Tajemník úřadu

Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních  předpisů, odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je nadřízený všech zaměstnanců městské části. Tajemník je ze své činnosti  v oblasti samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi MČ.

Tajemníkem ÚMČ Praha - Velká Chuchle je Ing. Vilém Schulz 

 • zabezpečuje prostřednictvím odborů plnění usnesení ZMČ, pokud nejsou úkoly uloženy starostovi nebo jeho zástupci
 • řídí činnost odborů
 • navrhuje ZMČ organizační strukturu ÚMČ a její změny
 • pověřuje zaměstnance ÚMČ zastupováním ÚMČ v jednotlivých případech a ve stanoveném rozsahu
 • stanoví pracovní náplň zaměstnanců
 • řeší otázky v oblasti pracovního práva, dohlíží na dodržování pracovně právních předpisů vůči zaměstnancům ÚMČ
 • organizuje účast zaměstnanců na přípravném kurzu ke zkoušce „zvláštní odborné způsobilosti“
 • soustřeďuje a eviduje veškeré významné právní dokumenty MČ a ÚMČ
 • zajišťuje za celý ÚMČ úkoly v oblasti informatiky, zajišťuje realizaci informačního systému po stránce technického i programového vybavení
 • zajišťuje provoz počítačové sítě a servisní a poradenskou činnost
 • zajišťuje provoz a provádění aktualizace internetových stránek MČ
 • zajišťuje ve spolupráci s předsedou přestupkové komise projednávání přestupků podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje projednávání správních deliktů podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje ve spolupráci s odbory ÚMČ projednávání podání občanů dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zabezpečuje uzavírání pojistných smluv MČ
 • zúčastňuje se jednání ZMČ s hlasem poradním a pořizuje zápisy
 • zpracovává a eviduje zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ
 • vede evidenci zápisů a usnesení ze zasedání výborů ZMČ
 • podává ZMČ návrhy na zřízení nebo zrušení odboru úřadu
 • podává návrh na organizační řád ÚMČ
 • zpracovává interní předpisy – pracovní řád, spisový a skartační řád a další dle potřeby
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou dle zák. č. 21/2006 Sb.
 • provádí ověřování pravosti podpisu fyzických osob dle zák. č. 21/2006 Sb.
 • plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů a sčítání lidu, domů a bytů a poskytuje pomoc orgánům statistiky i při jiných statistických zjišťováních
 • projednává společně se starostou na MHMP souhrnné finanční vypořádání hospodaření MČ a zabezpečuje vyúčtování účelově poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu MHMP v průběhu roku
 • zpracovává pokyny k provedení fyzických inventur, koordinuje a metodicky řídí inventarizační práce
 • navrhuje časový postup plánovacích a rozpočtových prací
 • zodpovídá za sestavení návrhu podrobného rozpočtu MČ