Usnesení č. 5/2011 ze dne 17.1.2011

Usnesení č. 5/2011

z 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 17.1.2011

Zastupitelstvo městské části
5/0 schvaluje
přijetí hosta Mgr. Ivana Courtona, advokáta za účelem vyjádření stanoviska
k bodu 5 programu
schvaluje
program zasedání ZMČ

5/1 schvaluje
v souladu s NV 381/2010 Sb., ze dne 7.12.2010, s účinností od 1.1.2011 platové výměry ředitelky ZŠ Mgr. Elišky Jančíkové a ředitelky MŠ p. Aleny Kučerové dle návrhu.
Úkol: tajemnice-příprava plat.výměrů
Termín: ihned

5/2 schvaluje
uzavření darovací smlouvy ZŠ Charlotty Masarykové se spol. „HAVELSKÁ KORUNA s.r.o." na finanční dar v celkové hodnotě 46 787,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová-dopis ZŠ
Termín: ihned

5/3 bere na vědomí
ukončení pracovního poměru p. Marie Schönbauerové ke dni 31.12.2010
schvaluje nového tajemníka výboru strategie a komunikace p. Pavlu Pajerovou.
Úkol: p. Pajerová
Termín: dle jednání výboru

5/4 schvaluje,
aby nájemní smlouva nebytových prostor v areálu Kazínská 8 byla uzavřena s občanským sdružením AEROBIC TEAM Chuchle (zakládající členové sdružení a zároveň jednatelé jsou Mgr. Veronika Buriš, Peter Buriš, Zorka Proudová) a nikoliv s Mgr. Veronikou Buriš, jak bylo schváleno usnesením č. 4/2010 dne 20.12.2010.
Úkol: Ing. Šmejkalová-úprava smlouvy
Termín: ihned

5/5 schvaluje,
aby do 25.1.2011 byla z opatrnosti podána žaloba na vyklizení předmětu nájmu - prostor Restaurace Nad poštou. V případě schválení varianty A bude tato žaloba při narovnání sporu vzata zpět.
Úkol: starosta ve spol. s právníkem
Termín: do 25.1.2011
pověřuje
starostu, aby zajistil vypracování analýzy s návrhy usnesení dvou projednávaných variant externím právním poradcem a zároveň projednal podmínky narovnání s dosavadními nájemci tak, aby tyto podmínky byly součástí návrhu usnesení

Ve variantách:

A, Narovnání vzájemných sporných právních vztahů s dosavadními nájemci Restaurace Nad
Poštou s tím, že bude zároveň přeložen návrh podmínek dodatku k nájemní smlouvě
podmínek narovnání

B, Neprodloužení nájemní smlouvy a vypsání výběrového řízení na prostory Restaurace Nad poštou.

Analýza by měla obsahovat popis právních rizik z obou shora projednávaných variant vyplývajících
Úkol: starosta ve spol. s práníkem
Termín: do 27.1.2011

5/6.1 schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 50 tis. Kč od p. Lenky Haklové na práce
spojené s úpravami hřbitova ve Velké Chuchli.
pověřuje starostu
podepsáním darovací smlouvy
Úkol: tajemnice-příprava smlouvy
starosta-podpis smlouvy
Termín: ihned

5/6.2 bere na vědomí
informaci tajemnice o nařízení vlády 375/2010 Sb., ze 7.12.2010, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, kterým se snižují odměny členům zastupitelstev (v naší MČ u neuvolněných zastupitelů
se nic nemění - odměny nebyly v nejvyšší možné výši, u starosty dojde o snížení odměny o 2 128,- Kč)
Úkol: tajemnice, mzdová účetní
Termín: s účinností od 1.1.2011

5/6.3 bere na vědomí
diskusi dle bodu 6.3 zápisu ZMČ 5/2011 a vyjádření zapisovatele,
že odmítá nadále vyhotovat zápis z jednání ZMČ z důvodů uvedených
v zápise.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Mgr. Martin Melichar
starosta

Ing. Jiří Petr
zástupce starosty


Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty