Další informace z jednání ŘSD

2.3.2012

Vážení občané, na základě přijatého usnesení Zastupitelstva MČ ze dne 27.2. 2012 byl Magistrátu hl. m. Prahy starostou MČ Praha- Velká Chuchle prostřednictvím MČ Praha 16 podán opravný prostředek proti vydanému rozhodnutí Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí MČ Praha 16 ze dne 16.2. 2012, kterým byla povolena výjimka z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, týkající se zákazu vjezdu nákl. automobilů, jejichž celková hmotnost přesahuje 7 tun, do ulice Na Hvězdárně v rámci stavby Vily Chuchle. Opravný prostředek byl vypraven z podatelny ÚMČ do datové schránky ÚMČ Praha 16. Opravný prostředek proti uvedenému rozhodnutí se týká podnětu k přezkoumání rozhodnutí podle § 94 a násl. správního řádu, což představuje jeho zrušení pro nezákonnost. 

Dnes, tj. 2.3. 2012 jsme se s JUDr. Sklenkou ze spol. REFLECTA zúčastnili jednání u ředitele ŘSD ing. Poruby (které bylo na tento termín přeloženo z 29.2. 2012). Výsledkem jednání je to, že v co nejkratším termínu bude uvedená komunikace převedena do vlastnictví MHMP a následně zpřístupněna jako účelová komunikace (ve správě TSK) pro veřenost. Napojení na křižovatku Lochkov bude také neprodeleně předáno do vlastnictví MHMP (ve správě TSK), s tím, že obce Slivenec, Lochkov a Chuchle následně projednají se stavebním odborem Praha 16 přímé napojení na křižovatku Lochkov. Dále pan ředitel Poruba přislíbil, že staveništní doprava spol. Vily Chuchle bude do doby převedení pod MHMP řešena provizorním způsobem, o kterém nás ing. Poruba přislíbil informovat v příštím týdnu. 

Mgr. Martin Melichar, starosta MČ