Zápis č. 7/2009 ze dne 21.9.2009

Zápis č. 7/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 21.9.2009

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 9

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Jan Rys, Zdeňka Děrdová

Před zahájením jednání se dostavila p. Adéla Vokurková a oznámila, že jako asistentka pana Hromádky bude natáčet zasedání ZMČ pro noviny Prahy 16 a začala natáčet již před zahájením zasedání, což vyvolalo značný nesouhlas zastupitelek Mgr. Felixové, p. Děrdové i Bc. Kuzníkové. (z jednání je pořizován oficiální audiozáznam). Mgr. Hromádka po příchodu oznámil, že pověřil paní Vokurkovou, aby pořídila videozáznam pro Chuchelský zpravodaj. Tyto informace vyvolaly emotivní diskusi a téměř patovou situaci, přesto starosta zahájil jednání.

1. Starosta na začátku jednání, v souvislosti s tím, že se pan Václav Vlasák (ODS) dne 17.9.2009 vzdal ze zdravotních důvodů mandátu člena ZMČ, informoval o tom, že za tohoto člena ZMČ nastoupil náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan Zdeněk Vlasák. Nastoupenému členovi Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle panu Zdeňkovi Vlasákovi bylo po složení slibu předáno osvědčení, že se stal členem ZMČ Praha – Velká Chuchle a starosta předložil návrh, aby se pan Vlasák stal předsedou výboru majetku a členem likvidační komise. Hlasování: jednomyslně schváleno

1a) Vzhledem k tomu, že p. Vokurková, přes nesouhlas některých členů ZMČ stále pořizovala záznam a v této věci zaznívaly protichůdné názory a byla zastávána různá právní stanoviska, (stanovisko legislativně-právního odboru MHMP – dle občanského zákoníku na rozdíl od stanoviska Ombudsmana), nechal starosta po cca 20 minutách hlasovat o tom, zda členové ZMČ souhlasí s tím, aby paní Vokurková pořizovala videozáznam. Hlasování: proti-Mgr.Felixová,p.Děrdová,Bc.Kuzníková,p.Fresl,p.Zdeněk Vlasák pro-Mgr.Hromádka,p. Rys, Ing.arch.Vokurka zdržel se-Mgr. Schönbauerová /na přání zastupitelů hlasování zveřejněno jmenovitě/ Pořizování videozáznamu p. Vokurkovou nebylo schváleno.

1b) Situace se ani poté neuklidnila a starosta navrhl hlasovat o tom, zda pokračovat v jednání ZMČ.
Hlasování:
pro pokračování - Mgr. Felixová,p. Děrdová,Bc. Kuzníková,p. Fresl,p. Zdeněk Vlasák , Mgr. Schönbauerová
zdržel se- Mgr. Hromádka,p. Rys, Ing. arch. Vokurka
/na přání zastupitelů hlasování zveřejněno jmenovitě/

