MIMOÚROVŇOVÉ KŘÍŽENÍ ULICE STAROCHUCHELSKÁ S ŽELEZNIČNÍ TRATÍ

V návaznosti na výsledky studie dopravních intenzit a na nevyhovující stav dopravy přes železniční přejezd zadala Městská část Velká Chuchle na podzim 2013 vypracování variantní studie „Mimoúrovňové křížení ulice Starochuchelská s železniční tratí“, jejímž cílem je prověřit prostorové možnosti umístění a výškového vedení mimoúrovňového křížení (MÚK).

Studii vypracovala projektová firma Dopravní a inženýrská kancelář z Hradce Králové. V průběhu zpracování studie projektant připravil nejprve pět variant, z nichž byly po projednání dvě opuštěny a dále byly rozpracovány tři varianty s pracovními názvy B Podjezd, C Nadjezd a E Tunel. Studie byla ve verzi k projednání odevzdána na konci loňského roku. V lednu proběhla první jednání s vlastníky sousedních nemovitostí a studie byla zároveň rozeslána k vyjádření příslušným úřadům. Podle výsledků projednávání se zatím jeví jako nejvhodnější a pro bezprostřední okolí nejpřijatelnější varianta E Tunel.

Ve středu 12. 2. 2014 od 18 hodin se bude v areálu Kazínská 8 konat veřejná schůze, na které bude studie prezentována za účasti projektanta a zástupce investora stavby Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Na schůzi budete podrobně seznámeni se všemi třemi variantami a budete mít možnost se k variantám vyjádřit prostřednictvím ankety. Následně bude na zastupitelstvu 24. 2. rozhodnuto o tom, jaká varianta bude doporučena investorovi – SŽDC k dalšímu rozpracování. SŽDC v současné době připravuje investiční záměr této stavby. V letošním roce se předpokládá zpracování dokumentace pro územní řízení, vlastní realizace by pak mohla začít po roce 2015.

Na závěr přikládáme pro základní orientaci vizualizace všech tří variant a těšíme se na Vaši účast na veřejné schůzi ve středu 12. 2. 2014.

Ing. Daniel Kozický

zástupce starosty

Varianta B - podjezd

Varianta C - nadjezd

Varianta E - tunel