Zápisy z jednání ZMČ

Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Originály zápisů a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemníka ÚMČ.