smlouva se spol. Jarnette Réclame).
Hlasování: jednomyslně schváleno


15) Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji části pozemků parc.č.342/1 o výměře 322 m2, 343 o výměře 34 m2, 1021 o výměře 178 m2 a 1188/1 o výměře 111 m2 v k.ú. Velká Chuchle p .J.K. nebyly ze stran občanů připomínky, požádal p. Vlasák ZMČ, aby prodej na základě doporučení výboru schválilo. ZMČ po projednání prodej schválilo za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 1 se zdržel

16) Výbor se zabýval i žádostí Ing. J.P. o směnu pozemků parc.č.923/64 (210m2) a 923/153 (37m2) za obecní pozemky parc.č. 923/218 (221m2) a 923/221 (34m2) v k.ú. Velká Chuchle z důvodu scelení svých pozemků. Výbor směnu pozemků nedoporučil a ZMČ ji rovněž zamítlo - nevidí v této směně pro MČ prospěch.
Hlasování: jednomyslně proti

17) Výbor rovněž projednal žádost odboru ochrany prostředí MHMP o odsvěření ¼ lesního pozemku parc.č. 1111 v k.ú. Velká Chuchle (lokalita u „Areálu zdraví") s tím, že tento pozemek navazuje na další lesní pozemky, které má již odbor ochrany prostředí MHMP ve správě. Výbor nedoporučil odsvěření, ale ZMČ jej po projednání schválilo.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel

18) Na základě žádosti p.R. o pronájem hrobového místa na hřbitově ve Velké Chuchli (pozemek parc.č.1127 v k.ú. Velká Chuchle) - konkrétně pozemku pod budovou márnice, kterou by následně odstranila a na jejím místě zřídila rodinnou hrobku - výbor nedoporučil ZMČ pronájem pozemku pod objektem márnice schválit, a to z toho důvodu, že márnice je tradiční součást hřbitova, která zde stojí již od založení hřbitova a měla by být zachována. Navíc jsou dle sdělení Ing.Šmejkalové na hřbitově v současné době volná dvě hrobová místa, která by mohla k výstavbě rodinné hrobky sloužit, a to č.211 (4,8m2) a č.166 (3,9m2). P.R. rovněž v žádosti nabízela financování oprav části poškozené obvodové zdi hřbitova. Výbor doporučuje nabídnout p.R. k pronájmu shora uvedená volná hrobová místa. ZMČ po projednání rozhodlo v souladu s doporučením výboru a neschválilo pronájem pozemku parc. č. 1127.
Hlasování: jednomyslně proti

19) Na závěr výbor opět projednával situaci ohledně žádosti JUDr. Z.eňka Jankovského, právního zástupce p.M.H. a pí. R.B. o prodloužení nájemní smlouvy na prostory restaurace v Klubovém domě, a to od 1.1.2011 do 30.11.2015 s tím, že nájemci zároveň žádají o povolení úprav pronajatých prostor - instalace klimatizace a odsávání, a povolení oprav WC, vše na vlastní náklady. Na základě právních stanovisek doporučují členové výboru uzavřít dodatek ke stávající smlouvě, (v důsledku změny na straně nájemců- jeden nájemce akceptoval výpověď), který by upravil nájemní vztah do 31.12.2010 se skutečnými nájemci a vyhlásit výběrové řízení na další období. Ohledně úprav a oprav v objektu chybí výboru v žádosti alespoň přibližný rozpočet plánovaných stavebních prací a konstatoval, že stavební úpravy prováděné nájemcem jsou většinou problematické. Po projednání se všichni členové ZMČ shodli na řešení, doporučeném výborem a schválili uzavření dodatku ke stávající smlouvě a vyhlášení výběrového řízení.
Hlasování: jednomyslně schváleno

20) V souvislosti s ukončením volebního období požádal starosta předsedy výborů, aby se spojili s tajemnicí a převzali pro členy výborů publikaci „Malá a Velká Chuchle" jako poděkování za práci ve výborech.

21) V rámci bodu „různé" požádal p. Vokurka, aby uvolnění zastupitelé starosta a místostarostka informovali o svých měsíčních příjmech, což tito neučinili. Pan Vlasák poznamenal, že tuto informaci může získat v tabulkách v příslušné vyhlášce.

Jednání ZMČ bylo poslední v tomto volebním období a starosta se rozloučil s přítomnými a popřál hodně zdraví a úspěchů v dalším životě.


Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Stanislav Fresl, starosta