Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ pro r. 2021/2022

22.3.2021

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisů tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce. Na základě pokynu MŠMT proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36, odst. 4).
Ředitelka Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle, vydává tyto pokyny k zápisu:
Zápis se uskuteční v pracovních dnech od 12. 4. do 21. 4. 2021.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy, ID schránky: uxxmj8u (v termínu zápisu)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) žádosti posílejte na skola@chuchle.cz (v termínu zápisu)
3. poštou (podací razítko musí být 12. - 21. 4. 2021)
4. osobní podání v kanceláři školy (budova A, zvonek Kancelář školy) v týdnu od 12. do 21. 4. 2021 v době od 8.00 do 13.00 hod.

K zápisu potřebujete uvedené formuláře, které vyplníte před odevzdáním:
• Žádost o přijetí do 1. třídy (dokument ke stažení)
• Zápisní list (dokument ke stažení)
• Žádost o odklad školní docházky (dokument ke stažení)
Rozhodnete-li se požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Doporučujeme kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 5, Kuncova 1580/1, Praha 5 - Stodůlky, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která má v péči naše žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejlépe paní Mgr. Renatu Košťálovou, kontakt: 604 854 749)

K uvedeným formulářům přiložte prosím i ověření bydliště zákonného zástupce - kopii obou stran OP (údaje o rodném čísle začerněte) a kopii rodného listu dítěte.

Pokud nemáte možnost si formuláře stáhnout z webových stránek školy https://skola.chuchle.cz ve složce Dokumenty, můžete si je vyzvednout v kanceláři školy v termínu od 6. 4. do 9. 4. 2021 v době od 8.00 do 13.00.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na Úřadě městské části Praha-Velká Chuchle, který vede evidenci obyvatel.
V případě, že Vaše dítě nemá trvalé bydliště ve spádové oblasti městské části Praha - Velká Chuchle, kontaktujte nás na emailové adrese skola@chuchle.cz nebo na tel. 732 954 781.

Všem žádostem bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude sděleno sms zprávou na telefonní číslo uvedené v zápisním listu. Pod tímto registračním číslem najdete na webu rozhodnutí o přijetí.
Pokud budete mít zájem o individuální schůzku s naším speciálním pedagogem, kontaktujte nás na emailové adrese skola@chuchle.cz nebo na tel. 732 954 781.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte na emailové adrese skola@chuchle.cz nebo na tel. 732 954 781.

ilustrační foto