Sdělení starosty

Ke dni 19.1.2012 je z mého rozhodnutí dočasně zkrácena maximální délka příspěvků v rubrice Otázky a odpovědi na 500 znaků. Takto upravená rubrika by měla, do doby než bude zastupitelstvem MČ rozhodnuto o úpravách webových stránek, sloužit původnímu účelu, pro který byla zřízena, a to k pokládání otázek k chodu MČ. Pokud jde o zachování práv občanů MČ na poskytování informací, sděluji, že práva svobodného přístupu k informacím zajišťuje zákon o svobodném přístupu k informacím, který také stanoví podmínky jejich poskytování. Povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti mají státní orgány, orgány územní samosprávy a veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky. Žádat může každá fyzická i právnická osoba. Zákon upravuje mj. náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů.

 Mgr. Martin Melichar, starosta MČ

 

STAROSTA