INFORMACE O STAVBĚ - OPATŘENÍ NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI V MALÉ CHUCHLI

3.9.2019

Vážení spoluobčané,
V zastoupení investora Hlavní město Praha, oddělení technické vybavenosti MHMP vás informujeme o připravované realizaci stavby v ulici Zbraslavská v termínu 16.9. – 31.10.2019:
č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ – Malá Chuchle, opatření na dešťové kanalizaci.
Předně se omlouváme za opožděné informování Vám, místním občanům této lokality a rovněž zástupcům místní samosprávy. Realizace stavby se připravuje narychlo v průběhu prázdnin letošního roku a v době dovolených došlo k chybě agendy na naší straně.
Zdůvodnění stavby:
Při povodňových stavech v řece Vltavě dochází ke vzdutí vody stávající výustí dešťové kanalizace do prostoru ulice Zbraslavská a k ohrožení místních nemovitostí. Stavba řeší dílčí opatření na dešťové kanalizaci pro doplnění protipovodňové ochrany zastavěného území Malé Chuchle. Vybudované objekty budou součástí protipovodňové ochrany hl. města Prahy.
Popis stavby:
Na stávající dešťové kanalizaci z ulice Zbraslavská, bude v blízkosti domu č.p. 25/6 vybudována nová hradidlová komora a navazující výust do řeky Vltavy bude sanována. Součástí hradidlové komory bude nutné přepojení stávající dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody z ulice Zbraslavská a dále úprava objektů splaškové kanalizace pro převod vnitřních vod za povodně (při uzavřené hradidlové komoře). Toto bude formou vybudování nové spojné uklidňovací šachty na kanalizačním výtlaku a její propojení se stávající dešťovou kanalizací prostřednictvím nové krátké stoky A s uzávěrem.
Jak to bude vypadat za povodně?
V době povodně dojde k uzavření nové hradidlové komory u objektu č.p. 25/6 a dále k otevření uzávěru před spojnou uklidňovací šachtou v blízkosti domu č.p. 38/39. Následně budou veškeré vnitřní dešťové vody z úseku křižovatka ulic Podjezd x Zbraslavská až po poslední objekty směr Barrandova skála odváděny směr ulice Podjezd kde budou čerpány. (nastoupáním hladiny v hradidlové šachtě se přetlačí mírný spád dešťové kanalizace).
Místo stavby:
Hlavní část stavby bude probíhat v ulici Zbraslavská v úseku křižovatka ulic Podjezd x Zbraslavská až po objekt č.p. 25/6 sousedící s železničním koridorem. Součástí těchto prací budou dále úpravy vyústění do toku Vltavy pod Branickým mostem v těsné blízkosti cyklostezky A1.
Dopravní opatření:
V době realizace budou probíhat dopravní omezení v ulici Zbraslavská s důrazem na zachování stávající obslužnosti lokality a zachování možnosti parkování residentů. Dále bude zřízena dočasná objížďka cyklotrasy A1 po levém břehu Vltavy náhradní trasou po stezce A111 kolem Barrandovy skály.
Termín stavby:
Předpokládaná doba realizace stavby je 16.9. – 31.10.2019
Kontakty na stavbu:
zástupce Investora: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
• Ing. Ondřej Pytl, 257 110 302, pytl@vrv.cz
zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.
• Ing. Marek Holinka, 724 922110, holinka@zepris.cz

Na základě výše uvedeného se naše společnost ZEPRIS s.r.o. z titulu zhotovitele stavby omlouvá za veškerá dočasná omezení a ztížené dopravní podmínky v lokalitě. Doufáme, že dočasná omezení budou v konci převážena celkovým přínosem stavby, kterým je zejména ochrana místních nemovitostí před povodněmi.
Děkujeme za pochopení

ZEPRIS s.r.o.