Zápis č. 1/2007 ze dne 29.1.2007

Zápis č. 1/2007 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 29.1.2007

Pozn. : Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zvěřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.  Zápis a usnesení je uložen k nahlédnutí u tajemnice úřadu.

Přítomni:

členové zastupitelstva  9
nepřítomen, omluven   0
hosté    0
veřejnost 6

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu:  Zdeňka Děrdová, Václav Vlasák

Návrh na program zasedání:
1.Kontrola zápisu a usnesení č. 3/2006 nové ZMČ
2.Projednání návrhů:
organizační záležitosti výborů
přezkoumání hospodaření MČ – rok 2007
jmenování ředitele ZŠ
projednání majetkových záležitostí
schválení smluv
bytové záležitosti
3.Různé
4.Diskuse, závěr.

Hlasování: jednohlasně schváleno


I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání č.3/2006-nové ZMČ, uskutečněného dne 27.12.2006 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů

1/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která požádala o revokaci b.3/4 usnesení č. 3/2006 – nové ZMČ ze dne 27.12.2006 v plném rozsahu s tím, že je nezbytné zrušit jednací řády výborů z předcházejícího volebního období a následně schválit jednací řády výborů pro nové volební období.
ZMČ s revokací souhlasilo a po projednání zrušilo jednací řády výborů  finančního, kontrolního,  sociálního a bytového, životního prostředí, majetku obce z minulého volebního období a schválilo
nové jednací řády pro volební období 2006-2010 pro výše uvedené výbory a pro nový výbor bezpečnostní.
Hlasování: jednohlasně schváleno

2/ Mgr. Felixová ještě požádala o revokaci b. 2/7 usnesení 2/2006  - nové ZMČ  ze dne 6.12.2006 v plném rozsahu s tím, že je nezbytné zrušit jednací řád ZMČ z předcházejícího období a následně schválit jednací řád ZMČ pro nové volební období. ZMČ s revokací souhlasilo a zrušilo jednací řád
předcházejícího ZMČ a schválilo jednací řád ZMČ pro nové volební období.
Hlasování: jednohlasně schváleno

3/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která jako předsedkyně výboru předložila návrh jednacího řádu výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity. ZMČ po projednání jednací řád schválilo.

Hlasování: jednohlasně schváleno
4/ Mgr. Schönbauerová zároveň navrhla doplnění 2 členek tohoto výboru a to  ing. Petru Pavlasovou a Mgr. Kateřinu Nedomovou. ZMČ doplnění výboru schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

5/ Starosta požádal ZMČ o vyjádření k zabezpečení přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2007. ZMČ schválilo, aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za
r. 2007 Magistrát hl.m. Prahy – odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.
Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Starosta dále navrhl nahradit výkon interního nebo externího auditu v příspěvkových organizacích, zřízených MČ Praha – Velká Chuchle, a to v  ZŠ Charlotty Masarykové  a v MŠ Velká Chuchle, veřejnosprávní kontrolou ze strany zřizovatele. ZMČ po projednání předložený návrh schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

7/ Starosta rovněž informoval o průběhu konkurzního řízení na ředitele – ředitelku ZŠ Charlotty Masarykové, které proběhlo dne 29.1.2007 a seznámil s usnesením konkurzní komise, která posoudila vhodnost 2 uchazečů pro výkon funkce a doporučila pořadí. Všem členům ZMČ byly předány kopie koncepcí rozvoje školy obou uchazečů k prostudování a starosta navrhl,  aby oba uchazeči byli ještě pozváni k ústnímu pohovoru na mimořádné  zasedání ZMČ dne 5.2.2007 v 18.00 hodin, což ZMČ
schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

8/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který předložil  žádost manželů L.a P.B. o  projednání záměru odkoupení části pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Velká Chuchle. Jedná se o geometrickým plánem oddělenou část parc.č. 233/30 o výměře 32 m2 za cenu dle cenové mapy pro rok 2007, a to 3040,- Kč/m2. Výbor majetku obce doporučil žádosti vyhovět a ZMČ po projednání prodej schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

9/ Pan Vlasák dále informoval o tom, že Pražské služby a.s. obhospodařují stavební přístřešek na pozemcích parc. č. 1108/1, 1108/12 a 1108/13 k.ú. Velká Chuchle, které MČ z poloviny spravuje.
Výbor  doporučil projednat s Pražskými službami pronájem těchto pozemků a ZMČ schválilo další
jednání v této věci.
Hlasování: jednohlasně schváleno

