Zápis č. 3/2009 ze dne 30.3.2009

Zápis č. 3/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 30.3.2009

Přítomni:
členové zastupitelstva od 18.00 hod. 7 – chybí Mgr. Schönbauerová od 19.00 hod. 8 – dostavila se Mgr. Schönbauerová a hlasovala od bodu 10)
nepřítomen, omluven 1
hosté 9

Zasedání zahájila a řídila na základě pověření místostarostka Mgr. Felixová a omluvila starostu Stanislava Fresla z důvodu nemoci. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 7 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Václav Vlasák

Před zahájením programu požádal p. Reinisch, zda může pořídit videozáznam z jednání. Předsedající dala hlasovat a požadavek nebyl členy ZMČ schválen. Hlasování: pro 3, proti 4

Návrh na program zasedání:
Vzhledem k nepřítomnosti starosty navrhla Mgr. Felixová vypuštění bodu 2 Informace starosty, což ZMČ schválilo.
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 2/2009.
2. Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2008.
3. Rozpočtové úpravy za r. 2009.
4. Příspěvky zájmovým organizacím.
5. Projednání hospod. výsledku MČ, ZŠ.
6. Navýšení místního poplatku za psa po lhůtě splatnosti.
7. Zvýšení nenárokových složek platů řed. ZŠ a MŠ.
8. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ.
9. Výše úplaty v MŠ na šk. rok 2009/2010
10. Projednání přijetí žádosti o byt.
11. Změna člena sociální a bytové komise.
12. Projednání smluv.
13. Majetkové záležitosti.
14. Projednání zadání studie, týkající se budoucí dopravy a jejího řešení v obci.
15. Změna ÚP v k.ú. Velká Chuchle – žádost FINEPu.
16. Informace o průběhu zpracování „Zastavovací studie Lahovská“.
17. Informace o zpracování připomínek MČ do konceptu ÚP hl. m. Prahy.
18. Informace z jednání kontrolního výboru.
19. Různé
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Místostarostka požádala členy ZMČ o vyjádření k zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ 3/2009 ze dne 23.2.2009 a přihlásil se o slovo p. Vokurka, který chtěl doplnit do zápisu 3/2009:
- k b. 4 zápisu 2/2009 výši měsíčních odměn a příplatků neuvolněných zastupitelů tj. 1100,- Kč
- k b. 11 zápisu 2/2009, „že jde o komunikaci, kterou užívá jiný subjekt“ (zda je možné, aby byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen)
- k b. 13 zápisu 2/2009 přiložit k zápisu kopii zápisu pro SŽDC Ing. Růžičkovou - bylo schváleno zveřejnění – viz Příloha č. 1 usnesení ZMČ 3/09. Hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi
- k b. 14 přiložit k zápisu kopii dopisu Ing. arch. Mužíka, CSc, předsedy Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR – nebylo schváleno. Hlasování: 3 pro, l proti , 3 se zdrželi
- k b. 28 předložil písemné doplnění b. 28 zápisu 2/2009 „Vokurka reagoval, že onen viník je on. Omluvil se p. Vlasákovi staršímu, jestli jeho výrok vyzněl, že se obohacuje na úkor obce. Domnívá se, že prohlásil, že jejich diletantské kroky pak vypadají, jako by byli namazaní. Dále podotkl, že v hospodě tolik urážek na jeho osobu včetně dětí dlouho nezažil.“ Pan Vlasák st. odmítl toto vyjádření komentovat a celou „kauzu“ považuje za politováníhodnou. Mgr. Felixová a další upozornili Ing. arch Vokurku, že pokud bude chtít zveřejnit přílohu k zápisu nebo doplnění informací do zápisu k projednávaným návrhům, musí tak učinit na příslušném zasedání, nikoliv ex post.

2) Mgr. Felixová předala slovo tajemnici, která předložila ZMČ závěrečnou zprávu kontrolní skupiny MHMP o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2008. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Městské části Praha – Velká Chuchle za rok 2008, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., kontrolní skupina konstatovala, že u ÚMČ Praha - Velká Chuchle nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Drobné nedostatky byly zjištěny u příspěvkové organizace MŠ Velká Chuchle a budou řešeny v rámci kontroly zřizovatele ve II. Q. 2009.
ZMČ vzalo zprávu na vědomí.

