Zápis č. 2/2009 ze dne 23.2.2009

Zápis č. 2/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 23.2.2009

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 7

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Jan Rys.

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola 2. části zápisu a usnesení č. 1/2009.
2. Informace starosty.
3. Finanční vypořádání MČ za rok 2008.
4. Zvýšení odměny členům ZMČ.
5. Objednání auditu MČ na rok 2009.
6. Projednání smluv.
7. Majetkové záležitosti.
8. Zastávka ČD ve Velké i Malé Chuchli.
9. Informace o stavebních záležitostech probíraných na stavebním výboru.
10. Informace o přípravách výstavby tunelu v Malé Chuchli.
11. Náměty a připomínky občanů.
12. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Starosta požádal členy ZMČ o vyjádření k zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ 1/2009 –druhá část ze dne 9.2.2009 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2) Informace starosty. - v souvislosti s připravovanými změnami v autobusové dopravě od 8.3.2009, ujistil starosta, že tyto změny nebyly s MČ detailně projednány a vyvolal na 19.2.2009 jednání s vedením ROPIDu, kde vyjádřil názor ZMČ, MČ a veřejnosti, že tyto změny jsou pro nás velkým zhoršením dopravní obslužnosti. ROPID dal starostovi za pravdu, ale argumentoval tím, že tuto změnu prosazovala MČ Praha 16. Po vzájemné dohodě byly předběžně navrženy 2 varinaty možné úpravy tras a to: a) bus 244 by při cestě z centra zahýbal na Dostihové a u „Startu“ směrem do Radotína až do starého sídliště a zpět do Prahy po Radotínské – po Strakonické jede řada jiných autobusů. Tato varianta by předpokládala vybudování zastávky na znamení v ul. Přeštínské a bylo dohovořeno, že v posledním únorovém týdnu se uskuteční místní šetření za účasti ROPIDu a v případě shody projedná starosta tuto možnost s odborem dopravy v Radotíně. b) zrušila by se linka 204 a nahradila ji 172 – ve směru z Prahy by projížděla Mezichuchelskou na nám. Omladiny a do Radotínské (otočka u nádraží v Radotíně). Směrem do centra by z Radotínské zajížděla na nám. Omladiny a Mezichuchelskou do Prahy. I pro občany Radotína by to vycházelo časově lépe než 244 po Strakonické. Starosta ještě doplnil, že ROPID chce snižovat číselnou řadu a dojde zřejmě k přečíslování linek. Pokusí se, aby avizovaná změna, plánovaná ROPIDem od 8.3.2009 byla odložena, ale bude to pravděpodobně složité (vytištěné jízdní řády atd.) O dalších jednáním bude starosta informovat jak ZMČ, tak veřejnost. - další informace se týkala jednání, které vyvolala MČ v souvislosti s přetrvávajícími problémy s čistotou komunikací v lokalitě Na Hvězdárně, souvisejících s výstavbou. Starosta předal slovo Ing. Schůrkovi, který zdůraznil, že došlo k dohodě mezi ZEPRISem a FINEPem na zvýšení frekvence čištění a to 2x denně. FINEP má nasmlouvaný úklid denně okolo poledne a ZEPRIS večer. /záznam v plném znění – viz příloha č. 1 zápisu 2/2009/. Situaci ještě zkomplikuje další firma, která bude provádět rekonstrukci vodovodních řadů, ale je domluva, že i ona se zapojí do režimu čištění. Pan Rys se dotázal, zda by nebylo možné vyměnit zábradlí na spodní části pěšiny, Ing. Schůrek odpověděl, že již proběhla kolaudace a probíhá odstraňování nedodělků, po jejichž dokončení proběhne místní šetření a můžeme vznést doplňující požadavek. Starosta doplnil, že je možné, aby se tato pěšina dodělala kompletně – zároveň by bylo vhodné, udělat tzv. dlouhé schody. - starosta ještě upřesnil, že jednání ohledně připomínek k ÚP na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy se uskuteční 24.března 2009 v 11.00 hod. - starosta informoval, že od 16.2.2009 do 27.2.2009 proběhne závěrečná část přezkoumání hospodaření městské části za rok 2008 kontrolní skupinou z MHMP.

3) Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2008. Konečná výše odvodu (přídělu), vyplývající z finančního vypořádání za rok 2008 bude MČ sdělena po projednání návrhu fin. vypořádání za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a po uzavření fin. vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.
ZMČ vzalo na vědomí.

4) Tajemnice informovala o nařízení vlády č. 20/2009 ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční odměny a příplatky uvolněných členů zastupitelstev vyplývají z NV a v případě neuvolněných členů rozhoduje o případném zvýšení zastupitelstvo. Dle přílohy l tohoto NV je možné neuvolněným předsedům výboru ZMČ poskytnout za výkon funkce vyšší odměnu. Reagoval p. Vlasák, který navrhl, aby se odměna nezvyšovala. Následovalo hlasování, dle kterého zvýšení odměny nebylo schváleno.
Hlasování: 2 pro, 4 proti, 3 se zdrželi

5) Tajemnice požádala ZMČ o vyjádření k zabezpečení přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2009. ZMČ schválilo, aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2009 Magistrát hl.m. Prahy – odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Tajemnice navrhla nahradit výkon interního nebo externího auditu v příspěvkových organizacích, zřízených MČ Praha – Velká Chuchle, a to v ZŠ Charlotty Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou ze strany zřizovatele.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Starosta předložil ke schválení darovací smlouvu, kterou se pan Martin Roman rozhodl přispět MČ finančním darem ve výši 100 000,- Kč pro účely vybavení dětského hřiště v Městské části Praha – Velká Chuchle. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce a vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu části pozemku parc.č. 923/61 (1000 m2) v k.ú. Velká Chuchle spol. LIP PRAHA, s.r.o. nebyly ze stran občanů připomínky, doporučil výbor ZMČ tento pronájem schválit, a to za cenu 200 Kč/m2/rok. ZMČ uzavření nájemní smlouvy se spol. LIP Praha, s.r.o., Areál Stará Aerovka, Praha 9 schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Výbor projednával žádost společností Bendol s.r.o. a p.Libora Bendy pronajmout si další část nevyužitého pozemku u Vltavy parc.č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 1 000 m2 - 2500 m2 za účelem parkování nákladních automobilů a vytvoření malého stavebního dvora. Výbor doporučuje ZMČ pronájem tohoto pozemku odsouhlasit, a to za cenu 200 Kč/m2/rok. ZMČ schválilo pronájem pozemku a vyvěšení záměru na pronájem 2000 m2.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Členové výboru dále diskutovali ohledně žádosti společnosti BULLDOG – orientační systémy s.r.o. o pronájem části pozemku parc.č. 1180/2 nebo 872/3 v k.ú. Velká Chuchle k instalaci reklamního zařízení. Pronájem části pozemku parc.č. 872/3 výbor nedoporučuje vzhledem, k tomu, že část tohoto pozemku je již ke stejnému účelu pronajata jiné společnosti – pozemek není dostatečně velký na umístění dalšího reklamního zařízení. Pronájem části pozemku parc.č. 1180/2 výbor rovněž nedoporučil z důvodu, že se jedná o komunikaci a není vhodné zde reklamní zařízení umístit. ZMČ souhlasí s argumenty výboru majetku a pronájem části pozemků parc. č. 1180/2 nebo 872/3 v k.ú. Velká Chuchle neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

