Pražské břehy

„Rada hlavního města Prahy schválila dne 4. 2. 2014 dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).“

Představa o využití břehů řek Vltavy a Berounky vznikla už kdysi dávno, což lze doložit článkem z novin Rudé právo z roku 1950. Autor článku „Ráj pražského pracujícího lidu“ Jindřich Lion seznamuje čtenáře s plány arch. Kuthana z plánovacího odboru pražského ÚNV pro krásnější, modernější a zejména vzdušnější Prahu. Vltavské pobřeží mezi Vyšehradem a Zbraslaví se už tehdy mělo proměnit v ráj vodních sportovců i všech těch, kteří hledají po práci odpočinek, vodu, zelený trávník a slunce.

Mezi Malou a Velkou Chuchlí měly být postaveny krásné betonové loděnice pro všech 12.000 pražských kajaků a kánoí. Největší překvapení nás tenkrát mělo čekat u Zbraslavi, kde měl být tok Berounky přemístěn blíže ke zbraslavskému zámku a mezi starým a novým tokem mělo být 1 km dlouhé a 650 m široké jezero s umělými ostrůvky, zalesněnými plochami pro stanové táboření, nejrůznějšími sportovními hřišti a mnoho dalšího. Tolik z uvedeného článku ze dne 21. 5. 1950 v Rudém právu.

O komentář na aktuální téma jsem si dovolil požádat Kancelář veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, autora Koncepce pražských břehů:

Koncepce pražských břehů (dále jen Koncepce) je vizí hl. m. Prahy pro zajištění kvalitního rozvoje celoměstsky významného veřejného prostoru řeky jako celku. Protože prostor řeky dlouhodobě zahrnuje velmi široké spektrum často protichůdných hledisek jednotlivých aktérů v území, spolupracovali na tvorbě dokumentu s IPR Praha formou pracovních skupin zástupci zásadních aktérů v území (hl. m. Prahy, městských částí, dotčených organizací, správců toku, provozovatelů lodní dopravy, odborníků, podnikatelů, občanů). Koncepce se tak stala prostorem pro otevření diskuse a díky tomu tvoří základní podklad pro koordinaci a naplňování cíle kvalitního rozvoje pražských břehů, a to z hlediska urbanistického plánování, investic, využívání, správy a ochrany. Díky své koordinační a iniciační roli a dohodám přináší vyšší stabilitu aktivit a podnikání v území, efektivnější investování do prostoru řeky. Omezuje dnešní slabou efektivitu fragmentárních investic bez prioritizace vzhledem ke kvalitě celku a nedostatečného využití potenciálu prostoru řeky pro obyvatele Prahy. Koncepce pražských břehů formuluje především východiska a cíle kvalitního vývoje a v obecné rovině modeluje ideální cílový stav území. Zejména grafické části Koncepce je však nutné chápat jako schémata zobrazující principy řešení, tj. nikoliv doslovně např. z hlediska přesného umístění navržených objektů a liniových staveb. Jakým konkrétním způsobem budou jednotlivé investiční záměry naplňovány, záleží na architektonickém řešení, která mohou být v některých případech předmětem například i architektonických soutěží.

Břehy Velké Chuchle jsou vstupní branou do území kolem soutoku Vltavy a Berounky, které představuje pro Prahu obrovskou hodnotu zejména z krajinného hlediska a pro svůj sportovní a rekreační potenciál. Právě proto uvažuje Koncepce s propojením obou břehů, přístupem k řece, kultivací a údržbou nábřežních ploch a humanizací Strakonické ulice v podobě zúžení jízdních pruhů, doplnění plnohodnotných chodníků, povrchových přechodů pro chodce, stromořadí a podélných parkování, aby mohly být břehy řeky pro obyvatele pohodlně přístupné a jejich potenciál mohl být skutečně využit. Pro oblast soutoku uvažuje Koncepce o novém modelu správy území, koordinované napříč administrativním členěním území, kterou v některých evropských městech nazývají Příměstský park. V současné době probíhají první kroky v tomto směru, kterých se účastní i MČ Velká Chuchle prostřednictvím společných jednání vedení radnic městských částí kolem soutoku o podepsání memoranda o spolupráci při rozvoji území kolem soutoku jako území především přírodních a krajinných hodnot.

Děkuji za komentář

Jiří Kodet

9130ba7efc04b4d1cc1dc12ff877585f.jpg