3) Tajemnice, na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 3/2009:

V příjmové části rozpočtu:
+ 45 000,- zapojení neinv.dotace pro ZŠ na protidrogovou prevenci
+2 000 000,- zapojení inv.dotace na rekonstr.obj.samoobsluhy Celkem: 2 045 000,-

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 165 500,- oprava oken v budově ZŠ
+ 12 000,- vypracování projekt.dokument.-hřiště u MŠ
+ 45 000,- navýšení přísp.pro ZŠ na protidrogovou prevenci
+2 000 000,- zapojení prostř.na rekonstr.obj.samoobsluhy
Celkem: 2 222 500,-Kč

V části financování (položka 8115)
+ 177 500,- zapojení zůstatku z vrácené daně z příjmů za r.2007 Celkem 177 500,- Kč

oprava zapojení finanč. prostředků na příspěvek MP na nákup koně (smlouva s MČ Praha 16)
V - 50 000,- zapojení daru MP na nákup koně
P - 50 000,- příspěvek MČ Praha 16 – UZ 79

ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo – viz. Příloha č. 2 usnesení ZMČ 3/09.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Tajemnice informovala o tom, že ÚMČ byly předloženy tyto žádosti:
- žádost Městské knihovny v Praze o finanční příspěvek na nákup knih pro pobočku MKP ve Velké Chuchli
- žádost Sokola Chuchle o finanční příspěvek na činnost
- žádost DTJ Velká Chuchle o finanční příspěvek na činnost
- žádost Sokola Chuchle o příspěvek ve výši Kč 5.000,- na divadelní představení v dubnu v sokolovně

FV doporučil, aby MKP ve Velké Chuchli, Sokolu Chuchle, DTJ Velká Chuchle byl poskytnut finanční příspěvek 5000,- Kč a Sokolu Chuchle příspěvek na divadelní představení v dubnu v sokolovně rovněž ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Tajemnice, po projednání ve finančním výboru, seznámila s návrhy na rozdělení zisku ZŠ a MČ (z VHČ) za rok 2008:
a) Návrh rozdělení zisku ZŠ za rok 2008
Celkový hospodářský výsledek ZŠ za rok 2008 činí 66.304,48 Kč . Návrh ZŠ na příděl do fondů: - fond odměn 13.000,- Kč - rezervní fond 53.304,48 Kč. Stav fondu odměn po přídělu bude 42.234,- Kč a stav rezervního fondu bude 201.608,16 Kč .

