Zápis č. 9/2009 ze dne 30.11.2009

1

Zápis č. 9/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 30.11.2009

Přítomni:

členové zastupitelstva
od 18.00 hod. 8 - chybí Mgr. Hromádka
od 18.40 hod. 9 - dostavil se Mgr. Hromádka a hlasoval od bodu 6)
nepřítomen, omluven 0
hosté 8

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů a od 18.40 hod. 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Jan Rys

Návrh na program zasedání:

1. Informace starosty.
2. Rozpočtové úpravy za 11/2009.
3. Odměny řed. příspěvkových organizací.
4. Darovací smlouva RSK s.r.o.
5. Stanovení hlavní inventarizační komise.
6. Zimní údržba chodníků a komunikací.
7. Majetkové záležitosti
- pronájem pozemku 1171 v k.ú. Velká Chuchle
- smlouva o zřízení věcného břemene
- dodatek k nájemní sml. FINEP.
8. Projednání připomínek ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy.
9. Stavební záležitosti.
- smlouva o dílo ZEPRIS
- projednání připomínek ke stavbě komunikace „Na Hvězdárně"
- využití bývalého areálu FEMAT
10. Různé.

Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Informace starosty:
- pokračuje výstavba serpentiny, v současné době se řeší připomínky s projektantem a zhotovitelem.
- probíhá rekonstrukce zadní části ul. U Bažantnice včetně veřejného osvětlení.
- bylo zkolaudováno dětské hřiště u MŠ.
- je dokončována plynofikace samoobsluhy.
- IDS buduje lapač splavenin na potoce Vrutice nad žel. přejezdem a provádí úpravu zídky u Indrů,
která se zbortila do potoka.
- dokončuje se hřiště u ZŠ.
- od 23.11.2009 do 11.12.2009 probíhá u ÚMČ Praha-Velká Chuchle přezkoumání hospodaření
za rok 2009 kontrolní skupinou MHMP.
- na 25.12.2009 od 10.00 je připravován vánoční koncert Pražské mobilní zvonohry v areálu na
Kazínské 8 (přístup od stanice Kazínská)
- Česká pojišťovna a.s. zapůjčila MČ radar na měření rychlosti (stejný je instalován na ulici
Starochuchelské) a starosta navrhl umístit jej do ulice Radotínské do zatáčky k vlakovému nádraží,
což ZMČ podpořilo.

2) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 11/2009:
V příjmové části rozpočtu:
+7 000 000,- zapojení inv.dotace na nákup areálu FEMAT
+5 000 000,- převod na FRR ze ZBÚ (Su 236)
+ 96 700,- zapojení neinv.dotace na dokrytí integrace žáků v ZŠ
+ 12 000,- zapojení daru na nákup nářadí od spol.RSK
Celkem:12 108 700,-

Ve výdajové části rozpočtu:
+7 000 000,- zapojení inv.dotace na nákup areálu FEMAT
- 5 000 000,- snížení vl.zdr.na nákup areálu FEMAT (Su 231)
+5 000 000,- převod ze ZBÚ na FRR (Su 231)
+ 96 700,- zvýšení neinv.přísp.ZŠ - dotace na dokrytí integr.žáků
- 100 000,- snížení rezervy (čerpání vrácené daně z příjmů)
+ 70 000,- navýš.prostř.na zatepl.byt.domu Radotínská - z vrác.daně
+ 30 000,- navýš.prostř.na nákup ost.sl.-výroba kalendáře na r.2010
+ 12 000,- navýš.prostř.na nákup DDHM - silnice - z daru
Celkem:7 108 700,- Kč

V části financování (položka 8115)
- 5 000 000,- snížení zapojení vl.zdrojů z min.let (Sú 236)
Celkem: 5 000 000,- Kč
Rozpočtové úpravy za 11/2009 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 9/2009/
Hlasování: jednomyslně schváleno

3) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která předložila návrh na odměny pro ředitelky MŠ a ZŠ dle „Pravidel pro poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha - Velká Chuchle", schválenými usnesením ZMČ č. 7/2003 / viz neveřejná příloha č. 2, 3 usnesení ZMČ 9/2009/. ZMČ schválilo odměny dle návrhů.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila s návrhem darovací smlouvy, kterou firma Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. poskytuje naší MČ Praha - Velká Chuchle finanční dar ve výši Kč 12.000,- a to na pořízení nářadí pro zimní údržbu (hrabla, lopaty, košťata, kolečka, škrabky na led atd.) ZMČ na základě doporučení finančního výboru schválilo uzavření darovací smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Tajemnice dále informovala o tom, že byl usnesením Rady HMP schválen Metodický pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2009. K provedení periodické inventarizace majetku a závazků MČ Velká Chuchle za rok 2009 byl vydán příkaz starosty č. 1/2009. Tajemnice požádala o schválení Hlavní inventarizační komise (HIK) ve složení:
Mgr. Lenka Felixová - předseda, Ing. Eva Šmejkalová - člen, p. Eva Barsová - člen.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Starosta navázal na projednávání zimní údržby komunikací z předcházejícího zastupitelstva v souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, která určuje vlastníkům komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice. Usnesením ZMČ 8/2009 b. 8/20 bylo uloženo výboru stavebnímu, výboru majetku obce, výboru životního prostředí a výboru bezpečnostnímu předložit do tohoto jednání ZMČ návrhy provádění zimní údržby chodníků a komunikací. Starosta informoval, že dohovořil s generálním ředitelem spol. HONDA zapůjčení stroje na zimní údržbu komunikací. Většina oslovených výborů se touto problematikou zabývala a téměř shodně konstatovala, že není v silách ÚMČ na celém území Malé a Velké Chuchle zimní údržbu chodníků a komunikací v plném rozsahu provádět z finančních, kapacitních ani technických důvodů.
ZMČ po projednání schválilo:
a) provádět zimní údržbu komunikací ve stejném rozsahu jako v minulosti, s tím, že přednostně bude
zabezpečena údržba hlavních tahů I. pořadí - tj. u ZŠ, MŠ, pošty, obchodu, dětského a obvodního lékaře, ÚMČ, autobusových zastávek, vlakového nádraží a následně dalších.
b) obrátit se na občany s prosbou, aby se do úklidu zapojili tak jako v předešlých letech s rozdílem, že za chodník neponesou odpovědnost a bude nabídnuta možnost zapůjčení nářadí, případně poskytnut posypový materiál.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7. Starosta předal slovo p. Z. Vlasákovi, který seznámil s jednáním výboru majetku obce dne 18.11.2009. Výbor znovu řešil žádost manželů P. na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro vodovodní, kanalizační a plynovou přípojku na pozemcích parc.č. 994, 1001/1 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle z toho důvodu, že ZMČ uzavření smlouvy na svém zasedání dne 21.9.2009 zatím neschválilo neboť zatím není schváleno ÚR a může se vyjádřit, až bude zahájena výstavba sítí ze strany MHMP. Na základě další žádosti p. Veselé, zastupující manžele P. na základě plné moci, výbor doporučil ZMČ uzavření této smlouvy s podmínkou, že přípojky mohou být vybudovány, až po vybudování příslušných řadů v tomto místě. ZMČ uzavření výše uvedené budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene schválilo s podmínkou, doporučenou výborem majetku.

