Usnesení č. 6/2011 ze dne 31.1.2011

Usnesení č. 6/2011

z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 31.1.2011

Zastupitelstvo městské části
6/0 schvaluje
přijetí hosta p. Dzúra ze společnosti Some Jindřichův Hradec s. r. o.
za účelem prezentace nabídky komunální techniky (bod 13 programu)
schvaluje
program zasedání ZMČ a přednostní projednání b. 13

6/13 schvaluje
záměr na pořízení nové komunální techniky a pověřuje starostu
prověřením dostupných možností a informování ZMČ na dalším
zasedání.
Úkol: starosta-příprava podkladů
Termín: do 28.2.2011

6/1 bere na vědomí
zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření, které provedla kontrolní skupina MHMP v MČ Praha - Velká Chuchle, dokladově v ÚMČ Praha - Velká Chuchle ve dnech 22.11.-10.12.2010, s tím, že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

6/2a schvaluje,
aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2011 Magistrát hl. m. Prahy - odbor kontrolních činností.
Úkol: tajemnice-příprava žádosti
Termín: do 28.2.2011

6/2b schvaluje
nahradit v r. 2011 výkon interního a externího auditu v příspěvkových organizacích zřízených MČ Praha - Velká Chuchle, a to v ZŠ Charlotty Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou v příspěvkových organizacích.
Úkol: kontrolní skup. MČ Praha-Velká Chuchle
Termín: v průběhu r. 2011 2 kontroly

6/3 schvaluje
zápis z jednání Hlavní inventarizační komise a výsledky inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2010.
Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP
Termín: 25.2.2011

6/4 revokuje
usnesení č. 2/2010 z 24. 11. 2010 bod 2/7.1., kterým byla pí. Pajerová schválena tajemníkem Výboru životního prostředí.
schvaluje
do funkce tajemníka Výboru životního prostředí paní Ing. Michaelu Benešovou.
Úkol: Ing. Benešová-účast na jednání výboru

6/5 schvaluje,
aby se MČ Praha - Velká Chuchle připojila ke kampani „Vlajka pro Tibet".
Úkol: tajemnice-odpověď OS Lungta
Termín: ihned
Úkol.Ing. Svobodová-vyvěšení vlajky
Termín: ihned

6/6 pověřuje
Ing. Petra zorganizovat ve spolupráci s občanským sdružením „Osada Lahovská" poznávací vycházku osadou Lahovská v termínu nejpozději do 10.04.2011 (sobota v 10,00 hod.) za účelem řešení preventivních opatření proti vzniku černých skládek, stavu místních komunikací a bezpečnosti dopravy na území osady.
Úkol: Ing.Petr
Termín: nejpozději do 10.4.2011

6/7 revokuje
bod č. 1/18 usnesení č. 1/2010 - nové ZMČ ze dne 9.11.2010,, kterým bylo zrušeno moderování diskusního fóra na webových stránkách MČ v plném rozsahu
revokuje
bod č. 4/6 usnesení 4/2010 - nové ZMČ ze dne 20.12.2010, kterým byla schválena změna konceptu, názvu a nadpisu „Diskusního fóra" a předložené znění „Pravidel diskuse"
schvaluje
vytvoření nové záložky „Otázky a odpovědi", úpravu webových stránek ÚMČ dle předloženého návrhu a Pravidla diskuse v nově upraveném znění
pověřuje
předsedu Výboru strategie a komunikace realizací těchto úprav a jejich komunikací vůči občanům. Smazané e-maily budou po dobu půl roku archivovány a přístup do jejich archivu budou mít všichni zastupitelé. Pravidla diskuse budou doplněna o požadavek sdělení jména a příjmení diskutujícího.
Úkol: Mgr. Linhart
Termín: do 10.3.2011

6/8a schvaluje
Jednací řád Výboru kontrolního.
Úkol: Mgr. Dudášová
Termín: průběžně