11) Výbor se také zabýval návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k pozemkům parc.č.996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě (napojení I.etapy výstavby rezidenční čtvrti Na Hvězdárně). Výbor doporučil ZMČ tuto smlouvu uzavřít a ZMČ její uzavření schválilo s tím, že cena za věcné břemeno bude určena na základě znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12) O slovo požádala tajemnice a informovala o žádosti spol. outdoor akzent s.r.o. o pronájem pozemku p.č. 872/3 v k.ú. Velká Chuchle. Tajemnice vysvětlila, že na pronájem tohoto pozemku je uzavřena smlouva se společností JARNETTE RÉCLAME s. r.o., která se dostala do určitých problémů a po předběžné dohodě s ÚMČ a společností JARNETTE RÉCLAME by MČ s tímto nájemcem ukončila pronájem ke dni 31.3.2009 a od 1.4.2009 uzavřela smluvní vztah se spol. outdoor akcent s.r.o., Karlova 27, 110 00 Praha 1 za stejných podmínek a na stejný účel (umístění reklamního zařízení). ZMČ nemá námitek a schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13) V rámci dalšího bodu programu „Zastávka ČD ve Velké a Malé Chuchli“ účastníci jednání za MČ (starosta, Ing. arch. Vokurka, Ing. Schůrek) se zástupci SUDOPu, IDS, OMI MHMP, SŽDC, Metrostavem ČD (starosta, Ing. arch. Vokurka, Ing. Schůrek) informovali o závěrech z jednání dne 11.2.209 na ÚMČ a o jejich projednání na stavebním výboru. Ing. Schůrek přečetl doporučení SV, že nadále trváme na svém předešlém stanovisku, tj. vyprojektování dalších možných alternativních řešení, vedoucích k přiblížení projektované žel. zastávky směrem do centra Velké Chuchle, tzn. k současnému přejezdu, neboť všechny doposud předložené návrhy jsou nepřijatelné. Starosta doplnil, že v minulosti existoval návrh DIPRA, ve kterém byla zastávka přiblížena ke „STARTU“, ale tehdy byly jiné normy. Tlumočil i názor SUDOPU, že by se zastávka dala umístit do oblasti žel. přejezdu, což by však předpokládalo demolici „STARTU“, což mu nepřipadá šťastné. Pan Hromádka poznamenal, že TSK je neústupná a nehodlá přistoupit na posunutí pilíře mostu (max. na pootočení). Ing. Schůrek, zároveň požádal ZMČ o vyjádření k předloženému písemnému stanovisku pro SŽDC k uvedené stavbě. ZMČ návrh dopisu pro SŽDC – Ing. Růžičkovou schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) Ing. arch. Vokurka přečetl pro informaci veřejnosti dopis Doc.Ing. arch. Mužíka, CSc, předsedy Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, který reagoval na dotaz p. Vokurky ohledně zpracování odborného posudku návrhu dopravních staveb ve Velké Chuchli: - Návrh dopravních staveb je zpracován pouze na základě hlediska dopravně technického bez ostatních urbanistických, zejména prostorových souvislostí, - Dopravní stavby – nadjezd, lávka a podchod budou v daném prostoru dominantní, mimo měřítko okolní zástavby což znamená jeho významné znehodnocení, - Vzhledem k tomu, že je příprava ve fázi před vydáním stavebního povolení, předsednictvo zpracování posudku nedoporučuje. Mgr. Hromádka se domnívá, že v této době máme možnost, v souvislosti s řešením umístění zastávky, ovlivnit řešení této oblasti ze všech pohledů – urbanistického, bezpečnostního, technického i pohledů občanů. Ing. Schůrek konstatoval, že teprve nyní nastala fáze, kdy se začalo koordinovat, což je ale v tuto chvíli problém z časového hlediska.
ZMČ vzalo na vědomí.

15) Ing. Schůrek seznámil ZMČ s provedením kamerové revize dešťové kanalizace pod objektem Klubového domu, zajišťované firmou ZEPRIS, o dalším postupu realizace oprav zjištěných závad prasklin a rozpojení ležaté kanalizace. SV projevil pochybnosti o stavu či absenci izolace proti zemní vlhkosti pod celým objektem a doporučil nechat provést sondy do podlah v přízemí jako součást znaleckého posouzení před případným zahájením stavebních prací. ZMČ vzalo tyto informace na vědomí s tím, že Ing. Schůrek bude informovat o dalších krocích.

16) SV se seznámil s PD víceúčelové ho hřiště včetně oplocení (2. etapa) výstavby hřiště u ZŠ a doporučil po dohodě s investorem a dodavatelem řešit možnost dodatečného umístění jednoduchého objektu s toaletou a umyvadlem v areálu hřiště. Starosta ještě doplnil, že PD je zatím neveřejná, neboť je součástí zadávacích podmínek pro výběrové řízení - I. etapa byla hrazena OMI a bude třeba sehnat finanční krytí na další etapy. Mgr. Hromádka doporučil konzultovat PD s učiteli tělocviku ze ZŠ. Starosta doplnil informaci, že dojednával se spol. ČEZ finanční příspěvek ve výši 1 mil. Kč na vybavení hřiště.
ZMČ vzalo na vědomí.