Hlasování: jednomyslně schváleno

8. Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu části pozemku parc.č. 1171 v k.ú. Velká Chuchle spol. Jarnette Réclame s.r.o. nebyly ze stran občanů žádné připomínky, doporučil výbor ZMČ uzavření nájemní smlouvy se spol. Jarnette Réclame s.r.o., Polská 15, Praha 2 na pronájem části pozemku parc. č.1171 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění l ks oboustranné stavby pro reklamu o vnitřním rozměru výlepových ploch 3,6 x 9,6 m za cenu 90 tis. Kč/rok s účinností od 1.1.2010 s tím, aby ve smlouvě byla zakotvena podmínka, že nájemce po skončení nájmu uvede pozemek do původního stavu (odklizení stavby pro reklamu, betonového podstavce, atd.).
Hlasování: jednomyslně schváleno

9. Výbor dále projednal žádost pí.Veselé (spol. INPOS), zastupující spol. FINEP Chuchle a.s. o uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 31.10.2005 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.5.2006 na pozemky parc.č.993/1,994,996,1004,1013 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle (staveništní komunikace). Dodatkem se prodlužuje doba nájmu těchto pozemků do 31.7.2010 z důvodu podaných odvolání pro stavbu „Obytný areál Chuchle Hvězdárna". Výbor doporučuje ZMČ uzavření tohoto dodatku schválit za cenu Kč 17 500,- (bez DPH), což odpovídá v nájemní smlouvě dohodnuté ceně Kč 30 000,-/rok (bez DPH).
Hlasování: 7 pro, 1 proti, l se zdržel

10. Starosta informoval o tom, že dne 9.11.2009 se uskutečnilo jednání komise územního plánu MČ Praha-Velká Chuchle. Předmětem jednání komise byla kontrola zapracování v minulém roce uplatněných a v 03/2009 na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy konzultovaných připomínek naší městské části do obdrženého aktuálního mapového souboru návrhu konceptu územního plánu. Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi a Bc. Kuzníkové, kteří znovu prošli stávající připomínky ke konceptu ÚP č. 54/1 - 54/29 a nové připomínky č. 54/30-54/33.
a) Po projednání ZMČ schválilo upuštění od námitky č. 54/24 (vymazání plánovaného nadjezdu nad ČD ve Velké Chuchli z ÚP a vyškrtnutí z VPS)
Hlasování: 5 pro, 3 proti, 1 se zdržel

b) Pověřilo komisi ÚP, aby na jednání dne 3.12.2009 prověřila stávající a nové námitky k územnímu plánu (č.54/30-54/33) a projednala a dopracovala definitivní verzi všech námitek, které budou předloženy Útvaru rozvoje do 9.12.2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno

Specifikace stávajících a dalších uplatňovaných námitek k ÚP /viz příloha č. 4 usnesení ZMČ 9/2009/

11. V rámci projednávání stavebních záležitostí požádal starosta členy ZMČ o vyjádření k zateplení bytového domu v Radotínské ulici v rámci dotace „Zelená úsporám". Na základě požadavku nájemníků 20 bytových jednotek dosud MČ nechala zpracovat PD a energetický audit - dle předběžných odhadů by zateplení stálo cca 2.700 tis. Kč a dosáhli bychom na dotaci cca 1 mil. Kč. Starosta v této fázi vyřizování (před podáním přihlášky) požádal o stanovisko, zda má MČ podat přihlášku a pokračovat ve vyřizování potřebných formalit k získání dotace. ZMČ po projednání schválilo, aby byla přihláška podána.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12. Starosta, na základě předběžného projednání a souhlasu 5 členů ZMČ s výsledky
výběrového řízení, předložil ZMČ ke schválení smlouvu o dílo se spol. ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 na zhotovení díla: „Plynovodní přípojka, včetně rozvodu plynu pro č.p. 400/18, ul. Starochuchelská, Praha 5 - Velká Chuchle" za cenu díla včetně DPH 532.582,- Kč s termínem dokončení do 21.12.2009. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13. Starosta předal slovo Ing. arch.Vokurkovi, který informoval o projednávání připomínek občanů ke stavbě komunikace „Na Hvězdárně" na jednání s účastníky výstavby dne 10.11.2009 a následně na jednání stavebního výboru dne 24.11.2099. SV projednal :
a) požadavek na doprojektování a dodatečné umístění 3 kusů zpomalovacích prahů a to v místě projektovaného přechodu pro pěší u RD č.p. 494 Víchů, na vhodném místě mezi křížením ulice Na Hvězdárně s ulicemi Nad Libří a U Bažantnice a v místě přechodu těsně pod výstavbou FINEP
b) požadavek na osazení panoramatických zrcadel a to v prostoru pod křížením ulic Na Hvězdárně a Nad Libří u RD č.p. 493/2 Kunešů a v oblouku před napojením do ulice Starochuchelské nad zadním vjezdem k RD č.p. 16 Janoušů.
c) požadavek na posílení VO ulice Na Hvězdárně v prostoru u schodiště do ulice Na Cihelně u RD č.p. 282 Šimůnků.
d) požadavek na osazení zábradlí v oblouku křížení ulice Na Hvězdárně s ulicí U Bažantnice v místě u RD 367 Daňhelkovi.
e) požadavek na provedení schodů v oblouku křížení ulic Na Hvězdárně a Nad Libří před RD č.p. 410 Kunešovi, doprojektování a dodatečné provedení přechodu pro pěší do slepé ulice Nad Libří .
Požadavky budou neprodleně uplatněny písemně u investora rekonstrukce komunikace Na Hvězdárně v delegované pravomoci ISTAR s.r.o. a projektanta akce BOMART s.r.o.. Dle příslibu prováděcí firmy KSF s.r.o. budou některé požadavky (b, část. e ) realizovány ještě v této etapě výstavby to je do 12/2009, ostatní by měly být realizovány s následnou etapou rekonstrukce komunikace od RD č.p. 146 Vávrů k RD č.p 429 Minxů v roce 2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14. Pan Vokurka znovu „otevřel" otázku záměru využití areálu Na Kazínské 8. Všichni zastupitelé odmítli názor pana Vokurky ihned areál otevřít pro veřejnost, protože považují za naprosto nesmyslné pořádat výstavu v prostorách bývalého servisu, které nutně vyžadují alespoň nejnutnější opravy a úpravy. Paní Schönbauerová se jednoznačně vyjádřila, že každá připravovaná akce musí mít nějakou úroveň a uspořádání výstavy nebo trhů se musí zajišťovat ve značném časovém předstihu a rozhodně ne za každou cenu. Starosta doplnil, že se mu podařilo na MHMP získat finanční prostředky na zastavovací studii (500 tis. Kč) a zastupitelé se shodli, že v tuto chvíli nemá cenu investovat do oprav a rekonstrukcí bez rozmyslu. P. Kuzníková a p. Schönbauerová navrhly v areálu uspořádat velikonoční trhy s tím, že se v předstihu osloví potencionální prodejci.

15. Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o žádosti pana V. na ukončení nájemní smlouvy v obecním bytovém domě Radotínská č. 388/10 a převedení smlouvy na paní V.V. ZMČ po projednání schválilo ukončení nájemní smlouvy ke dni 31.12.2009 a převedení smlouvy na paní V. V. s účinností od 1.1.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno
16. Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o tom, že na základě průzkumu, prováděného ředitelkou MŠ mezi rodiči dětí, bude MŠ Na Cihelně v období 28.-31.12.2009
uzavřena.


17. Starosta, abychom zamezili rozpočtovému provizoriu v r. 2010, navrhl termín mimořádného zasedání zastupitelstva na 21.12.2009 v 18.00, které se bude zabývat projednáním návrhu rozpočtu MČ Praha - Velká Chuchle na r. 2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno

18. Pan Vlasák ještě na závěr požádal, aby se bezpečnostní výbor zabýval nebezpečným parkováním vozidel u DTJ (především v zatáčce).

 

 


Zasedání bylo ukončeno ve 22.00 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

 

Stanislav Fresl, starosta

 

Ověřovatelé: Zdeňka Děrdová


Jan Rys