Záznam z jednání Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice ze dne 30.10.2015

Záznam z jednání „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) ze dne 30.10.2015

1. Mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli, nahrazující úrovňový železniční přejezd v km 6,290 (dále jen 2. etapa)

1.1. Předmětem díla je zpracování dvou samostatných PD mimoúrovňového křížení, z hlediska stupně a podrobnosti zpracování, rovnocenných variant řešení, obsahově a formálně splňující požadavky stanovené pro DUR Vyhláškou č.503/2006 Sb. v platném znění, jako náhradu za úrovňový přejezd km 6,290. U vybrané varianty mimoúrovňového křížení bude dokončena dokumentace v rozsahu P včetně projednání pravomocného stavebního povolení.

1.2. Stavba 2. etapy se nachází na území hlavního města Prahy v městské části Velká Chuchle.

1.3. Cílem je zrušení stávajícího úrovňového přejezdu v km 6,290 a jeho náhrada mimoúrovňovým křížením. Zhotovitel vyřeší potřebné návaznosti jak z hlediska silniční dopravy, tak z hlediska chodců, kteří ve velké četnosti přejezd přecházejí. Ve variantě nadjezdu se vzhledem k předpokladu, že se místo křížení železnice nebude nacházet v místě současného přejezdu, se předpokládá současné vybudování bezbariérového podchodu pro pěší situovaného v blízkosti stávajícího přejezdu km 6,290. Současně zhotovitel v rámci plnění této zakázky prověří a projedná případné ponechání stávajícího železničního přejezdu opatřeného trvale uzamykatelnou zábranou PZM2 a to výhradně pro potřebu integrovaného záchranného systému ve variantě podjezd pro případ možného zatopení podjezdu při povodních.

1.4. Obě z projednávaných variant mimoúrovňového křížení budou předmětem posouzení v procesu EIA (v rámci samostatně zadané zakázky). Po vydání Závěru zjišťovacího řízení EIA v případě, že záměr nebude vyžadovat posouzení v procesu EIA, jako jednoho z podmiňujících dokladů pro vydání ÚR, nebo, v případě požadavku na posouzení vlivu stavby v procesu posouzení EIA, po ukončení procesu EIA, bude výsledné řešení zapracováno do DUR za účelem vydání ÚR a současně dopracována PD.

1.5. Za tím účelem budou obě varianty mimoúrovňového křížení (podjezd / nadjezd) zpracované do rozsahu PD v podrobnostech DÚR kompletně projednány jednak profesně, po stránce dráhy, jednak majetkoprávně a veřejnoprávně včetně získání potřebných závazných stanovisek případně smluvních ujednání dotčených orgánů státní správy (dále jen DOS).

1.6. Objednatel rozhodne o dalším postupu výběrem jedné z variant na základě kladného projednání, včetně závěru zjišťovacího řízení, bude-li takovéhoto projednání dosaženo, alespoň pro jednu z variant. V případě, že nebude projednatelná, z hlediska získání pravomocného ÚR ani jedna z variant mimoúrovňového křížení, bude ponecháno zabezpečení stávajícího úrovňového přejezdu km 6,290. Objekty spojené s řešením tohoto přejezdu (PS i SO) a dotčené mimoúrovňovým křížením budou v rámci 1. etapy řešeny samostatnými soubory tak, aby je bylo možné v případě získání pravomocného ÚR pro jednu z variant 2. etapy vyřadit a nahradit odpovídajícími objekty z 2. etapy.

1.7. Na základě získání pravomocného ÚR pro vybranou variantu mimoúrovňového křížení bude bezprostředně po schválení PD 2. etapy vypracován P na 2. etapu včetně zajištění pravomocného stavebního povolení.

1.8. Prioritou této zakázky zůstává dokončení P včetně vydání stavebního povolení v právní moci a zahájení tendru na realizaci stavby současně pro obě etapy.

2. Umístění stavby „OPT Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

2.1. Stavba „OPT Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ je umístěna v katastrálních územích: Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín, Černošice, Hodkovičky, Braník a Krč (jedná se o úplný rozsah stavby včetně pokládky kabelových vedení, nacházejících se i mimo traťový úsek rekonstrukce železniční trati Praha-Smíchov – Praha-Radotín)

2.2. Kategorie trati: Celostátní trať, součást hlavní sítě TEN-T, trať dle č. JŘ Trať č. 170 Praha – Plzeň, Traťový úsek dle č. TÚ: TÚ 0202 Praha – Plzeň

3. Pokyny pro zpracování PD 2. etapa: Mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli

3.1. Přípravná dokumentace - Mimoúrovňové křížení PD 2. etapy ve Velké Chuchli nahradí stávající úrovňový (železniční) přejezd v MČ V. Chuchle v km trati 6,290 pro zajištění automobilového provozu silničním nadjezdem či silničním podjezdem.

3.1.1. Objednatel v rámci plnění PD požaduje vypracování dvou variantních řešení mimoúrovňového křížení, jednu nadjezd a druhou podjezd.

3.1.2. V roce 09/2008 byl firmou „Metroprojekt Praha a.s. na objednávku Technické správy komunikací (dále jen TSK) hl. města Prahy zpracován P silničního nadjezdu s názvem „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli“. Z důvodu zrušení platnosti územního rozhodnutí došlo k odložení realizace této stavby.

3.1.3. Jako výchozí podklad pro zpracování varianty „nadjezd“ objednatel předkládá zhotoviteli výše uvedené původní řešení projektu silničního nadjezdu s tím, že uchazeč ověří, zda projekt TSK (příloha č. 2.1.5) koliduje s přípravnou dokumentací 1. etapy PD OPT Praha- Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) z 13.2.2014 (příloha č. 2.1.2). V případě vzájemné kolize obou staveb zhotovitel zajistí potřebnou úpravu návrhu řešení silničního nadjezdu. Objednatel nepřipouští zásadní změnu přípravné dokumentace 1. etapy (příloha č. 2.1.2). Objednatel si vyhrazuje právo upřesnění resp. rozhodnutí ve věci zpřesnění parametrů zadání, například zmenšení poloměru oblouku nadjezdu z ulice Starochuchelské k zárubní zdi železniční trati ve směru na Prahu, nebo připojení nadjezdu do ulice Mezichuchelské na základě „Studie variantního řešení mimoúrovňového křížení trati“ z 05/2014 - Dopravně inženýrská kancelář Hadec Králové (příloha č. 2.1.6). Zhotovitel jako součást předmětu plnění vyřeší zásadní opatření pro udržení přijatelnosti vlivu stavby na dotčené vlastníky sousedních nemovitostí jak v době výstavby, tak v době provozu dokončené stavby. Objednatel požaduje nad standardní rámec projednání stavby požadovaný VTP předložit pro odsouhlasenou variantu souhrn negativních vlivů na nejbližší nemovitosti k bydlení – jako součást přípravné dokumentace varianty nadjezd vyhotovené na základě původního projektu TSK.

3.1.4. Jako výchozí podklad pro zpracování varianty „podjezd“ předkládá objednatel zhotoviteli variantu podjezdu E, zpracovanou v 05/2014 Dopravně inženýrskou kanceláří Hadec Králové – viz příloha č. 2.1.6. Jedná se o variantu, která byla prezentována v rámci veřejného zasedání zastupitelstva MČ V. Chuchle, konaného dne 12. 2. 2014.

3.1.5. Objednatel požaduje v rámci vypracování přípravné dokumentace dodržet závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených účastníků (zejména referátu dopravy, rozhodujících zástupců Magistrátu hl.m. Praha, DI Policie ČR, zástupců

MČ V. Chuchle, vlastníků přilehlých nemovitostí atp.) O výše uvedená vyjádření bude požádáno až po vypracování návrhu technického řešení, vypracovaného na základě vyhodnocení výsledků provedených podrobných geotechnických a geologických průzkumů jako relevantních podkladů pro zpracování skutečně realizovatelného návrhu.