1c) Bylo schváleno pokračovat v jednání a starosta předložil ke schválení návrh programu:
1. Doplnění člena ZMČ.
2. Informace starosty.
3. Rozpočtové úpravy za rok 2009.
4. Kontrola MHMP – čerpání dotace SDH.
5. Schválení finančního daru pro ZŠ.
6. Místní referendum – projednání návrhu přípravného výboru.
7. Majetkové záležitosti – projednání smluv o zřízení věcných břemen, pronájem Femat.
8. Stavba 514 svážnice Velká Chuchle – Radotín – nové projednání.
9. Optimalizace traťového úseku Praha – hl.nádraží – Praha – Smíchov – trvalý zábor pozemku parc.č. 1169.
10. Výstavba lávky pro pěší přes Vrutici - Starochuchelská.
11. Stavební záležitosti.
12. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2. Informace starosty
- o odložení voleb do Poslanecké sněmovny, vyhlášených na 9.- 10.10.2009.
- o dokončené opravě části komunikace Starochuchelská na nám. Omladiny s tím, že kolaudace bude provedena po dokončení všech etap včetně můstku (předpoklad do konce září 2009).
- pokračuje rekonstrukce komunikace Na Hvězdárnu a v souladu s usnesením ZMČ 6/2009 b.6/21 má starosta po jednáních s OMI a MHMP příslib, že bude provedena až k poslednímu domu zástavby tj. až po číslo 429/28 a v příštím roce by mělo být (dle finančních možností města) pokračováno až k „obratišti“, včetně pokládky sítí.
- o žádosti nájemníků bytového domu Radotínská o zateplení v rámci projektu „Zelená úsporám“ s tím, že úřad zadal zpracování finančního odhadu na tento projekt a bude předložen ZMČ k vyjádření.
- o nové zastávce autobusu 172 u ZŠ a o požadavku, zaslaném úřadem na ROPID, aby byla zastávka v sobotu, v neděli a ve večerních hodinách na znamení. Rovněž bylo zaurgováno vyvěšení vlakových spojů z Velké Chuchle do Prahy a do Radotína tak, jako je to na autobusové zastávce na Smíchovském nádraží.
- o projednání dotačních vztahů k městským částem HMP na rok 2010, kterého se zúčastnil na MHMP starosta a tajemnice s tím, že naše městská část obdrží dle usnesení Rady HMP dotaci o 426 tis. Kč menší, než v tomto roce.
- radnice se rozhodla od ledna 2010 zatím nezvyšovat regulované nájmy v bytových domech ve vlastnictví MČ, o případném zvýšení a o kolik % by se jednalo až od II. čtvrtletí 2010.
- starosta požádal tajemnici, aby podala informace o pilotním projektu na Lahovské a ta vysvětlila, že Magistrát hodlá spustit pilotní projekt „pytlového systému“ na svoz pytlů se směsným komunálním odpadem z rekreačních oblastí, vzhledem k tomu, že svozová technika zpravidla obtížně zajíždí do rekreačních oblastí a nelze vždy u objektu umístit sběrnou nádobu. MHMP vyzval naši městskou část, Lipence a Slivenec, aby oslovili vlastníky rekreačních objektů a učinili dotazníkový průzkum. Zatím tak učinila pouze naše městská část a obeslala většinu vlastníků dopisem a dotazníkem. Pilotní projekt bude zahájen bezprostředně po vyhodnocení dotazníků.
- starosta obdržel od starosty Hanzlíka z MČ Prahy 16 rozptylovou studii pro emise znečišťujících látek z dopravy v souvislosti se stavbou „Silniční pražský okruh, úsek 514 Slivenec – Lahovice“ (včetně Malé Chuchle). Starosta nabídl případným zájemcům možnost nahlédnout do této studie na stavebním odboru ÚMČ. Dále informoval o nabídce spol. SUDOP PRAHA a.s., na provedení měření kvality ovzduší v lokalitě Malá Chuchle, která při měření po dobu 56 dní činí 2 140 825,- Kč a při měření po dobu 28 dní činí 1 133 500,- Kč. Po předání těchto informací ještě starosta zodpověděl dotazy p. Hromádky, p. Řepové a p. Riegera.

3) Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru seznámila ZMČ s následujícími rozpočtovými úpravami na r. 2009:
V příjmové části rozpočtu:
+ 1 655 500,- zapojení neinv.dotace z vrácené daně z příjmů 2008
- 36 500,- zapojení finanč.vypořádání za rok 2008
Celkem: 1 619 000,-

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 35 000,- zapojení prostř.na ost.služby
– plyn.přípojky-z vr.daně
+ 30 000,- navýšení prostř.na věcné dary
– povodně-z vr.daně
- 12 200,- snížení výdajů na montáž krytů u radiátorů – MŠ
+ 100 000,- zvýšení výdajů na opravy v MŠ–z vr.daně
+ 78 000,- zvýšení výdajů na rekonstr.v budově ZŠ-z vr.daně
+ 1 037 500,- zvýšení rezervy - zůstatek z vrácené daně z příjmů (+/-375 000 Kč – doplnění UZ k výdajům čerpaným z daně z příjmů – plot,přísp.ZŠ na SW, techn.zhodnocení budovy ZŠ, projekt.dokument.k WC na hřišti u ZŠ)
Celkem:1 268 300,- Kč

V části financování (položka 8115):
+ 36 500 Kč zapojení vl.zdrojů na úhradu FV 2008
- 165 000 Kč zhotovení plotu na parc.č.923/61
- 210 000 Kč navýšení příspěvku pro ZŠ (nákup SW), technické zhodnocení budovy ZŠ a projekt.dokument.k WC na hřišti u ZŠ
- 12 200 Kč techn.zhodnocení budovy MŠ – kryty u radiátorů
Celkem: - 350 700 Kč

snížení potřeby vl.zdrojů díky zapojení vrácené daně z příjmů Hlasování: 8 pro, l proti

4) Tajemnice ještě informovala o tom, že dne 18.6.2009 uskutečnil Magistrát hl. m. Prahy - odbor krizového řízení u MČ veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem bylo čerpání a využití dotací poskytnutých městské části pro jednotku dobrovolných hasičů k danému účelu a plnění povinností, vyplývajících pro MČ ze zákona o požární ochraně (období: rok 2008). Za ÚMČ se kontroly zúčastnila tajemnice J. Hanlová a hlavní účetní Ing. Svobodová. Závěr protokolu o výsledku kontroly zní: "Lze konstatovat, že v kontrolované oblasti nebyly v rámci úřadu shledány nedostatky a jsou dodržovány podmínky pro použití veřejných prostředků za daným účelem."
ZMČ vzalo výsledky kontroly na vědomí.

5) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která předložila žádost ředitelky MŠ p. Kučerové o souhlas s přijetím sponzorského daru ve výši Kč 30.000,- od firmy Outdoor Space s.r.o. , zast. jednatelem Michalem Hlaváčkem. ZMČ vyjádřilo souhlas s přijetím sponzorského daru a ponechání v rozpočtu MŠ na dovybavení tříd.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Starosta přistoupil k projednání vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru a Mgr. Hromádka se dotázal, proč nebylo svoláno k této věci mimořádné ZMČ, starosta odpověděl, že nebyl důvod, protože v souvislosti s komplikovaným a podmiňujícím zněním otázky požádal úřad o právní stanovisko. Starosta znovu přečetl znění otázky, navržené přípravným výborem k rozhodnutí v místním referendu: "Souhlasíte s tím, aby městská část Praha - Velká Chuchle podnikla v samostatné působnosti kroky, zamezující realizaci přemostění přes železniční trať do doby, než nezávislá studie - zpracovaná dle Zadání uvedeného v příloze č. 5 Usnesení zastupitelstva č. 3/2009 - nade vší pochybnost prokáže, že přemostění je pro Velkou Chuchli nezbytně nutné a jeho realizací nedojde k nárůstu dopravy ve Velké a Malé Chuchli ani k negativním dopadům na jejich životní prostředí?" Starosta uvedl, že jsou v podstatě dvě možnosti:
- ZMČ vyhlásí referendum o navržené otázce
- ZMČ referendum nevyhlásí a přípravný výbor má možnost obrátit se na soud.

Ještě doplnil, že návrh přípravného výboru byl v souladu se zákonem přezkoumán úřadem městské části, vrácen zmocněnci, neboť obsahoval nesprávné a neúplné údaje a ZMČ je nyní předkládán opravený návrh, předložený znovu zmocněncem. Zmínil se též o trestním oznámení na neznámého pachatele ve věci maření přípravy referenda (které nemá na další projednávání návrhu přípravného výboru žádný vliv), neboť úřad obdržel podpisový arch, kde ve dvou případech došlo k falšování podpisu a tito občané předložili písemně úřadu čestné prohlášení, že listinu nepodepsali. Poté emotivně vystoupil Ing. arch. Vokurka a Mgr. Hromádka, jak to, že o trestním oznámení nebyli informováni, že jej chtějí vidět včetně čestných prohlášení a zda jej podával starosta osobně či za MČ (p. Vokurková vyslovila domněnku, že trestní oznámení bylo podáno na ní). Mgr. Felixová vysvětlila, že oznámení bylo podáno na neznámého pachatele a je věcí orgánů činných v trestním řízení, aby věc posoudili. Starosta doplnil, že oznámení podal osobně na Policii ČR. Vzhledem k tomu, že pan Hromádka měl největší výhrady, dal mu starosta přečíst protokol o trestním oznámení. Starosta požádal, aby se přestalo řešit trestní oznámení a pokračovalo se v projednávání vyhlášení místního referenda a přečetl odborné stanovisko ke znění otázky, zpracované Mgr. Říčkou, spoluautorem publikace „Místní referendum“ s komentářem k zákonu, protože dle názoru mnohých je otázka pro občany nesrozumitelná a komplikovaná. Toto stanovisko bylo předloženo členům ZMČ na úložišti jako podklad pro jednání a autor stanoviska uvádí argumenty a výhrady, dle kterých by ZMČ (dle jeho právního názoru) mělo rozhodnout tak, že místní referendum nevyhlásí. /viz příloha č. 1 zápisu 7/2009/
O slovo se přihlásil Ing. arch. Vokurka a chtěl přečíst stanovisko k otázce navržené pro místní referendum, zpracované Ekologickým právním servisem, ale vzhledem k tomu, že většina zastupitelů obdržela toto stanovisko těsně před jednáním a nikoliv dle schválených pravidel na úložišti pro zastupitele, nesouhlasili s přečtením. Pan Vokurka tedy požádal, aby stanovisko, které naopak uvádí argumenty a důvody, dle kterých by ZMČ (dle právního názoru Ekologického právního servisu) mělo rozhodnout tak, že místní referendum vyhlásí, bylo rovněž přiloženo k zápisu. /viz příloha č. 2 zápisu 7/2009/
O slovo se přihlásil Ing. Kozický, zmocněnec přípravného výboru a požádal o možnost přečtení své výzvy chuchelským zastupitelům před hlasováním o osudu místního referenda, výzvu přečetl a požádal rovněž o přiložení výzvy k zápisu /viz příloha č. 3 zápisu 7/2009/ Starosta se důrazně ohradil proti závěru výzvy p. Kozického, kde jej napadá, že si účelově objednal právníka na vypracování negativního právního rozboru s tím, že tohoto právníka vůbec nezná, ani s ním nikdy nehovořil. (stanovisko objednával úřad). Následovaly opět ostré výměny názorů a napadání z obou stran, které vedly starostu k hlasování, kdo ze členů ZMČ je pro ukončení jednání:
Hlasování:
pro ukončení – p. Rys
proti ukončení – p.Zdeněk Vlasák, p. Kuzníková, p. Děrdová, p. Fresl, p. Felixová
zdržel se: p. Vokurka, p. Hromádka, p. Schönbauerová
/opět na přání zastupitelů hlasování zveřejněno jmenovitě/

