Posun času zahájení realizace svozu KO v Praze

16.5.2022

Vážení občané,
v souvislosti se zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu (BM) jsme byli požádáni (Hl. m. Praha) ze strany hlavního účastníka konsorcia Pražské odpady 2016 - 2025, kterým je spol. Pražské služby, a.s. (PS, a.s.) o povolení k posunu základního času zahájení realizace svozu komunálního odpadu v některých částech hl. m. Prahy z 6té hodiny ranní na dobu dřívější s tím, že v nezbytných případech může být příprava a následný svoz zahájen již v době oscilující kolem 5 hodiny ranní. Posun realizace svozu se rámcově týká oblastí uvedených v příloze. Žádosti PS, a.s. bylo ze strany OCP MHMP vyhověno. S ohledem na možné vytipované objízdné trasy bude v některých částech Prahy nezbytné, svoz zahájit dříve z důvodu potřeby plnohodnotného zajištění služby odvozu komunálního odpadu ještě v době kdy se dá předpokládat, že komunikace i s využitím objízdných tras budou průjezdné a svozové vozidla obsluhující jednotlivá svozová území Prahy, nebudou překážkou v plynulosti dopravy v Praze.

Postupná rekonstrukce BM je vzhledem k důležitosti tohoto dopravního uzlu výraznou komplikací, ale zajištění služby v obvyklém standardu bude po celé období plánované rekonstrukce BM prioritou, napříč všemi svozovými společnostmi.

V příloze pro informaci zasílám seznam komunikací a možných objízdných tras, který je výsledkem spolupráce s TSK hl. m. Prahy s dalšími subjekty, včetně PS, a.s. Rovněž přikládám komentář náměstka TSK k první etapě opravy BM:

ÚVOD K OMEZENÍ DOPRAVY V 1. ETAPĚ REKONSTRUKCE BM
Během 1. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu (BM) budou probíhat práce na jižní polovině jižní mostovky spolu s kompletní výměnou rampy z ul. Strakonická na BM směr Jižní spojka. Dopravní omezení na BM tedy znamená snížení jízdních pruhů (JP) na 3 JP v každém směru (1 průběžný JP + 2 průpletové JP v každém směru) a zrušení možnosti pohybu vozidel mezi ul. Strakonickou od jihu směr Jižní spojka. Hlavní objízdné trasy za dočasně uzavřenou rampu budou vedeny ve směru Lahovice - Braník po Pražském okruhu (D0) a ul. K Barrandovu, ve směru na všechny ostatní vzdálenější cíle na východním břehu Vltavy pak po Pražském okruhu (D0).

Pro prověření očekávaných dopadů omezení kapacity dopravy v souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu byl využit makroskopický model hl. m. Prahy, byly analyzovány stávající intenzity dopravy a její směrovost v uzlu BM, dále byly zohledněny inženýrské zkušenosti s řízením dopravy na řízení MO včetně praktické zkušenosti s návrhem řízení křižovatek a mnoholetého sledování dopravního chování v hl. m. Praze v období rozsáhlejších dopravních uzavírek.

Omezení kapacity při opravě Barrandovského mostu neumožňuje, aby zvláště v dopravních špičkách projela úsekem všechna vozidla jako v běžném provozním stavu, a aby byla zachována stejná plynulosti dopravy. Pro silniční dopravu neexistují v těsné blízkosti alternativní možnosti pro překonání Vltavy a vzdálené alternativní mosty ani centrum města svým stávajícím vytížením neumožňují chybějící kapacitu dostatečně suplovat. Kritické křižovatky i celé oblasti nedisponují v době dopravních špiček prakticky žádnými rezervami, které by bylo možné pro zlepšení situace využít. Proto nejen na příjezdech k Barrandovskému mostu, ale i v řadě oblastí města lze očekávat zhoršení plynulosti dopravy (zvýšená četnost i rozsah kongescí).