3.1.6. U varianty silničního podjezdu objednatel požaduje prověření podmínek pro zakládání stavby, provedení geotechnického, geologického a hydrologického průzkum v rozsahu potřebném pro zajištění bezproblémové realizace stavby, na jejímž základě bude možné definovat rizika zakládání stavby a stability dokončené stavby a na základě toho navrhnout odpovídající technické řešení. U varianty nadjezd se požaduje ověření využitelnosti doposud provedených průzkumů a jejich případné doplnění.

3.1.7. Objednatel požaduje zhodnocení vlivu dešťových a povodňových vod na funkčnost navrženého mimoúrovňového křížení (vč. podchodu pro pěší) i ve vztahu ke stávajícím protipovodňovým opatřením. Jde zejména o stanovení limitního množství srážkových vod, které neumožní průjezd silničních vozidel silničním podjezdem ani za předpokladu, že bude navržen systém nuceného odvodnění nad rámec základního gravitačního odvodnění (například čerpání vody a její vypouštění mimo „inkriminované území“).

3.1.8. Součástí průzkumů tedy bude prověření kapacitních údajů stávající kanalizační soustavy (jak velké množství dešťové vody pojme, aniž by došlo k „zatopení“ vozovky podjezdu a aniž bylo použito nucené čerpání vody).

3.1.9. Jako součást plnění zhotovitel stanoví limitní množství dešťových vod, které ještě bude možné likvidovat pomocí čerpadel, pro zajištění použitelnosti silničního podjezdu. Současně bude stanoven srážkový úhrn, při kterém dojde k zaplavení podjezdu.

3.1.10. Zhotovitel ověří funkčnost vnějších protipovodňových opatření, která má MČ V. Chuchle k dispozici a vydefinuje účinky těchto opatření.

3.1.11. Podchod pro pěší

3.1.12. Stavba mimoúrovňového křížení trati vyžaduje vybudování podchodu pro pěší, a to v místě zrušeného úrovňového železničního přejezdu (situace č.B7.1 studie DIK Hradec Králové). Podchod pro pěší musí být realizován pro obě varianty (nadjezd – podjezd), neboť nelze akceptovat přecházení pěších přes zrušený přejezd nebo ponechaný železniční přejezd trvale opatřený uzamykatelnou zábranou.

3.1.13. Objednatel požaduje posouzení výhodnosti mezi možnostmi řešením podchodu s osobním výtahem v ulici Starochuchelská oproti řešení s bezbariérovými rampami, respektive přístupovými chodníky. Bude upřednostněno stavebně (prostorově), technicky a ekonomicky nevýhodnější řešení při zohlednění celkového životního cyklu (investiční náklady výstavby + provozní náklady).

3.1.14. Ve variantě podjezd objednatel požaduje zpracování a prověření návrhu ponechání stávajícího železničního přejezdu opatřeného trvale uzamykatelnou zábranou PZM2 a to výlučně pro potřebu integrovaného záchranného systému pro případ zátopy nebo povodní v závislosti na posouzení stávajících protipovodňových opatření.

3.2. Projekční činnost, projednání PD

3.2.1. Projekční činnost PD bude zahájena ihned po podpisu smlouvy a po zajištění příslušných podkladů a průzkumů.

3.2.2. Dotčené osoby a kompetentní zástupci MČ budou v průběhu projekčních prací průběžně informováni o vývoji návrhu projektového řešení a o budoucím provádění stavby a z toho plynoucích dopadů či omezení, týkající se jak dotčení svých nemovitostí, tak omezení užívání přilehlých komunikací, či jiných majetků. Objednatel tímto požaduje, aby zhotovitel svolával kontrolní dny s dotčenými vlastníky.

3.2.3. Případné změny návrhu předložených řešení vybrané varianty jsou přípustné pouze v procesu zpracovávání PD, tj. do termínu výběru varianty. Důvodem může být pouze zásadní zlepšení návrhu řešení, či provádění stavby.

3.2.4. Z hlediska posuzovaní vlivu stavby na životní prostředí (dále jen ŽP) požaduje zadavatel zpracování technické části přípravné dokumentace do takové rozpracovanosti, kdy nedojde v dalším stupni k žádné zásadní (koncepční) technické změně. (Důsledkem změny řešení by bylo nové projednání v rámci EIA, což představuje neplánované prodloužení přípravy stavby.)