Bylo rozhodnuto, že jednání bude pokračovat. Před hlasováním ještě tajemnice iniciovala, aby bylo přečteno i stanovisko Ekologického právního servisu, ale z výše uvedených důvodů nebylo vyhověno. Starosta tedy přistoupil k hlasování kdo je pro, aby bylo vyhlášeno místní referendum k otázce, navržené přípravným výborem: "Souhlasíte s tím, aby městská část Praha - Velká Chuchle podnikla v samostatné působnosti kroky, zamezující realizaci přemostění přes železniční trať do doby, než nezávislá studie - zpracovaná dle Zadání uvedeného v příloze č. 5 Usnesení zastupitelstva č. 3/2009 - nade vší pochybnost prokáže, že přemostění je pro Velkou Chuchli nezbytně nutné a jeho realizací nedojde k nárůstu dopravy ve Velké a Malé Chuchli ani k negativním dopadům na jejich životní prostředí?"
Hlasování:
pro vyhlášení místního referenda – p. Rys, p. Hromádka, p. Vokurka
proti - p. Zdeněk Vlasák, p. Kuzníková
zdržel se – p. Felixová, p. Fresl, p. Děrdová
/na přání zastupitelů hlasování zveřejněno jmenovitě/

ZMČ rozhodlo, že místní referendum k této otázce nevyhlásí.

7) Starosta požádal tajemnici, aby předložila ke schválení body, projednávané výborem majetku místo předsedy Václava Vlasáka. Tajemnice informovala o tom, že výbor projednal žádost, kterou předložila p. Veselá (INPOS), zastupující manžele P. souvislosti s plánovanou výstavbou nového RD Na Hvězdárně. Výbor doporučil schválit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro vodovodní, kanalizační a plynovou přípojku na pozemcích parc.č. 994, 1001/1 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ po projednání uzavření smlouvy zatím neschválilo vzhledem k tomu, že není schváleno územní rozhodnutí a může se vyjádřit, až bude zahájena výstavba sítí ze strany MHMP.
Hlasování: jednomyslně proti

8) Výbor rovněž projednal a doporučuje ZMČ uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností PREdistribuce, a.s., týkající se pozemků parc.č. 769/1, 1208 a 1209/7 v k.ú. Velká Chuchle (Dostihová ul.) pro kabelové vedení 1 kV a 22 kV za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: 8 pro, 1 proti

