Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.

Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů. (název řízení „IT správa)

VÝZVA

Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2,
IČ: 00231185

vyzývá

zájemce k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.
Jedná se o komplexní zajištění IT služeb jenž by mělo zahrnovat následující oblasti:
• správa sítí a podpora uživatelů
• rozšiřování stávající sítě kabelovou i bezdrátovou technologií
• proškolování uživatelů dle potřeby

Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v jednom vyhotovení a předána v uzavřené obálce označené nápisem zakázky „Správa IT, NEOTVÍRAT"

Nabídka musí obsahovat:

• prezentace společnosti
• návrh smlouvy (zahrnující cenovou kalkulaci pro správu malé sítě - cca 14 počítačů, rozsah nabízených prací)

Se současným stavem je možné se seznámit v úředních hodinách tj. Po a St - 8:00 - 12:00 13:00 - 17:30, Čt - 8:00 - 11:00 u pí. Pajerové.

Konečný termín pro podání písemných cenových nabídek je stanoven na den 25.3.2011. Příjem nabídek bude ukončen ve 14 hodin.

Otevírání obálek a hodnocení nabídek hodnotící komisí proběhne bez účasti uchazečů o zakázku dne 28.3.2011 v 9:00 hodin v sídle zadavatele. Nabídky budou vyhodnoceny dle komplexnosti a dle cenové kalkulace.
Nabídky, jejichž obsah nebude odpovídat požadovanému zadání, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu a také má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Ve Velké Chuchli dne 8.3.2011

Mgr. Martin Melichar
starosta MČ