Zastupitelstvo MČ Praha - Velká Chuchle

Zastupitelstvo městské části a jeho působnost

Složení zastupitelstva:

Pavel Klán Mgr. ...........................  člen za ODS, klan@chuchle.cz
Jan Křen Ing.    ............................  člen za ODS, kren@chuchle.cz
Kobes Viktor     ............................  člen za Lepší Chuchle,
Petr Ivan Bc.     ............................  člen za Lepší Chuchle,
Voláková Dominika .....................  člen za Lepší Chuchle,
Sloup Marek Ing. .........................  člen za Lepší Chuchle,
Šetina Marek Doc. MUDr. CSc. .... člen za Lepší Chuchle,
Flegelová Eva ............................... člen za Lepší Chuchle,
Vokurka David Ing. arch. .............. člen za Nezávislí,
Mgr. Martin Melichar...................... člen za Chuchelští sousedé, melichar@chuchle.cz
Martin Havlina   ............................. člen za Chuchelští sousedé, havlina@chuchle.cz

Působnost zastupitelstva městské části / dále jen ZMČ / je vymezena § 89 zák. č.131/2000 Sb., o hl.m. Praze.

(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno

a) volit starostu městské části, místostarosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
b) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,
c) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
f) vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,
g) schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,
h) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části, i) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
j) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,
k) rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
l) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
m) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
n) rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102.

(2) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto majetkoprávních úkonech, pokud jsou městským částem zákonem nebo Statutem svěřeny:
a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení orgány městské části,
b) o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a svazků,
c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí,
d) o nabytí a převodu nemovitých věcí,
e) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
f) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
g) o vzdání se práva, prominutí pohledávky a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč,
h) o zastavení nemovitých věcí,
i) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč,
j) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
k) o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší než 50 000 Kč.

(3) Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky.

(4) Zastupitelstvo městské části rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.