17) Pokud jde o výstavbu tunelu v Malé Chuchli informoval starosta o jednání, které proběhlo dne 18.2.2009 za účasti zástupců investora a projektanta a za MČ se jej zúčastnil starosta, Ing. Schůrek, Mgr. Felixová, Bc. Kuzníková a tajemnice. Pokud jde o průzkumnou štolu došlo ke shodě – projektantem byla navržena nová varianta odvozu zeminy přes nakládku rubaniny do kontejnerů, které budou vyzdviženy věžovým jeřábem na Branický most, kde bude vybudována druhá kolej, na které bude přistaven vlak pro odvoz kontejnerů směrem k Braníku. K zahájení prací by mělo dojít v příštím roce. Po vybudování štoly bude určité časové vakuum a stále se řeší možné varianty systému odvozu rubaniny při vlastní stavbě – jedná se o obrovské množství přepravovaného materiálu. Tajemnice doplnila, že na našich webových stránkách úřad zřídil v hlavním menu odkaz „Tunel Malá Chuchle“, kde zveřejňujeme zápisy z jednání v plném znění a aktuální informace.

18) Starosta seznámil s pozvánkou na výstavu „VIZE PRO DOPRAVU V PRAZE“, kterou pořádá Fakulta dopravní ČVUT a Útvar rozvoje hl. m. Prahy ve dnech 4.3.-14.6.2009 na Staroměstské radnici.

19) Starosta přečetl dopis FINEPu Chuchle a.s., kterým gen. ředitel FINEP CZ Ing. Jiří Pecháček reagoval na opakované dotazy starosty na další investiční záměry FINEPu v oblasti Velké Chuchle, zejména s ohledem na budování občanské vybavenosti a vazbám na infrastrukturu. Ing. Pecháček sdělil starostovi, že vzhledem k účelově destruktivnímu postoji občanských sdružení, zejména O.S. Zdravá Chuchle a Ateliér pro ŽP, zastupovaný JUDr. Kužvartem došlo k obrovskému zpoždění výstavby a výsledkem jsou ztráty v řádu desítek milionů a prodlužování obtíží obyvatel Chuchle. P. Vokurka objasnil, proč se O.S. Zdravá Chuchle odvolávalo a ZMČ vzalo veškeré informace na vědomí – p. Schönbauerová vyjádřila nesouhlas. /kopie dopisu FINEPu – viz příloha č. 2 zápisu 2/2009/.

20) V rámci dalšího bodu „Náměty a připomínky občanů“ starosta seznámil s dopisem paní Vokurkové a několika dalších občanů, kteří se domnívají, že firma, která kácela stromy dne 13.11.2008 v ulici Nad Drahou a v ulici Starochuchelská porušila nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a žádají starostu a členy ZMČ, aby na firmu podali stížnost, příp. trestní oznámení. Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o tom, že se jedná o nařízení vlády o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dle jejího názoru ten, kdo se domnívá, že došlo k porušení nařízení vlády nebo trestního zákona, je povinen učinit oznámení osobně (nikoliv přenášet na ZMČ), vzhledem k případnému podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi.
ZMČ vzalo na vědomí, že v tomto smyslu bude p. Vokurkové zaslána odpověď.

21) Dalším dopisem na ZMČ, žádala paní Vokurková a další, aby byly vyzvány firmy podílející se na přípravě nadjezdu o předložení rozpisu plánovaných prací. Starosta odpověděl, že nemáme žádné nové informace a na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19.2.2009 pozval řed. TSK a IDS na úřad, aby jej informovali o aktuální situaci. ZMČ vzalo na vědomí, že v tomto smyslu bude zaslána odpověď p. Vokurkové.

22) Pokud jde o průzkum veřejného mínění, který prováděly p. Vomáčková, p. Mladenová a p. Vokurková, starosta sdělil, že byl předán pro informaci jak členům ZMČ, tak úřadu.

23) V rámci bodu „různé“ požádala o slovo tajemnice a seznámila s tím, že v nejbližší době bude zprovozněn infokanál pro uživatele kabelové televize a do konce února moderované diskusní fórum na webových stránkách úřadu.

24) Tajemnice ještě informovala o místním šetření, které provedla Ing. Šmejkalová z odboru daní, smluv a poplatků v prodejně drogerie v ul. Starochuchelská 7/20. V souvislosti se značnou vlhkostí objektu (viz bod 16 zápisu 2/2009), předložila tajemnice fotografie z prodejny, dokumentující vlhnutí zdiva a požádala o schválení úlev pro nájemce s tím, že za r. 2008 a za r. 2009 do doby ukončení oprav nebude MČ fakturovat penále za pozdní úhradu nájemného a nebude zvyšovat nájemné o inflaci. ZMČ tento návrh schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

