Krátká informace o dostavbě ZŠ Charlotty Masarykové

30.11.2018

Od bývalého vedení MČ nebyly předány žádné doklady ve smyslu čerpání účelové dotace, kontaktů na vedení stavby a dozoru investora, které jsou běžné k ukončení činnosti.

Stav průběhu stavby. Stavba pokračuje dle harmonogramu prací s několikadenní odchylkou od harmonogramu.

Už teď je jasné, že příprava projektové dokumentace byla zanedbána a má dopad na realizaci zakázky. Do konce roku by měla být přístavba zastřešena a budou osazeny okna, aby mohly v nadcházejících měsících pokračovat již započaté práce na jednotlivých profesích.

Financování školy.

V roce 2015 dotace MHMP 10.000.000,- Kč, vlastní zdroje 81.000,- Kč

Čerpáno na studii rozšíření ZŠ, projektovou dokumentaci demolice stavby, stavební dozor k demolici stavby a vícepráce k demolici stavby. Celkem 1.354.211,- Kč

V roce 2016 dotace MHMP 16.000.000,- Kč z roku 2015 dotace ponechána.

Čerpáno: PD k přístavbě – zhotovení DUR, výběrové řízení k demolici, PD k přístavbě – přípr. práce studie, porad sl. při výběru zhotovitele PD. Celkem 380.908,- Kč.

V roce 2017 dotace MHMP 20.000.000,- Kč dotace z roku 2015 a 2016 nečerpané finance ponechány.

Čerpáno: zhotovení DUR, správní poplatek, projednání UR, zhotovení PD, správní poplatek – odlučovač tuků. Celkem čerpáno 978.092,- Kč

V roce 2018 dotace MHMP 0,- Kč, dotace z roku 2015, 2016, 2017 nečerpané ponechány.

Čerpáno, správní poplatek za stavební povolení, zhotovení PD (tendrová dokumentace), zhotovení PD (projednání SP), administrace výběr. řízení na zhotovitele, zhotovení PD (technická pomoc při výběru zhotovitele), stavební práce za 07/2018, technický dozor 07/2018, stavební práce 08/2018, technický dozor 08/2018, kalkulace spojovací chodby, stavební práce 09/2018, technický dozor 09/2018, stavební práce 10/2018, technický dozor 10/2018.

Celkem čerpáno za období do 10/2018 - 28.284.258,83 Kč

Dotace MHMP celkem za období 2015-2017 46.000.000,- Kč vlastní zdroje 81.000,- Kč

Z dotace MHMP zbývá čerpat 15.083.530,17 Kč

Pozastávka 10% fa Podzimek a synové 2.430.954,13Kč

Celkové náklady stavebních prací na stavbu školy s DPH 118.397.565,- Kč

Čerpáno do 10/2018 – 26.983.590,83 Kč

Celkové náklady dozoru stavby s DPH 1.897.280,- Kč

Čerpáno do 10/2018 - 497.552,- Kč

od 11/2018 do dokončení stavby nám chybí na Dostavbu ZŠ Charlotty Masarykové , Starochuchelská 240/38, Praha Velká Chuchle 77.730.172,- Kč

Z mého pohledu je velice nemorální začínat stavbu, když nemám ani 50% nutných investic pro dostavbu celého projektu školy. Brát si jako „rukojmí“ studenty školy a jejich rodiče,  mě přijde už úplně za hranou. Zajímalo by mě, zda by se bývalí zastupitelé chovali tak „hospodárně“ i pokud by šlo o jejich osobní investice?

Věřím, že po započatých jednáních s MHMP zbývající část plnění sežene a ZŠ bude od září 2019 funkční.

Robert Mařík

f8cb8f1aba96b2466b1663fcd9badaab.jpg