Výzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. Starochuchelská

VÝZVA

starosta

městské části Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2,

IČ: 00231185

v y z ý v á

zájemce k předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace

(DÚR a DSP s následným obstaráním ÚR a SP) na stavbu prodloužení chodníku ze zámkové dlažby při ulici Starochuchelská na parc. č. 1157 v  k.ú. Velká Chuchle, včetně zpracování projektu opěrné zdi před bytovým domem č.p. 14.

Specifikace záměru:

Stavba prodloužení chodníku je plánována na jižní straně ulice Starochuchelská v těsné blízkosti železničního přejezdu ve Velké Chuchli. Jeho parametry musí navazovat na projekt akce ,,Optimalizace železniční trati Praha – Beroun“, která je nyní ve fázi projednávání ÚR (viz příloha). Součástí zpracování musí být i projekt nové opěrné zdi u přilehlé nemovitosti č.p. 14 nebo opěrné zdi, která stávající kamennou zeď podepře a zajistí. Od vlastníků je příslib, že vstup přes schodiště na přilehlou nemovitost bude zrušen a bude ponechán pouze jediný přístup, a to v místě vjezdu pro motorová vozidla. Před započetím prací bude k dispozici výškopis a polohopis.

Členění cenové nabídky projektových prací:

- bod 1/ CN Fáze 1 na Návrh a DUR včetně obstarání vyjádření dotčených orgánů, institucí a správců sítí. Uvedou se obě ceny bez DPH a s DPH.

- bod 2/ CN Fáze 2 na Projekt ke stavebnímu řízení DSP včetně obstarání vyjádření dotčených orgánů, institucí a správců sítí. Uvedou se obě ceny bez DPH a s DPH.

- bod 3/ Dokladová část zájemce předloží kvalifikační předpoklady – autorizace, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list., doklad o pojištění odpovědnosti

- bod 4/ Zájemce předloží návrh ,,Smlouvy o dílo,, ve smyslu cenové nabídky.

Čas plnění projektových a inženýrských prací:

květen – září 2013 plnění bodu 1

říjen – prosinec 2013 plnění bodu 2

Výběr zhotovitele:

Po obdržení cenových nabídek bude vybrán ten zhotovitel, který při splnění kvalifikačních předpokladů (viz bod 3) a potvrzení časového horizontu předloží na výše uvedené práce nejnižší cenovou nabídku. Objednatel si vymiňuje právo na objednání jednotlivých Fází 1 a 2. Zpracované nabídky zašlete nebo předložte v zalepené obálce nadepsané ,,Nabídka PD na chodník a opěrnou zeď Starochuchelská – neotevírat!“ na adresu vyzyvatele.

Objednatel si vymiňuje právo i akci vůbec nerealizovat.

Uzávěrka pro odevzdání závazných cenových nabídek je stanovena nejpozději do

pátku dne 22. dubna 2013, 12.00 hod.

Přílohy: výřez ortofotomapy, výřez ze systému – MISYS, situace zpracovaná SUDOP pro akci “Optimalizace železniční trati Praha – Beroun“, fotografie místa zhotovení.

Mgr. Martin Melichar

starosta MČ Praha – Velká Chuchle