25) Veřejné schůze navrhl starosta uspořádat postupně, po dohodě s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy a Ing. Barcalem svolá veřejnou schůzi pro občany z osady Lahovská na den 12.3.2009 od 19.00 hodin v ZŠ Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli. Jediným bodem programu bude veřejná prezentace nové verze zastavovacích podmínek osady Lahovská zpracovatelem, tj. zástupci Útvaru rozvoje hl.m. Prahy. Starosta předal slovo tajemnici, která předložila návrhy konání dalších veřejných schůzí v Malé a Velké Chuchli. V průběhu dubna by se konala veřejná schůze v Malé Chuchli za účelem seznámení veřejnosti s výstavbou tunelu v Malé Chuchli. (termín bude upřesněn) Ve Velké Chuchli se veřejná schůze k problematice výstavby předpokládá v průběhu května – termín bude rovněž upřesněn.
ZMČ vzalo na vědomí.

26) Starosta dal možnost k vyjádření hostům a přihlásil se pan Linhart, který avizoval, že původně nechtěl diskutovat, ale nakonec vystoupil „díky“ dopisu, který poslal starostovi FINEP – domnívá se, že dopis je sprostý, arogantní a nehorázný a je to urážka nás všech, dle jeho slov se s takovým jednáním developera dosud nesetkal. Starosta jej ujistil, že to nenechá bez odezvy. K této věci poznamenal p. Kučera, že v současné době je taková situace, kdy nejen FINEP, ale i ostatní developeři nemají peníze. Paní Vlasáková poznamenala, že vliv řady odvolání tady určitě byl a Ing. Kozický si myslí, že občanskou vybavenost, kterou sliboval FINEP je třeba předepsat ve stavebním povolení.

27) Starosta informoval o neutěšené situaci ve fotbalovém klubu Čechoslovan Chuchle, jehož výroční schůze se zúčastnil, bohužel pod novým vedením klubu skončila mládežnická družstva a výsledky dospělých jsou žalostné.

28) O slovo se přihlásil p. Vlasák ml., který požádal, aby se mohl vyjádřit k současné situaci ve Velké Chuchli a informoval o incidentu, ke kterému došlo v místní restauraci na závěr „Masopustního průvodu“. Pan Vlasák uvedl, že jeden ze zastupitelů pod vlivem alkoholu napadal starostu (který nebyl přítomen) a urážel p. Vlasáka staršího a další hosty. P. Vlasák požádal tajemnici, aby jeho příspěvek včetně fotografie přiložila k usnesení, ta reagovala tak, že jej nebude přikládat k usnesení, ale vloží jej na úložiště pro členy ZMČ.

29) Další diskutující, pan Rieger požádal, aby jeho příspěvek někdo přečetl, neboť byl rozrušen z předcházejících emotivních slov p. Vlasáka. Diskusní příspěvek p. Riegera přečetla p. Kuzníková a týkal se aktivit jmenovaného ohledně průjezdu fekálních vozů. Pan Rieger osobně zjistil, že soukromníci odvážejí odpad nejen ze Slivence ale i Stodůlek, Ořechu a Řeporyjí. Na odboru dopravy v Radotíně u p. Martínka zjistil, že má kromě vydaných povolenek další žádost na průjezd obcí Na Hvězdárnu! Pan Rieger se domnívá, že pokud mají auta povolení k vjezdu Radotínskou ulicí, nemají povolení k průjezdu, takže pokud budou projíždět Starochuchelskou na Slivenec, tak je to na pokutu. Totéž je podle něj u vozů s povolením Prahy 5 – vozy by měly mít ještě povolení od Radotína nebo stanovenou trasu průjezdu. Starosta doplnil, že dle jeho názoru přes naše území jezdí i vozy z Černošic a problém je v tom, že PVK nechce zřídit další stáčírnu.. Tuto situaci zhoršuje i fakt, že řadu vozů, které jezdí po Dostihové je ve špatném technickém stavu a řada z nich má povolení od Magistrátu.

30) Pan Melichar z ulice Starolázeňské konstatoval, že je jasné, že nadjezd bude, ale zajímalo by ho, kdo bude kompenzovat znehodnocení jeho nemovitosti.

31) Před ukončením jednání ZMČ Mgr. Hromádka poděkoval úřadu za zřízení úložiště pro zastupitele na serveru, což přispělo k lepší informovanosti a operativnosti při přípravě jednání ZMČ.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.10 hodin.

Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta

Ověřovatelé: Zdeňka Děrdová Jan Rys

Příloha č.1 a č.2