DOPADY NA DOPRAVU
V 1. etapě opravy mostu se projevuje snížený počet jízdních pruhů na BM vysokým navýšením spotřeby času při průjezdu omezeným úsekem. Adekvátně k ponížené kapacitě uzlu BM je třeba promítnout přiměřené zhoršení i do navazujících úseků příjezdů k BM. Lze upozornit na vysokou pravděpodobnost, že omezení provozu na BM bude zejména v dopravních špičkách zprostředkovaně působit velmi rozsáhlé kongesce zejména na všech přivaděčích, tedy:
• východní břeh - Jižní spojka, Modřanská, Komořanská, Branická, Ke Krči, Vrbova, V Podzámčí, Podolské nábřeží, Jeremenkova, Na Strži, Sulická, Zálesí, Vídeňská, 5. května
• západní břeh - Strakonická, K Barrandovu, Hlubočepská, Dobříšská, Radlická, Plzeňská, Vrchlického
Vliv na dotčené úseky samozřejmě adekvátně ovlivní také veškeré křižovatky, které se v těchto úsecích nacházejí. Adekvátní navýšení intenzit dopravy lze samozřejmě očekávat i na oficiálně značených objízdných trasách.

Zhoršení plynulosti provozu lze předjímat v okolí všech ostatních dostupných mostů přes Vltavu, tedy zejména v oblastech Nového Města a Smíchova. V těchto oblastech je však omezujícím faktorem nízká nebo dokonce záporná kapacity křižovatek, proto lze očekávat obecné navýšení tlaku na průchodnost centra města, které by se projevilo ve výraznějším nárůstu kolon před vstupními křižovatkami do centrální oblasti (Nuselský most - 5. května, Podolské nábřeží, Vrchlického - Plzeňská, Hořejší nábřeží - Strakonická apod.).
Průchodnost se zhorší také jižně od BM, kde je hlavní alternativou most Závodu míru, pro některé vztahy i Cholupický tunel na Pražském okruhu. Zvýšenou pravděpodobnost kongescí lze očekávat zejména na Komořanské a Vídeňské ulici (u hranice města). Na Pražském okruhu především směrem k Písnici lze předjímat zahuštění provozu, které samo o sobě může omezit spíše jen rychlost jízdy.

Pokud kongesce od zúženého hrdla BM zasáhnou do provozuschopnosti Tunelu Mrázovka, bude omezena dostupnost a provozuschopnost celé tunelové kaskády Městského okruhu ve směru na jih již od Pelc-Tyrolky (blokové odbavování prakticky na všech vjezdech podvázané možnostmi výjezdu z Tunelu Mrázovka) se všemi souvisejícími negativními dopady do oblastí na násobně rozsáhlejším území města. Zároveň se tak zhorší prostupnost širšího centra města, které již tak bude přetíženo ostatními cestami vyhýbajícími se i BM. Pravděpodobné je i zahuštění provozu v Bubenečském tunelu ve směru na Malovanku, ale to opět samo o sobě nemusí vést k tvorbě kolon a omezení provozuschopnosti tunelů. Naopak pro provozuschopnost tunelů (blokové odbavování všech vjezdů) ve směru na sever je rizikem další nárůst spotřeby času ve směru na Pelc-Tyrolku v kombinaci s dobře známými kapacitními hrdly na odjezdových trasách. Přestože se skrz BM nemusí v dopravních špičkách k Tunelu Mrázovka dostat tolik vozidel jako za stávajícího stavu, není žádoucí podceňovat ani riziko zablokovaného BM kolonami vystavenými z ulice Dobříšská.

Pokud se v průběhu doby rekonstrukce vyskytnou dotazy občanů k dřívějšímu času zahájení svozu v Praze, směřujte je prosím na oddělení odpadů OCP. Nicméně posun realizace svozu je ve světle výše uvedeného z našeho pohledu zejména vstřícným opatřením k tomu, aby byla služba svozu odvozu odpadu poskytována v požadované kvalitě i čase.

Děkuji Vám za pochopení

S pozdravem

Ing. Radim Polák
vedoucí oddělení odpadů

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení odpadů
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
Tel.: +420 236 004 376
radim.polak@praha.eu
www.praha.eu