10/ Pan Vlasák dále informoval o tom, že dosud nejsou dořešeny vlastnické vztahy s p. J.K.,
jehož dočasná restaurátorská dílna zasahuje do pozemků  343 a 1188/1 v k.ú. Velká Chuchle. V této věci bylo již rozhodnuto usnesením ZMČ 3/2006 ze dne 27.3.2006 a byl schválen prodej částí uvedených pozemků. Vzhledem k tomu, že pan J.K. nereaguje na výzvy ÚMČ, ZMČ schválilo, aby byl ještě jednou vyzván k odkoupení pozemků a pokud tak neučiní, bude záležitost předána stavebnímu odboru v Praze 16 ke správnímu řízení.
Hlasování: jednohlasně schváleno    

11/ Starosta rovněž informoval o tom, že MČ byla na základě kupní smlouvy dne 16.8.2006 svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce k nemovitosti č.p. 400 v ulici Starochuchelské – Velká Chuchle
(samoobsluha) a navrhl ZMČ, aby schválilo uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se současným provozovatelem, neboť dosud tomu tak není ani v případě užívání pozemku a je nezbytné
smluvně ošetřit  faktický stav. ZMČ schválilo uzavření smlouvy se současným provozovatelem na dobu určitou s tím, že cena pronájmu a termín ukončení smlouvy budou schváleny na dalším zasedání ZMČ po projednání s ing. Tauchenem.
Hlasování: jednohlasně schváleno


12/ V souvislosti s předcházejícím bodem a uvedenými skutečnostmi předložil starosta návrh
na vyhlášení výběrového řízení na provozovatele prodejny potravin v tomto objektu. ZMČ po projednání schválilo podmínky a kriteria výběrového řízení, které jsou přílohou 1 usnesení  ZMČ č.1/2007.
Hlasování: jednohlasně schváleno

13/ Starosta zároveň předložil návrh na složení výběrové komise, která posoudí řádně doručené nabídky a doporučí ZMČ vhodného nájemce k uzavření smlouvy:
Předseda komise: Mgr. Lenka Felixová
Členové: Stanislav Fresl, Václav Vlasák, Bc. Olga Kuzníková, Ing. Eva Šmejkalová
Hlasování: jednohlasně schváleno

14/ Starosta dále požádal ZMČ o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace na hřiště u Základní školy Charlotty Masarykové se spol. VSV Engineering za částku    340 640,- Kč + 19 % DPH.
Hlasování: 8 pro, 1 proti

15/ Starosta ještě předložil ke schválení návrh smlouvy se spol. PROFIS B  B s.r.o. na dodávku a osazení ocelových distančních sloupků v Malé Chuchli. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

16/ Starosta též seznámil s dopisem Občanského sdružení Lungta, kterým informuje ZMČ o 48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase dne 10. března 2007. ZMČ po projednání neschválilo připojení MČ ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: 8 proti, l se zdržel

17/ Následně starosta informoval o pojistné události v ZŠ Charlotty Masarykové, ke které došlo dne 6.12.2006 a doporučil, aby o celkovou výši pojistného plnění v částce Kč 17 539,- byl zvýšen rozpočet ZŠ na r. 2007. ZMČ zvýšení rozpočtu ZŠ o tuto částku schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

18/ Dále starosta předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1895/2006/OSDS na „Nový STL plynovod a přípojky“ v lokalitě Lahovičky se spol. Pražskou plynárenskou, a.s.
Hlasování: jednohlasně schváleno

19/ Starosta informoval o dopisu řed. TMM, s.r.o. p. Drahoše, kterým požádal starostu o záštitu nad 83. ročníkem Gomba handicapu, kterým bude odstartována dostihová sezóna 8. dubna 2007. ZMČ schválilo zakoupení čestných cen vítězům dostihu „Cena Velké Chuchle“.
Hlasování: jednohlasně schváleno

20/ Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila členy ZMČ s Nařízením vlády č. 614/2006 Sb., ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s tím, že neuvolněným členům ZMČ je možné od l.l.2007 poskytnout měsíční odměnu a příplatek o Kč 70,- vyšší. ZMČ schválilo po projednání ponechání měsíční odměny ve výši Kč 1100,-.
Hlasování: jednohlasně schváleno

21/ Starosta předal slovo p. Rysovi, který informoval o jednání výboru ŽP a znovu apeloval na kontrolu dodržování dopravních předpisů v oblasti Lahovské. Reagoval předseda bezpečnostního výboru Mgr. Hromádka, že dle usnesení ZMČ 3/2006 – nové ZMČ b. 3/8 ze dne 27.12.2006 zaslal stavebním firmám výzvu v tomto smyslu a připojil se starosta, který informoval o tom, že s vedoucím stavby o této záležitosti jednal osobně.

22/ P. Rys dále upozornil na některé topoly v Malé Chuchli, které by mohly způsobit zranění. Vzhledem k tomu, že se topoly nacházejí na pozemcích Pozemkového fondu, schválilo ZMČ po projednání, aby ÚMČ vyzval vlastníka ke zjednání nápravy.
Hlasování: jednohlasně schváleno

23/ Starosta, na základě výzvy MHMP, požádal ZMČ o zvážení nového názvu ulice, která bude spojovat Malou a Velkou Chuchli a předložení případných návrhů na dalším jednání ZMČ.

24/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové,  která jako předsedkyně HIK informovala o průběhu a výsledcích inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2006. ZMČ po projednání schválilo zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků za r. 2006 MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle.
Hlasování: jednohlasně schváleno

25/ Mgr. Felixová dále seznámila členy ZMČ s „Výkazem o přestupcích za r. 2006“, který jako předsedkyně přestupkové komise zpracovala na základě požadavku MHMP a informovala  zároveň
o 100 % nárůstu projednávaných přestupků.

26/ Mgr. Felixová podala též informaci o jednání výboru sociálního a bytového a zakoupení dárkových balíčků pro starší občany, kteří oslaví v l. polovině roku narozeniny.

27/ Dále po předjednání 3 podnětů paní Vilmy Vágnerové  na výboru sociálním a bytovém, předala Mgr. Felixová kopie podnětů členům ZMČ a na základě doporučení VsaB a podrobném projednání na jednání ZMČ schválili členové ZMČ návrh odpovědi p. Vágnerové a pověřili Mgr. Felixovou vyřízením. (Kopie podnětů a kopie odpovědi jsou neveřejnou přílohou č. 2 a 3 usnesení  ZMČ 1/2007)
Hlasování: jednohlasně schváleno

28/ Mgr. Felixová ještě informovala o žádostech Markéty a Jana Zazvonilových a p. Tomáše Šťastného o poskytnutí souhlasu s výměnou bytů s Vlastou Zazvonilovou. Výbor sociální a bytový se žádostí zabýval a shledal závažné důvody (s odkazem na ust. § 715 zák. č. 40/1964 Sb.,), uvedené v zápise č. 1/2007 z jednání sociálního a bytového výboru ze dne 22.1.2007, pro které tuto výměnu bytů nedoporučil. ZMČ akceptuje doporučení VsaB a neschválilo výměnu bytů mezi těmito účastníky, ale v případě jiného návrhu tuto výměnu nevylučuje. (Kopie zápisu z jednání VsaB ze dne 22.1.2006 je neveřejnou přílohou č. 4 usnesení ZMČ 1/2007)   
Hlasování: 8 proti, l se zdržel

29/ Starosta předal slovo Bc. Kuzníkové, která požádala o umístění kontejneru na kartónový odpad do Malé Chuchle a ZMČ schválilo, aby ÚMČ projednal tuto možnost na MHMP.
Hlasování: jednohlasně schváleno

30/ Starosta předal slovo p. Děrdové, která informovala ZMČ o jednání výboru kontrolního.

31/ Starosta předal slovo ing. Vokurkovi, který na stavebním výboru i na ZMČ otevřel návrh na alternativu k přemostění tratě ČD tunelem. Předseda stavebního výboru na základě doporučení stavebního výboru inicioval návrh na změnu projektu  to pro výstavbu pod drážním tělesem. ZMČ pověřilo starostu k vyvolání jednání s projektanty k posouzení reálnosti tohoto návrhu.
Hlasování: jednohlasně schváleno

32/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který informoval o jednání výboru bezpečnostního.

33/ Mgr. Hromádka dále informoval o jednání redakční rady „Chuchelského Zpravodaje“.

Na závěr jednání ZMČ se v závěrečné diskusi vyjadřovala veřejnost k některým z projednávaných
bodů a byly zodpovězeny dotazy.Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 22.20 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl
starosta

Ověřovatelé:
Zdeňka Děrdová
Václav Vlasák