6/8b schvaluje
Jednací řád Výboru sociálního a volnočasových aktivit s tím, že bude upraven bod 7 takto: Iniciuje a organizuje akce v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit např. při pořádání vítání občánků MČ Chuchle, setkání se seniory, při blahopřáních chuchelským jubilantům a vzpomínkových akcích.
Úkol: MUDr. Vrběcká
Termín: průběžně

6/9a schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.12.2011
s Divadlem Rity Jasinské, o.s., Horáčkova 13, Praha 4 na pronájem 52 m2 v areálu Kazínská 8 jako skladové prostory za cenu 380,- Kč/m2/rok.
Úkol: Ing. Šmejkalová-příprava smlouvy
Termín: ihned

6/9b schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností Quick Office s. r. o., Malinová 5, Praha 4 na dobu 1.2.-31.3.2011 za účelem skladování nábytku za cenu 380,- Kč/m2/rok.
Úkol: Ing. Šmejkalová-příprava smlouvy
Termín: ihned

6/9c usnesení k bodu 6/9c na odkup části pozemku 988/32 nebylo přijato.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď žadatelce
Termín: do 15.2.2011
6/9d bere na vědomí
informace p. Matla o kontrole užívání pozemku pronajatého panem Bendou, parcela č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle.

6/9e1 revokuje
usnesení č. 8/19 ze 20.09.2010 bod 8.19 v části, kde se schvaluje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor po vyjasnění právních vztahů s tím, že nebude výběrové řízení vyhlášeno

6/9e2 schvaluje,
Variantu A - uzavření dohody o narovnání a dodatek k nájemní smlouvě ve věci Nájemní smlouvy č. N/196/200 upravující nájem nebytového prostoru v 1. podlaží nemovitosti o rozloze 80,15 m2, nacházejícího se na parcele č. 28, Starochuchelská 7/20, Městská část Praha - Velká Chuchle, a to s dosavadními uživateli uvedeného prostoru, tedy s paní Renatou Barciagovou a panem Miroslavem Holečkem do 30.11.2015
Úkol: starosta ve spol. s Mgr. Courtonem
Termín: dle dohody s právníkem nájemců

6/10 bere na vědomí
informaci p. Kadeřábka o záměru vybudování arboreta na území Malé a Velké Chuchle a Chuchelského lesa s tím, že se bude MČ po schválení záměru všemi majiteli pozemků podílet na realizaci finančně dle možností rozpočtu a bude spoluautorem projektu.

6/11 schvaluje
obsah zadání dopravní studie vypracované Ing. D. Kozickým dle přílohy č. 1 usnesení 6/2011.
pověřuje
vedení MČ přípravou - poptáním této studie u nezávislých subjektů, v případě nutnosti vypsáním výběrového řízení malého rozsahu.
Úkol: Ing. Petr, Ing. arch. Vokurka
Termín: do 31.3.2011

6/12 schvaluje,
za předpokladu předběžného souhlasu nadace ČEZ s čerpáním dotace schvaluje realizovat v této posloupnosti:
1. Chodník mezi ulicemi Starochuchelská a hřištem - projekt, povolení, realizace.
2. Umožnění využívat hřiště i pro veřejnost, tzn. přepracování projektu sociálního zařízení u hřiště, které nyní koliduje s přípravou projektu přístavby ZŠ. Zajištění souhlasu hygieny - hluková studie.
3. Opatřit oplocení hřiště vhodnou popínavou zelení.
Úkol: starosta-jednání s nadací ČEZ
Termín: do 25.2.2011
Úkol:Ing. arch. Vokurka ve spol. se stav. odborem
b. 1, 2, 3
Termín: 31.8.2011

6/13b,c bere na vědomí
informace tajemnice dle bodu 13b,c zápisu
bere na vědomí
další diskusní příspěvky p. Riegra, p. Maršálkové, p. Špaňhela,
p. Linharta, p. tajemnice a odstoupení p. Černé a p. Hanlové
z redakční rady Chuchelského Zpravodaje.


Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Mgr. Martin Melichar
starosta

Ing. Jiří Petr
zástupce starosty

Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty