Odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)

1/ odbor účetnictví

 • vede komplexní  účetnictví městské části – účtuje o stavu, pohybu a rozdílu majetku, pohledávek a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení  účetních knih
 • vede evidenci movitého majetku městské části na PC 
 • provádí čtvrtletní přejímky účetní závěrky příspěvkových organizací včetně kontroly úplnosti vykazovaných skutečností
 • obstarává za MČ platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody  finančních prostředků všech účtů MČ, sleduje a eviduje pohyb a stav  finančních prostředků na bankovních účtech a provádí kontrolu bankovních  zůstatků a hotovostí
 • zpracovává veškeré účetní uzávěrky včetně  daňových přiznání a to jak v hlavní činnosti, tak i v  hospodářské činnosti
 • samostatně zajišťuje agendu daně z příjmů a zabezpečuje daňové řízení se správcem daně
 • je pověřen funkcí hlavního účetního ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
 • spolupracuje na provedení periodické inventarizace majetku a závazků a sestavení závěrečné zprávy o průběhu inventarizace
 • vede  mzdovou agendu zaměstnanců ÚMČ a členů ZMČ – přebírá a kontroluje  vstupní podklady, zpracovává je na PC, provádí tisk výplatních lístků a  výplatních listin, rekapitulaci vyplácených mezd, spoření, půjček a  exekucí, přehled odvodů pojistného na zdravotní pojištění, sociální  zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti, nemocenského  pojištění, mzdových listů evidenčních lístků a daňového vyúčtování
 • vede agendu daní ze závislé činnosti
 • zpracovává hlášení ISP
 • na základě pokynů sestavuje návrh plánu rozpočtového výhledu hl. činnosti a návrh plánu VHČ
 • připravuje návrhy  rozpočtu městské části s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových  a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování,  usměrňování hospodaření podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování
 • realizuje a provádí rozpočtová opatření na základě usnesení ZMČ
 • realizuje a provádí vnitřní rozpočtová opatření na základě souhlasu starosty
 • zpracovává analýzu efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládá doporučení a návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření
 • je pověřen funkcí správce rozpočtu ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
 • provádí čtvrtletní přejímky plnění rozpočtu příspěvkových organizací včetně kontroly úplnosti vykazovaných skutečností
 • provádí čtvrtletní vyhodnocení plnění rozpočtu včetně zpracování příslušných tabulek
 • zajišťuje  agendu správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků  a zpracovává finanční vypořádání MČ
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou dle zák.č. 21/2005 Sb.
 • provádí ověřování pravosti podpisu fyzických osob dle zák.č. 21/2005 Sb.
 • vydává výstupy z Czech Pointu
   

2/ správa majetku (pozemky)

 • vede evidenci nemovitého majetku / pozemky/ včetně kontroly podle LV v katastru nemovitostí, geometrických plánů
 • provádí  inventarizaci nemovitého majetku – inventurní soupisy a přehledy pro  MHMP, sleduje přírůstky a úbytky nemovitého majetku a jeho ocenění
 • připravuje podklady pro projednávání záměrů o nakládání s obecním majetkem
 • připravuje ve spolupráci s odborem smluv, daní a poplatků podklady na pronájem obecního majetku
 • provádí vyvěšování záměrů pronajmout, směnit nebo prodat obecní majetek na základě usnesení ZMČ.
 • připravuje veškeré náležitosti, týkající se směnných a kupních smluv, včetně  jejich uzavření a podání Magistrátu hl.m.Prahy ke schválení a podání  návrhu na vklad na KÚ
 • po povolení vkladu odpovídá za oznámení této skutečnosti MHMP za účelem zaplacení daně z převodu nemovitostí
 • provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených složek vč. zastupitelského sboru.