9) Dále tajemnice upozornila na to, že usnesením ZMČ č. 6/2009 z 29.6.2009, bod č. 6/16 ZMČ pouze vzalo na vědomí smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle (přeložení a rekonstrukce STL plynovodu vč. přípojek – akce „Stavba č.4506-TV, etapa 0007- Na Hvězdárně“) a je třeba uzavření smlouvy schválit. ZMČ uzavření smlouvy schválilo za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Následně výbor projednal a doporučil ZMČ schválení smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., týkající se „Prodloužení plynov. řadu STL – PE 63“ na pozemku parc.č. 1215/1 ve výměře 1 m2 v k.ú. Velká Chuchle (na základě uzavřené sml.č.1315/2008/OSDS o provozování plynového zařízení v ul. Nad Závodištěm z 22.12.2008) jako úplatnou za jednorázovou úhradu 944,- Kč bez DPH.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) Výbor rovněž projednal a neměl připomínek k žádosti společnosti SUDOP Praha k trvalému záboru na části pozemku parc.č. 1169 ve výměře 12 m2 v k.ú. Velká Chuchle (u železničního přejezdu) z důvodu umístění stavby traťového zabezpečovacího zařízení v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha hl.n. – Praha Smíchov“. Vzhledem k tomu, že k žádosti neměl námitky ani výbor stavební, který se věcí rovněž zabýval, ZMČ trvalý zábor schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12) Tajemnice informovala o tom, že proběhl vklad vlastnictví k bývalému areálu FEMAT do Katastru nemovitostí a stal se majetkem MČ. Vzhledem k tomu, že právní účinky vkladu nastávají dnem předání na KN, uzavřela urychleně MČ se spol. FEMAT nájemní smlouvu na dobu vyklizení areálu a to na dva měsíce na vyklizení areálu do 30.9.2009 za cenu 50.000,- Kč/měsíc. Výbor uzavření smlouvy doporučil a dodatečný souhlas vyjádřilo i ZMČ.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13) V souvislosti se získáním areálu byl zároveň MČ vyvěšen záměr na pronájem bývalého FEMATu, aby došlo k návratnosti finančních prostředků do doby, než bude zpracovaná studie, což se nelíbilo p. Vokurkovi, protože dle jeho názoru by objekt měl být využit pro občany (parkoviště apod.) a ne, aby se na 5 nebo 10 let pronajal celý areál. Starosta vysvětlil, že naší snahou je krátkodobý pronájem na dobu určitou a samozřejmě nikoliv celého areálu jednomu nájemci a do doby, než bude zadána zastavovací studie vyzval starosta jak přítomné, tak veřejnost k předkládání námětů na využití. Po obdržení nabídek od případných zájemců (zatím došla jedna) se samozřejmě bude na ZMČ rozhodovat o pronájmu na dobu určitou (nikoliv celého areálu). Ing. arch. Vokurka se též domnívá, že nejsou v KN zapsány všechny objekty. Starosta ujistil, že úřad zápisy prověří a ZMČ vzalo na vědomí připomínky p. Vokurky a shodlo se na využití jak pro občany, tak na případném pronájmu na dobu určitou (do dubna 2010).
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) Starosta informoval o žádosti ŘSD ČR o nové projednání stavby „SOKP stavba 514 – SO 1547,1 Svážnice Velká Chuchle – Radotín“. V roce 2007 ZMČ vyjádřilo zamítavé stanovisko a nyní ZMČ na základě doporučení stavebního výboru schválilo, aby byla vyžádána úplná projektová dokumentace a projektant byl vyzván k účasti na jednání stavebního výboru event. jednání ZMČ.
Hlasování: jednomyslně schváleno

15) K dalšímu bodu programu „Výstavba lávky pro pěší přes Vrutici – Starochuchelská“ nechal starosta kolovat návrh projektu lávky, která je navržena před nově rekonstruovaným můstkem a umožní přechod pro chodce (v současné době zde není chodník). Starosta navrhl a předjednal i na MHMP, že by městská část vrátila nevyužité finanční prostředky z dotace MHMP na rekonstrukci samoobsluhy (nebyla dočerpána celá částka) a prostředky by obdržela TSK účelově na tuto stavbu. ZMČ projekt i navržený postup úhrady schválilo. Hlasování: jednomyslně schváleno Pan Hromádka ještě učinil dotaz na dostavbu hřiště u ZŠ, starosta odpověděl, že má příslib na uvolnění prostředků na dokončení z kapitoly p. primátora.

16) K dalšímu bodu ohledně stavebních záležitostí informoval starosta, že na závěr jednání stavebního výboru požádal o uvolnění člen výboru p. Roman Burian a na jeho místo nastoupil náhradník Ing. Jiří Vrzal. Ing. arch. Vokurka ještě informoval, že úřad na kontrolním dnu na Starochuchelské inicioval reklamaci výtluků na komunikacích, které v rámci dopravně- inženýrského opatření stavby tvořily objízdné komunikace.
ZMČ vzalo tyto informace a zápis z jednání stavebního výboru na vědomí.

