Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Smazat příspěvek #1503

Zpět na otázky

Od: Ing. Lenka Svobodová

27.4.2012 v 10:24

Vážená paní inženýrko,

přestože jste své dotazy nesměřovala do sekce Otázky a odpovědi, byla jsem požádána vedením MČ, abych Vám stručně na Vaše dotazy odpověděla.
Celkový přehled o hospodaření MČ za r. 2011 se řeší až v závěrečném účtu, jehož návrh je v současné době zveřejněn i se všemi povinnými přílohami na elektronické úřední desce, jak Vás již pan starosta informoval. Dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se k tomuto návrhu může každý občan vyjádřit buď písemně nebo ústně na zasedání ZMČ, na kterém se bude závěrečný účet schvalovat.

Na ZMČ č.3/2012 dne 26.3. 2012 se řešilo pouze schválení (rozdělení) výsledku hospodaření za hospodářskou činnost, kdy bylo bodem 3/5-2 usnesení schváleno, že finanční prostředky budou tvořit rezervu pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu dalších let (tudíž nebudou zatím převedeny do hlavní činnosti). Jedná se hlavně o účetní problém, kdy do 31.3. musí být hospodářský výsledek předchozího roku přeúčtován na účet „nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“. Schvalování (rozdělení) hospodářského výsledku ÚSC zatím bohužel žádný zákonný předpis neřeší, není tedy ani nutné toto na ZMČ schvalovat. Vzhledem k tomu, že v případě zisku z hospodářské činnosti je také ještě možný převod prostředků do hlavní činnosti, byla tato záležitost na ZMČ pro jistotu projednána.

K Vašim dalším dotazům k hospodářské činnosti:

-prodej majetku - jednalo se o prodej plynárenského zařízení v ul. Nad Závodištěm společnosti Pražská plynárenská, a.s., a to za cenu dle znaleckého posudku,
-odpis pohledávek – jedná se pouze o účetní odpis nedobytných pohledávek (zejména z dlužného nájemného), kde je vymáhání delší dobu bezúspěšné nebo již došlo k zastavení exekuce, skončení konkursu apod. (je upraveno vnitřní směrnicí) tak, aby nebyla uměla nadhodnocena aktiva, dalšímu vymáhání pohledávek nic nebrání,
-opravné položky - jedná se o tvorbu opravných položek k nezaplaceným pohledávkám (zejména z dlužného nájemného) dle zákonných účetních předpisů nebo o jejich rozpuštění v případě odepsání pohledávky, je to opět z důvodu, aby nebyla nadhodnocena aktiva
-ostatní služby – jedná se zejména o nájmy pozemků a údržbu pronajatých prostor,
-mzdové náklady – jedná se o mzdu pracovníka obsluhujícího kotelnu v byt.domě (mzdy ostatních zaměstnanců a odměny zastupitelů se účtují do hlavní činnosti).

Ing. Lenka Svobodová
Odbor účetnictví
ÚMČ Praha - Velká Chuchle