3.2.5. Způsob číslování SO a PS bude navržen zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem před zahájením vlastních projekčních prací.

3.2.6. Zhotovitel vytvoří seznam SO a PS tak, že číslování SO a SP nebude identické s číslováním 1. etapy. Důvodem je plánovaná grafická implementace stavebních objektů z 2. etapy do 1. etapy.

3.2.7. Požadavky na tzv. „Drážní objekty“ (zárubní zdi, základy silničních pilířů nacházejících se v tělese dráhy, mostní konstrukce silničního podjezdu či podchodu pod dráhou). Vzhledem ke zkráceným lhůtám přípravy celé stavby je nutné vypracovat tyto „drážní objekty“ v rozsahu staticky ověřených parametrů. V dalším stupni PD nesmí dojít k objemové změně „drážních objektů“, které by kolidovaly se stavbou 1. etapy stavby. Paralelně probíhající projekt 1. etapy by se tak musel zásadně přepracovat – což objednatel nepřipouští. Objednatel tedy vyžaduje PD s definitivním obrysem tzv. „drážních objektů“ (včetně jejich základů), které budou do 1. etapy vloženy. (Platí pro obě varianty – nesmí se zapomenout na veškerá zatížení, tj. např. i z vybavení silničního nadjezdu, jako je zábradlí, osvětlení, PHS a podobně.

3.2.8. Zhotovitel nebude reflektovat na požadavky městských částí, uplatňovaných ve stadiu dokončeného návrhu řešení (sdělí objednateli), dále nebude řešit požadavky MČ V. Chuchle či Radotína, které nelze definovat za vyvolanou investici. Přípravná dokumentace prověří, zda dojde k nutnému souběhu předmětné stavby s investičními záměry MČ V. Chuchle a Radotína v souvislosti se stavbou 2. etapy.

3.3. Výběr varianty, dopracování PD

Objednatel vybere sledovanou variantu vzešlou z procesu EIA, zohledňující rovněž výsledky projednání obou variant s dotčenými organizacemi, orgány státní správy a dotčenými vlastníky stavby.

3.4. Propočet stavby 2. etapy PD bude obsahovat veškeré průzkumy, projekční činnosti a další příslušné náklady stavby (včetně drážních stavebních objektů) spojené s touto 2. etapou, tj. včetně majetkoprávního vypořádání stavby, pokud již v této fázi dojde například k výkupům pozemků. Objednatel poskytne finanční údaje do formuláře A souhrnného rozpočtu.

3.5. Průzkumy:

Zhotovitel má za povinnost zajistit veškeré podrobné průzkumy a podklady pro zpracování této přípravné dokumentace pro obě navrhované varianty mimoúrovňového křížení a to v rozsahu daném VTP/PD/02/15.

4. Pokyny pro zpracování P 2. etapa: Mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli.

4.1. S ohledem na požadavek maximálního urychlení přípravy stavby se očekává, že projekt stavby 2. etapy bude zahájen neprodleně po získání pravomocného územního rozhodnutí vybrané varianty mimoúrovňového křížení řešeného v rámci 2. etapy. (Součástí projektu stavby jsou nadále „drážní stavební objekty“.)

4.2. Prioritní je: poskytnout zpracovateli projektu 1. etapy co nejdříve závěrečný stav technického návrhu řešení projektu 2. etapy a to zejména z oblasti tzv. „drážních objektů“. Schválený návrh řešení tzv. „drážních objektů“ je závěrečným milníkem pro uzavření projektu 1. etapy a nepředpokládají se zásadní změny projektového řešení z přípravné dokumentace – co se týká „drážních objektů“. „Drážní objekty“ budou dimenzovány na všechna očekávaná zatížení.

