Informace k mimoúrovňovému křížení v Chuchli

Informace k mimoúrovňovému křížení a reakce na nepravdivé informace uvedené v tiskovině Chuchelský leták

V uplynulých dnech obdrželi občané Chuchle do svých schránek Chuchelský leták, datovaný 4. listopadu 2019 a podepsaný současným zastupitelem a bývalým starostou panem Stanislavem Freslem.


Informace, uváděné v tomto letáku se nezakládají na pravdě a proto jsme si dali tu práci a prošli veškeré dokumenty, které se váží k mimoúrovňovému křížení, předkládáme vám je v ucelené formě, abyste nepodléhali předkládaným dezinformacím. My jsme se k těmto informacím dostávali postupně, především díky naším jednáním s dotčenými orgány a začali jsme si vytvářet svůj obraz o tomto problému. Zamlžené bylo období od listopadu 2014 do listopadu 2018. A vzhledem k tomu, že se Velká Chuchle v posledních týdnech potýká s opravdu velkým nárůstem automobilové tranzitní dopravy, vyjádříme se i k tomuto tématu.

Je smutné, že pan bývalý starosta a zastupitel, který od 5. 11. 2018 nebyl ani na jednom jednání zastupitelstva MČ Velká Chuchle, najednou zaznamenal dlouhé fronty aut?! Důsledkem je do dnešní doby nezkolaudovaná ulice Mezichuchelská, která bez ohledu na vyřešení mimoúrovňového křížení byla pod vedením pana Fresla vybudována a dnes slouží s ulicí Radotínskou a Starochuchelskou jako tranzitní doprava k napojení na ulici Strakonickou.

Jistě si mnozí vzpomenete, jak v sále VŠ zemědělské v Malé Chuchli pan Fresl obhajoval vybudování Mezichuchelské jako obslužné komunikace, která spojí jen Malou a Velkou Chuchli, což se bohužel nestalo a doprava nezadržitelně v MČ stoupá přiznejme si, že bude hůř, pokud nebude systematicky a kompletně vyřešen obchvat Prahy. Víme, že tato situace vzniká v současné době opravami, které probíhají na Barrandově a díky navigacím se řidiči vydávají do Prahy přes Chuchli. A to nás ještě čeká oprava Barrandovského mostu, vybudování 3. pruhu na Strakonické a dopravní omezení spojená s první etapou revitalizace železnice. To vše ovlivní dopravu v obou Chuchlích. Realizujeme a chceme realizovat dopravní úpravy, které tranzitním řidičům znepříjemní průjezd, ale zamezit mu nedokážeme.

V komentáři pro a proti nadjezdu a podjezdu v letáku, jsou uvedeny opravdu „pádné“ argumenty, které obstojí jen u člověka, který se zajímá jen o svůj vlastní komfort tak, aby se se svým vozem co nejrychleji dostal přes železniční trať a neuvažuje o důsledku stavby na ráz krajiny a v neposlední řadě na komfort bydlení, nejen obyvatel přímo dotčených stavbou, ale i na hluk a prach, který se bude šířit po celé MČ. Je zajímavé, že dnes samo SŽDC neví, jaká bude cena tunelu, ale pan Fresl už ví, kolik bude stát jeho údržba?

V letáku je uvedena informace, že budeme moci v případě povodní po nadjezdu chodit a jezdit. To je velice úsměvná informace, protože zaústění nadjezdu je nasměrováno do míst, kde i v roce 2013 byla voda. Přes vybudování protipovodňových opatřeních v ulici Dostihové stejně dochází díky pískovému podloží při zvýšené hladině k průsakům a pronikání vody do sklepů a na povrch.

K další části letáku předkládáme fakta a dokumenty, které si můžete prostudovat.

V období mezi rokem 2012 a 2014 byla vedena intenzivní jednání o mimoúrovňovém křížení a hledán kompromis mezi stavbou samotnou, její realizací v návaznosti na majitele dotčené stavbou. V příloze uveřejňujeme stanoviska Správy železniční dopravní cesty, kde se vyjadřují k jednotlivým řešením a též odpovědi MČ Praha -Velká Chuchle a odboru dopravy MČ Prahy 16 - Radotín.

V roce 2012 se rozjíždí jednání ohledně Optimalizaci trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) a projednání připomínek MČ Praha – Velká Chuchle.

V roce 2013 je zpracována studie mimoúrovňového křížení železniční trati ve Velké Chuchli varianty řešení B a C, ty jsou dle vyjádření odboru stavebního a územního plánu MHMP ze dne 6.2.2014 v rozporu s územním plánem, varianta E podjezd je za určitých předpokladů přípustná v daném území.

Rok 2014.

Dopis ze 7. 2. 2014 od SŽDC:

SŽDC souhlasí s vybranou variantou mimoúrovňového silničního křížení trati ve Velké Chuchl tj. s podjezdem železniční trati, nahrazující úrovňový přejezd žel. V km 6,29 trati Praha-Plzeň.

