Odbor životního prostředí

1/ Odpady

 • poskytuje informace v souvislosti s likvidací odpadu
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají  systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na  základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není  podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem,
 • ukládá  právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za  porušení povinnosti podle § 66 odst. 1 zákona; současně může stanovit  opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69 zákona; současně  může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným  rozhodnutím,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby  oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v  souladu se zákonem.

2/ Ochrana ovzduší

 • kontrola dodržování povinností provozovateli malých zdrojů znečišťování a za nedodržení povinnosti ukládání pokut
 • kontrola  dodržování přípustné tmavosti kouře u provozovatelů velkých, středních  a malých zdrojů znečišťování a za nedodržení povinností ukládání pokut
 • ukládání  provozovatelům malých zdrojů znečišťování, kteří neplní povinnosti při  ochraně ovzduší, opatření ke zjednání nápravy, včetně zastavení nebo  omezení provozu zdroje znečišťování
 • zpřístupňování informací veřejnosti v rozsahu podle § 13 zákona o ovzduší
 • rozhodování o poplatcích za malé zdroje znečišťování
 • ukládání pokut za nesplnění oznamovací povinnosti

3/ Ochrana vod

 • zajišťuje provádění ochrany před povodněmi v součinnosti s MHMP

4/ Ochrana přírody a krajiny

 • uplatňuje požadavky zákona o ochraně přírody a krajiny
 • zpracovává rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les
 • zajišťuje kontrolní činnost v oblastech plnění podmínek rozhodnutí
 • zpracovává návrhy na zajišťování realizace nápravných opatření, včetně sankcí
 • zajišťuje  výkon péče o veřejnou zeleň dodavatelskými organizacemi, vč.kontrol, jejich financování, množství a kvality vykonané práce
 • podává návrhy na koncepční řešení parků, veřejné zeleně a dětských hřišť
 • zpracovává  rozhodnutí o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu  poškozené, zničené nebo nedovoleně změněné části přírody a krajiny
 • ukládá povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě, jestliže není možné a účelné uvedení do původního stavu
 • ukládá  vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich chorobami

5/ Pořádek a čistota

 • kontroluje dodržování čistoty v MČ
 • zajišťuje likvidaci nepovolených skládek městského charakteru
 • zajišťuje činnost na úseku fotodokumentace přestupků v rámci své činnosti
 • vyřizuje podněty a stížnosti občanů v oblasti pořádku a čistoty

6/ Rybářské lístky

 • vydává rybářské lístky