17) Starosta oznámil, že plánuje veřejnou schůzi a jakmile bude mít k dispozici všechny podklady, bude jak zastupitele, tak veřejnost včas informovat. Zároveň informoval, že svolá jednání komise územního plánu a předběžně byly navrženy termíny 14.10., 12.10., nebo 19.10.2009 vždy v 19.00.
ZMČ vzalo na vědomí.

18) Starosta ještě zmínil, že dnes jednal s pořadateli akce Pyrogames – multimediální a pyrotechnické show s využitím světelných a laserových prvků, která proběhla na Dostihovém závodišti. Dle informace pořadatelů bylo oficiálně prodáno cca 5.500 vstupenek (ve sdělovacích prostředcích se hovořilo až o 12 tis. návštěvníků.). Starosta s pořadateli řešil především nezvládnutou dopravu. K tomu pan Vokurka vyslovil názor, že je nepřípustné, aby vozidla stála ve všech ulicích a nedalo se projet. Starosta vysvětlil, že pořadatelé byli sami dle svých slov zaskočeni obrovským zájmem, který akce vzbudila a nabídl, že v případě konaní obdobné akce vyvolá jednání s MP a Policií ČR, aby se podobnému kolapsu předešlo. Doplnil ještě, že souhlas s pořádáním akce nedává MČ, ale Báňský úřad.
ZMČ vzalo na vědomí.

19) V rámci diskuse se přihlásil Ing. arch. Vokurka, že by se měla řešit změna kabelové televize v souvislosti s digitalizací. Odpověděla tajemnice, že se domnívá, že úřad nemusí nic řešit, že je vše v pořádku a téhož názoru byla i Mgr. Felixová. Starosta požádal tajemnici, aby věc prověřila. (p. Dubský ještě doplnil, že vysílání je analogové)

20) Dále požádal o slovo p. Dubský, který vyjádřil nesouhlas s formulací v článku starosty o místním referendu, který obdrželi občané. V diskusi na jednání ZMČ 6/2009 ke znění otázky se vyjádřil, že by měli mít členové ZMČ odborné podklady ( úřad tedy požádal o právní stanovisko ke znění otázky, což bylo uváděno v článku). Pan Dubský žádá pro sebe a přípravný výbor omluvu od starosty, protože uvedl, že odborným podkladem měl na mysli vypracování dopravní studie a občané byli dle jeho názoru mylně informováni. Požadovanou omluvu v písemné podobě předal na výzvu starosty tajemnici (viz příloha č. 4 zápisu 7/2009).

21) Pan Dubský se znovu zeptal, jakým způsobem by se dal zachránit obrůstající pařez jerlínu - odpověděl přítomný hajný p. Kadeřábek, že by doporučoval jej nechat růst cca 2 roky a po dvou letech proříznout a nechat nejsilnější výmladky. P. Dubský se ještě otázal na náhradní výsadbu a odpověděla tajemnice, že kácení probíhá v rámci správního řízení, kde v rozhodnutí o kácení je uložena náhradní výsadba (tedy i v tomto případě).

22) O slovo požádal pan Rys, který podle jeho slov nechápe atmosféru, která zde vládne a nechápe, o co tady jde. Před lety, kdy v časopisu TAM-TAM oslovil občany s anketou, se o schválené přemostění nikdo nezajímal. Teď podle jeho názoru by se měla zadat dopravní studie.

23) Pan Vokurka ještě zmínil nepořádek v lese po akci Bigman – odpověděl pan Kadeřábek, že většinou po těchto akcích uklízí sám, což již nehodlá činit a tak k nápravě došlo až po urgencích.

24) Na závěr pan Vokurka vyslovil poděkování panu Hromádkovi za výstavu starých pohlednic Chuchle a tajemnice poděkovala Martině Schönbauerové za vydařený výlet pro seniory do Kutné Hory.

25) Starosta již chtěl, vzhledem k náročnosti dnešního jednání, ukončit zasedání ZMČ, ale ještě se přihlásil Mgr. Hromádka, který oznámil, že má k tomu své důvody a rezignuje na post šéfredaktora Chuchelského zpravodaje a člena redakční rady, ale přislíbil, že příspěvky bude posílat i nadále (poznamenal, že kdo byl na posvícení, asi ví proč). Starosta poděkoval p. Hromádkovi za jeho dosavadní činnost, vysoce ocenil jeho práci, které se velice váží a vyjádřil naději, že bude pokračovat v činnosti kronikáře, která je na profesionální úrovni.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.15 hodin.

Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta

Ověřovatelé:
Zdeňka Děrdová
Jan Rys