Navržený silniční podjezd v km cca 6,13 trati Praha – Plzeň splňuje požadavek SSZ o gravitačním odvodnění samostatného podjezdu, ale i přiléhajících komunikací. Dále byla splněna podmínka minimalizace demolic soukromých objektů.

Podpora MHMP ze dne 27.2.2014, kdy citujeme: ,,Z dosavadních jednání je patrné, že nejvhodnější by byla některá ze zahloubených variant“.

Dne 12.3.2014 MČ Velká Chuchle zasílá SŽDC dopis, kde informuje, že MČ Praha-Velká Chuchle na svém zasedání dne 24.2.2014 přijala usnesení č.1/2-2:

Zastupitelstvo MČ schvaluje,

na základě doporučení výboru dopravy a bezpečnosti ze dne 3.2.2014, doporučení výboru stavebního a územního plánu ze dne 19. 2. 2014, průběhu jednání s majiteli dotčených nemovitostí ve dnech 22.1. a 28. 1. 2014, průběhu jednání s přítomnými členy ZMČ dne 10.2.2014, průběhu veřejné schůze dne 12.2.2014 a výsledku ankety, k další projektové přípravě a k realizaci mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD „variantu E TUNEL“ za předpokladu dodržení v příloze uvedených podmínek. Maximálně do 60 dnů bude ZMČ vyhlášeno místní referendum na téma podpory varianty E.

Dne 7. 4. 2014 SŽDC děkuje MČ Praha – Velká Chuchle za informaci ze Zastupitelstva ohledně projednání a odsouhlasení varianty E silničního podchodu Velká Chuchle.

Dne 10. 5. 2014 zaslala MČ Praha-Velká Chuchle Dopravně inženýrské kanceláři ke zpracování „připomínky do čistopisu“, kde jsou podklady z projednání s vlastníky nemovitostí v ul. Nad Drahou, Starolázeňská a U Skály.

Dne 23. 9. 2014 na MD byl aktualizován záměr projektu Optimalizace trati Praha – Smíchov – Černošice o mimo jiné mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli.

Toto vše probíhalo za starostování pana Melichara.

Dne 20. 11. 2014 žádá staronový starosta pan Fresl SŽDC o schůzku s nutností „neodkladného řešení nebezpečné křižovatky ulic Radotínská – Starochuchelská – Dostihová – Mezichuchelská u železničního přejezdu ve Velké Chuchli a v návaznosti na s Vámi již dříve projednávaný návrh realizace mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD ve variantě TUNEL v rámci projektu stavby,“ a to na termín 1. 12. 2014 v kanceláři starosty.

Dne 4. 3. 2015 zasílá starosta MČ Velká Chuchle pan Fresl požadavky dohodnuté na zasedání zastupitelstva dne 2. 3. 2015 v rámci informativního bloku. Jedná se o 8 bodů např. soulad s UP, souhlas všech majitelů přilehlých nemovitostí, souhlas s TSK, MHMP, PČR, OVDŽP Radotín, geologický průzkum odborné posouzení vhodnosti umístění podjezdu a podchodu v dané lokalitě, řešení odčerpání vody zaplaveného podjezdu a podchodu, zajištění provozovatele podjezdu a podchodu.

Dne 30.3.2015 SŽDC panu Freslovi odpovídá a mimo jiné uvádí: Z hlediska dosavadního vývoje se varianta E – silniční podjezd pod drahou jevila jako méně konfliktní při majetkoprávních projednávání a proto byla zahrnuta do Záměru projektu, který byl schválen v rámci Centrální komise Ministerstva dopravy.

Dne 28.12.2015 informovalo SŽDC MČ Velká Chuchle o výběrovém řízení na zpracovatele Projektu výše uvedené stavby s předpokládaným otevíráním obálek v únoru 2016. Dále uvádí, že součástí zadání jsou obě varianty mimoúrovňového křížení, z nichž ta, která bude územně i majetkově projednatelná bude součástí výsledného řešení.

Dne 17.3.2016 informuje SŽDC městskou část o videoprezentaci souboru staveb Optimalizace trati, dále na probíhající proces EIA a na závěr uvádí: Jsme připraveni s Vámi konzultovat jednotlivá technická řešení s cílem dosáhnout optimálního řešení.

Dne 6.9.2016 zasílá SŽDC žádost o vyjádření MČ Velká Chuchle o prověření varianty podchodu pod tratí lávkou pro pěší. Bohužel konstatují, že pan Fresl nereagoval ani na dopis ze dne 29.6.2016 a následně ani na další žádosti ze dne 27.7.2016 a 2.8.2016, a že zaslané emaily zůstaly bez odezvy.

Na veřejné schůzi v březnu 2017 starosta Fresl občanům slibuje, „že se bude jednat na zastupitelstvu a to rozhodne o stanovisku obce, bude vydán zpravodaj s anketním lístkem, kde se lidé budou moci vyjádřit. Jasně i říká, že to bude stanovisko zastupitelů a ne jeho“ (citace je z dochovaného audiozáznamu).

Dne 26.5.2017 SŽDC zasílá starostovi Freslovi informaci, kde ho informuje, že stavbu mimoúrovňového křížení dává do 2. etapy a nikoli, jak v letáku pan Fresl tvrdí, že současnému vedení se podařilo vyloučit křížení z první etapy.