4.3. Rozpočet stavby 2. etapy bude odpovídat předmětu díla vybrané varianty mimoúrovňového křížení.

5. Fakturace

Na základě výše uvedeného, je nezbytně nutné dodržovat dělení fakturace dle jednotlivých etap, neboť každá etapa se chová jako samostatná stavba – viz schválení aktualizace záměru projektu „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) ke dni 16.10.2014

6. Životní prostředí a nakládání s odpady

6.1. Budou přednostně zpracovány ty části PD, které jsou podkladem pro zpracování Oznámení. Podklady musí být zpracovány v takové podrobnosti, aby nedocházelo v dalších stupních projektové dokumentace ke změnám, které by znamenaly opětovný proces posouzení záměru. Závěr z procesu EIA neumožňuje uvádět podmínky do dalších stupňů přípravy, veškeré podmínky dotčených správních úřadů, dotčené veřejnosti a veřejnosti musí být vypořádány a zapracovány do PD v procesu EIA.

6.2. PD a P musí být totožné s dokumentací, která prošla procesem EIA. Pokud došlo k technickým změnám, změny musí být vyspecifikovány ve zvláštní kapitole, vyhodnoceny z hlediska vlivu na ŽP a následně projednány s příslušným dotčeným správním orgánem. V případě, že k žádným takovýmto změnám nedošlo, PD a P bude obsahovat čestné prohlášení jejího zpracovatele o této skutečnosti.

6.3. Ve fázi zpracování PD bude proveden Dendrologický průzkum (vč. vyřízení jednotlivých povolení ke kácení) a Biologický průzkum (v jarním a letním aspektu) v rozsahu zasaženého území a na základě požadavku dotčeného správního úřadu.

6.4. Ve fázi zpracování P bude aktualizován Biologický průzkum a v případě potřeby vyřízeny výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

6.5. Ve fázi zpracování P bude aktualizován dendrologický průzkum z předchozího stupně přípravy, tak aby byl podkladem pro vydání dosud chybějících povolení ke kácení. Zohledněny přitom budou následující podmínky: Průzkum bude vyhodnocen v souladu s dotčenou legislativou (pádová vzdálenost, ochrana elektrického vedení atp.) s důrazem na ochranu lesní a mimolesní zeleně. Případné kácení bude projednáno s majiteli pozemků a s příslušnými správními orgány se zajištěním povolení ke kácení zeleně. Dále bude projednán způsob nakládání s vytěženou dřevní hmotou a ostatními zbytky vegetace. Závěr Dendrologického průzkumu bude obsahovat přesný seznam dřevin a zapojených porostů mimolesní zeleně kácených v režimu povolení ke kácení, v režimu povolení ke kácení ve VKP a v režimu bez povolení. Pokud odstranění vegetace bude provedeno mimo režim stavby, musí být doloženo správcem respektive majitelem pozemku, že vegetace bude odstraněna do zahájení prací na dokumentaci pro stavební řízení.

6.6. Dokladová část bude obsahovat zvláštní část s veškerými dokumenty z oblasti životního prostředí.

6.7. Koncept části Vliv stavby na ŽP bude zaslán zadavateli (oddělení ŽP SSZ) v elektronické podobě k připomínkám nejpozději 14 dní před termínem odevzdání.

6.8. Ve stupni P bude zpracován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), a to jako samostatná příloha. V případě splnění podmínek uvedených v § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků bude havarijní plán obsahovat informaci, že zhotovitel stavby zajistí jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem a kopii pravomocného rozhodnutí připojí k havarijnímu plánu.

6.9. V případě stavebních prací probíhajících v záplavovém území bude ve stupni P zpracován povodňový plán. Jeho přílohou budou odborná stanoviska správců toků. V textu bude zmíněno, že zhotovitel stavby po doplnění konkrétních údajů zajistí u příslušného vodoprávního úřadu potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně.

7. Geodetické požadavky

Zejména se bude řídit článkem 5.2.4, kde se uvádí: „Podkladem pro prověření skutečnosti, že současné těleso dráhy nepřesahuje katastrální hranici dráhy je zaměření skutečného tělesa dráhy a dostatečný mapový podklad, prokazující, že se zaměřené těleso dráhy v katastrálním pozemku dráhy nachází.

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

74d0be6619073508ba9c45b84f22dc15.jpg