Autobusy od ledna mění trasy - kvůli bezpečnosti

Jak Noviny Prahy 16 opakovaně informovaly (naposledy v čísle 2/2015) a mohli jste se dočíst i na těchto webových stránkách, na podzim 2014 se díky dvěma uskutečněným velkým jednáním představitelů dotčených městských částí, pražského Magistrátu, Policie ČR a silničního správního úřadu svolaným radotínskou radnicí k situaci, která vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská a Mezichuchelská, podařilo o více než týden zkrátil termín dočasného dopravního opatření (jednosměrná Radotínská) a především nastínit další výhled a konkrétní úkoly.

Dílčí činnosti (například úprava dopravního značení, osazení středových sloupků – balisetů atd.) se podařilo v roce 2015 realizovat, nicméně rozhodování o budoucí podobě mimoúrovňového křížení trati (nadjezd, podjezd, tunel) se neposunulo ani o krůček dál. Rovněž o změně tras autobusových linek se jen opakovaně jednalo s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), který změny navrhované městskými částmi Praha 16 a Velká Chuchle opakovaně odmítal a naopak předkládal pro občany ne zcela vhodné protinávrhy. Přitom průjezd dlouhých autobusů přejezdem se dlouhodobě jevil jako hlavní bezpečnostní riziko.

Vše změnily až dopravní nehody, při nichž šlo o život. Obě se staly v půlce října (12. a 13.10.), v obou zůstal stát na železničním přejezdu mezi závorami autobus a dokonce šlo i o školní linku 561. Naštěstí se podvakrát podařilo duchapřítomně zasáhnout. „V obou případech záď autobusu opouštěla kolejiště v době, kdy do průjezdu vlaku zbývalo cca 15, max. 20 s,“ uvádí zpráva Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, která nehody šetří jako trestní věc obecné ohrožení z nedbalosti.

Na základě těchto událostí silniční správní úřad pro Prahu 16 jako okamžité opatření vyzval k součinnosti Policii ČR, konkrétně místní oddělení Barrandov (pod něhož spadá i území Velké Chuchle), se žádostí o provádění pravidelných kontrol zaměřených na protiprávní jednání řidičů. Dále požádal Správu železniční dopravní cesty o realizaci dočasných opatření, která by více zabezpečila přejezd jiným způsobem (např. snížení rychlosti vlaků, úprava nastavení výstražné signalizace).

Posledním okamžitým opatřením pak byla výzva na ROPID ke změně vedení linek BUS MHD přes železniční přejezd, která navazovala na již uskutečněná jednání a další korespondenci v této věci („velké“ jednání konané 4.12.2014 a dopis adresovaný Hlavnímu městu Praze ze dne 23.3.2015). Silniční správní úřad opětovně navrhl, v souladu s dohodou radotínského a chuchelského starosty, obousměrně zrušit zajíždění linky 244 do centra Velké Chuchle a prodloužit linku 172 na Smíchovské nádraží. Obojí s první změnou jízdních řádů.

V polovině listopadu 2015 byla Městská část Praha – Velká Chuchle vyzvána Odborem služby dopravní policie ke svolání schůzky s ohledem „na alarmující situaci křižovatky komunikace ul. Starochuchelská s železniční tratí nacházející se na území vaší městské části, kde v poslední době došlo ke zvýšení počtu dopravních nehod a nebezpečných kolizních situací“.

Jak předejít dalším nehodám s možnými tragickými následky?

Výsledkem následných jednání je úprava dopravního značení, které zvýší bezpečnost v křižovatce i na samotném železničním přejezdu a zamezí nebezpečnému obousměrnému průjezdu ze Starochuchelské do Radotínské ulice, a to pouze pro vozidla s délkou nad 9 metrů. Vyloučí se tak možnost průjezdu v tomto směru pro autobusy (kromě midibusů) a delší nákladní vozidla (resp. soupravy vozidel). Dále pak dojde k úpravě dopravního značení v Radotínské ulici, kde bude před balisety s předstihem vyznačena plná středová čára a zakázáno předjíždění.

Výše uvedená opatření vstoupí v účinnost v pondělí 4. ledna 2016 a jsou dočasná – do doby uzavření železničního přejezdu ve Velké Chuchli v návaznosti na výstavbu mimoúrovňového křížení trati realizované v rámci stavby železničního koridoru. Bohužel v této věci stále nepanuje ve Velké Chuchli shoda a zahájení nabírá další zpoždění, která nejsou způsobena investorem akce (tj. Správou železniční dopravní cesty).

V návaznosti na nové dopravní značení je nutné rovněž již od 4. ledna změnit vedení linek autobusů městské hromadné dopravy, konkrétně linek 172, 244 a 561. Autobus 244 nebude nově ani v jednom směru mezi Sídlištěm Radotín a Smíchovským nádražím přejíždět železniční trať, školní linka 561 obsluhovaná dlouhým autobusem pak bude přes trať přejíždět, ale z druhé strany – od ulice Mezichuchelské (po průjezdu Radotínskou ulicí odbočí vpravo, bude projíždět kolem chuchelské radnice a dále Starolázeňskou ulicí).

Linka 172 bohužel – přes opakované návrhy obou radnic i silničního správního úřadu – nebude prodloužena na Smíchovské nádraží. ROPID nakonec odsouhlasil pouze její posílení, a to tak, že mezi standardní spoje zajíždějící do lokality Hvězdárna budou další doplněny, které budou pendlovat pouze mezi Závodištěm Chuchle a náměstím Omladiny a „svážet“ cestující k navazujícímu autobusu 244 a vlakům linky S7. Na linku nesmí být nasazen (ani jako záloha) standardní, dlouhý autobus.

Jak dále do budoucna?

Všemi výše uvedenými opatřeními se zamezilo hrozícímu úplnému uzavření železničního přejezdu, které bylo reálně na stole. Jeho následky by byly pro občany i podnikatele z Velké Chuchle drtivé a objízdné trasy mnohakilometrové. Provedené změny by měly, při jejich dodržování řidiči všech vozidel, předejít tragické události na přejezdu – alespoň v kritickém propojení ulic Starochuchelská – Radotínská. Samozřejmě celou vážnou dopravní situaci a hrozící budoucí kolize s vlakem vyřeší až podjezd či nadjezd. Jejich realizace je ale závislá na shodě mezi řadou institucí, jež zatím nenastala. Správa železniční dopravní cesty z tohoto důvodu nyní rozpracovává variantní řešení budoucí podoby překlenutí trati, z něhož by mělo vzejít dopravně i ekonomicky nejvýhodnější řešení.

Ing. Pavel Jirásek

e8273d75140fcaa11ac3c37c8f683688.jpg