Dále uvádí: „A současně se na Vás obracíme v souvislosti s prezentací řešení úrovňového přejezdu, kterou jsme společně absolvovali v ZŠ pro obyvatele s dotazem, zda jste již schopni zaujmout oficiální stanovisko k navrhovaným variantám řešení, případně kdy vaše stanovisko můžeme očekávat.“

Zde již pan Fresl měl občany informovat, že /tehdy/ přemostění se dostalo do 2. etapy, ale neudělal to. Z jakého důvodu? Nechtěl emoce nebo nechtěl upoutávat pozornost na své kroky.

A teď se láme chleba a pan starosta Fresl podniká bez rozhodnutí zastupitelstva kroky na svojí vlastní pěst. Ze správního spisu o územním rozhodnutí víme, že projektová dokumentace byla projednávána dne 26. 8. 2016 Městkou částí Praha Velká Chuchle a závěrem bylo, že se přítomní shodli na preferování NADJEZDU. A kdo byli ti přítomní? Pět lidí - Fresl, Klán, Kadeřábek, Šimek a Pořízek! Nikoli zastupitelstvo, to svoláno nebylo! Hlavně nic řešit veřejně!

Dne 12. 10. 2017 přichází žádost od SUDOP Praha o vyjádření se k projektové dokumentaci varianta nadjezd.

Dne 22. 11. 2017 pan Fresl jako starosta dává souhlas SUDOPU Praha kladné stanovisko k projektové dokumentaci na variantu Nadjezd. Upozorňujeme bez existence závazného usnesení zastupitelstva MČ Praha Velká Chuchle.

Dne 24. 11. 2017 a dne 20. 2. 2018 přicházejí žádosti od SŽDC, SUDOP Praha, MČ Praha 16 odbor výstavby, dopravy a životního prostředí na připojení k variantě nadjezd ulice Na Mrázovce a Nad Drahou.

Zase se nic na zastupitelstvu MČ Praha Velká Chuchle neprojednává a pan Fresl vydává kladné stanovisko bez pověření zastupitelstva MČ Velká Chuchle.

Dne 19. 3. 2018 vydává MČ Velká Chuchle kladné stanovisko na připojení ulic Na Mrázovce a Nad Drahou k přiloženému návrhu připojení komunikací propojení Starochuchelská - Mezichuchelská, ve variantě Nadjezd. Tento doklad není založen v archivu MČ Velká Chuchle.

(MČ obdržela informaci, že bylo dne 30. 10. 2019 podáno trestní oznámení na bývalého starostu Stanislava Fresla pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 TZ)

Dne 4. 9. 2018 vydáno usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2384, ve kterém schvaluje Strategii rozvoje metropolitní železnice jako strategický dokument hl.m. Prahy pro oblast rozvoje železniční dopravy, kde na str. 61, Infrastruktura - pod bodem 5 je uvedena realizace podjezdu (v krajním případě nadjezdu) ve Velké Chuchli a pod bodem IV. žádá Ministerstvo dopravy ČR a SŽDC, aby při přípravě projektů, záměrů a investic, které se týkají železniční dopravy a infrastruktury na území hl.m. Prahy byla respektována Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice.

Koncem roku 2018 jsme byli zvoleni do vedení radnice a začali jsem intenzivně řešit vzniklou situaci. Jednali jsme s radním pro dopravu na Magistrátu hl.m. Prahy, se SŽDC, s Policií, s občany, kteří jsou účastníky řízení, proběhly dvě schůzky na ministerstvu dopravy, kdy na té poslední požadoval ředitel odboru strategie Ing. Sosna vyčkat územního rozhodnutí, týkajícího se nadjezdu, aby bylo jasné, jaké argumenty v něm budou použity. A v uplynulém týdnu bylo vydáno územního rozhodnutí z Radotína odbor výstavby, dopravy a životního prostředí na variantu NADJEZD.

Nyní je již dohodnuta další schůzka s radním pro dopravu a bude následovat jednání na Ministerstvu dopravy.

Současný postup městské části rozhodně neznamená zdržení realizace mimoúrovňového křížení, ale směřujeme k nejrychlejšímu vyřešení. Domníváme se, že při variantě tunelu je MČ v lepší pozici při jednání, protože je šetrnější k majetku dotčených nemovitostí. Je logické, že tito občané se rozhodli chránit svůj majetek proti variantě nadjezdu a řádnými i mimořádnými opravnými prostředky, a soudy se mohou „táhnout“ několik let. Naproti tomu varianta podjezdu je dle jejich názorů pro ně přijatelná. Ještě je potřeba doplnit informaci, že starosta/starostka je vždy vázán rozhodnutím zastupitelstva, byť by bylo z roku 2014.

Poskytujeme tímto občanům možnost porovnat fakta a vytvořit si vlastní názor. Věříme, že nebudou podléhat cílené dezinformaci několika jedinců.

Lenka Felix & Robert Mařík & Martin Melichar

18.11.2019

znak