b) Návrh rozdělení zisku z VHČ za rok 2008 (MČ)
Městská část v rámci své hospodářské činnosti vykazuje výnosy a náklady zejména v souvislosti s pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků, hrobových míst a dále z prodeje majetku (zejména pozemků).
Celkové výnosy městské části dosáhly v roce 2008 výše 7 601 845,78 Kč. Celkové náklady městské části dosáhly za rok 2008 výše 1 199 669,68 Kč. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti za rok 2008 po zdanění tedy činil 6 402 176,10 Kč. V rámci finančního vypořádání MČ navrhuje ponechat tyto prostředky v hospodářské činnosti jako rezervu pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu roku 2009. Oba návrhy na rozdělení zisku byly doporučeny ke schválení finančním výborem a schváleny ZMČ.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6/ Podle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona č. 229/2003 Sb., § 11 může obec zvýšit včas nezaplacený poplatek za psa až na trojnásobek. Tajemnice, na základě návrhu Ing. Šmejkalové z odboru smluv, daní a poplatků, požádala ZMČ o rozhodnutí o navýšení poplatků. ZMČ po projednání schválilo navýšit včas nezaplacený místní poplatek ze psů takto:
od 1.4.2009 do 30.4.2009 navýšení o 30%
od 1.5.2009 do 31.5.2009 navýšení o 50 %
od 1.6.2009 navýšení o 100 %
Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Tajemnice informovala, že Magistrát hl. m. Prahy poskytl příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ – rozpočtové opatření 005007. Jedná se o rozvojový program na rok 2009. Rozdělení částky jednotlivým pedagogům za I.Q. provedly ředitelky ZŠ a MŠ a předložily návrh na projednání v ZMČ pro:
řed. ZŠ Mgr. Jančíková ………….. 10,50 % z přidělené dotace na I. Q.2009 a každý další
řed. MŠ p. Kučerová……………… .18,50 % z přidělené dotace na I. Q.2009 a každý další.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8) Mgr. Felixová předložila ZMČ k vyjádření návrh řed. MŠ p. Kučerové na „Kriteria pro příjímání dětí do MŠ Velká Chuchle“ pro školní rok 2009/2010 (shodná s tímto školním rokem). ZMČ po projednání tato kriteria schválila.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Mgr. Felixová předložila rovněž návrh řed. MŠ p. Kučerové na úplatu na školní rok 2009/2010 a to ve výši 450,- Kč měsíčně a zvláštní výši úplaty na školní rok 2009/2010 (pro děti, kterým je docházka omezena nejvýše na 4 hod. denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku) ve výši 300,- Kč měsíčně.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) P. Felixová dále seznámila se žádostí p. H. K., bytem U Bažantnice 411, Praha 5 o zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu. Žádost dne 23.3.2009 projednal SBV a vzhledem k tomu, že splňuje kriteria pro zařazení, doporučuje zastupitelstvu schválit zařazení žádosti paní K. do seznamu uchazečů o nájem bytu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) Městská část Praha Velká Chuchle dále obdržela žádost paní Marie Nedvědové o uvolnění z funkce členky sociálního a bytového výboru. Předsedkyně výboru Mgr. Felixová navrhla její žádosti vyhovět, uvolnit ji z funkce členky VSaB a jako novou členku navrhla paní Helenu Vlasákovou. O slovo požádal Ing. arch. Vokurka, který navrhl jako novou členku MUDr. Janu Vrběckou. ZMČ schválilo uvolnění paní Marie Nedvědové a vzhledem k tomu, že počet členů výboru by měl být lichý, bylo projednáno, aby se zvážilo navržení další členky do příštího zasedání, případně dojde k hlasování o stávajících návrzích.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12) Mgr. Felixová předala slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce, který projednal výzvu spol. PREdistribuce, a.s. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 943/5 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 29.1.2007. ZMČ dle doporučení výboru smlouvu schválilo, a to za dohodnutou cenu 13 200,- bez DPH.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13) Výbor dále doporučil a ZMČ schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku – pozemku parc.č.416/8 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 1 361 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. V Úvoze) s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastníkem uvedeného pozemku se stane hl.m.Prahy a bude ve svěřené správě naší MČ. Dle smlouvy se nabyvatel zavazuje, že bude o nemovitost řádně pečovat, bude ji užívat pouze k dosavadnímu účelu, nebude nemovitost využívat ke komerčním účelům, ke komerčním účelům ji nepřenechá třetím osobám, ani ji nezcizí, a to vše po dobu nejméně 10 let. Za porušení těchto podmínek hrozí MČ sankce.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) Výbor projednával žádost společnosti ECOPAK, spol. s r.o. pronajmout si cca 2 500 m2 pozemku, který sousedí s pozemkem p.Červeného (jedná se pravděpodobně o parc.č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle) za účelem skladování balíků recyklovaného papíru. Vzhledem k tomu, že nájem jedné části tohoto pozemku byl již ZMČ schválen spol. LIP PRAHA s.r.o. a nájem druhé části výbor doporučil ZMČ ke schválení spol. Bendol s.r.o. a p.Liboru Bendovi, nemohl výbor pronájem pozemku spol. ECOPAK doporučit a ZMČ jej rovněž neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

15) Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu části pozemku parc.č. 923/61 (2 000 m2) v k.ú. Velká Chuchle spol. Bendol s.r.o. a p.Liboru Bendovi nebyly ze stran občanů připomínky, doporučil výbor ZMČ znovu tento pronájem schválit, a to za cenu 200 Kč/m2/rok. Tajemnice, na základě dnešního jednání s panem Bendou tlumočila jeho žádost o pronájem pouze 1000 m2 (z finančních důvodů) a ZMČ schválilo uzavření smlouvy na pronájem 1000 m2 (2x 500 m2) s účinností od 1.4.2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno

16) Tajemnice rovněž informovala o tom, že o pronájem zbývajících 1 000 m2 pozemku parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle, má zájem společnost EKOPRAG, Mánesova 88, Praha 2, která se zabývá restaurátorskou činností. ZMČ po projednání schválilo pronájem za cenu 200 Kč/m2/rok s účinností od 1.5.2009 a vyvěšení záměru.
Hlasování jednomyslně schváleno

17) Výbor znovu projednával pronájem části pozemku parc.č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle spol. LIP PRAHA, s.r.o., neboť nájemce požádal o pronájem větší plochy tohoto pozemku, a to 1 000 m2 (původně 500 m2). Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení nového záměru a k pronájmu části tohoto pozemku nebyly ze stran občanů připomínky, doporučil výbor ZMČ schválit pronájem 1 000 m2 tohoto pozemku za cenu 200 Kč/m2/rok s účinností od 1.4.2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno

18) Tajemnice ještě požádala, na základě jednání s jednatelem společnosti JARNETTE RÉCLAME spol. s.r.o. p. Petrem Jarošem, o revokaci bodu 12 usnesení 2/2009 ze dne 23.2.2009. Tímto usnesením měl být ukončen se společností JARNETTE RÉCLAME spol. s.r.o. pronájem části pozemku p.č. 872/3 v k.ú. Velká Chuchle ke dni 31.3.2009 a od 1.4.2009 uzavřen smluvní vztah se spol. outdoor akcent s.r.o. Spol. outdoor akcent s.r.o. ale od svého požadavku písemně odstoupila a tajemnice informovala o jednání s jednatelem společnosti JARNETTE RÉCLAME spol. s r.o. p. Petrem Jarošem s tím, že smluvní vztah nebude ukončen k 31.3.2009 a bude pokračovat. ZMČ revokaci schválilo a vzalo na vědomí pokračování smluvního vztahu se spol. JARNETTE RÉCLAME s r.o.
Hlasování: jednomyslně schváleno

19) Tajemnice, na základě požadavku Ředitelství silnic a dálnic, které zavádělo vodovodní přípojky v chatové oblasti Lahovská a požádalo o uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Velká Chuchle a všemi vlastníky přípojek, vysvětlila, že se jedná o cca 140 smluv a požádala ZMČ o vyjádření souhlasu k návrhu znění obecné smlouvy, která bude použita pro všechny uzavírané smlouvy a bude jednotlivě doplňována. ZMČ návrh smlouvy o zřízení věcného břemene schválilo za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

20) Tajemnice se vrátila k bodu 24 jednání ZMČ 2/2009 ze dne 23.2.2009 ohledně vlhkosti objektu Starochuchelská 7/20, především prodejny drogerie a navrhla, vzhledem ke zhoršenému stavu snížení nájmu v prodejně o 1000,- Kč, tj. na 1925,- Kč + služby. ZMČ snížení nájmu schválilo s účinností od 1.4.2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno

21) V rámci dalšího bodu programu „ Projednání zadání studie, týkající se budoucí dopravy a jejího řešení v obci“ následovala téměř hodinová diskuse, v rámci které se vyjadřovali „zastánci“a „odpůrci“ zadání studie. Pro zadání studie se vyjádřili např. p. Kozický, p. Vokurka, p. Hromádka, p. Reinisch, p. Řepová, p. Rys, p. Linhart a zazněly tyto nejčastější argumenty: - určitě bude jezdit více aut a studie by měla sloužit jako argument pro zklidnění dopravy - je dobré mít informace, kolik aut zde bude v budoucnosti jezdit - je třeba rozlišit tranzitní a místní dopravu - jsou to zajímavé informace, obchvat nic neovlivní Proti zadání studie vystoupili např. Ing. Schůrek, p. Vlasák ml. i starší, p. Kuzníková, p. Děrdová, p. Vlasáková, p. Felixová s těmito argumenty: - v příštím roce, až bude ukončen obchvat, bude jiná situace, teď je nesmyslné studii zadávat - zbytečné finanční zatížení MČ - všichni víme, že obecně jezdí více aut všude a pro zklidnění dopravy můžeme iniciovat kroky i bez studie - jsou přesvědčeni, že studie má souvislost se stavbou přemostění přes ČD, resp. s obstrukcemi proti nadjezdu Zadání studie doporučil výbor bezpečnostní, proti byl výbor kontrolní a finanční, na jednání výboru stavebního byli dva členové pro, dva proti. Předsedající dala hlasovat, zda ZMČ schvaluje zadání dopravní studie dle předloženého návrhu (návrh zadání - viz Příloha č. 4 usnesení ZMČ 3/09) a zadání nebylo schváleno.
Hlasování: 4 pro, 4 proti Po neschválení zadání studie vystoupil ostře p. Reinisch proti zastupitelům, kteří hlasovali proti zadání s tím, že „hlasují na politickou objednávku“. Předsedající jej požádala, aby své výpady ukončil.

22) Mgr. Felixová informovala o žádosti spol. FINEP Chuchle a.s. o změnu územního plánu v lokalitě Na Hvězdárně. Ing. Schůrek vysvětlil, že stavební výbor zásadně nesouhlasí s jakoukoliv změnou ÚP v této lokalitě a nedoporučil tyto změny podpořit. Informoval, že v tomto smyslu odpověděla městská část FINEPu Chuchle a.s. na jeho dopis. ZMČ jednoznačně toto doporučení schválilo a jednomyslně se vyjádřilo proti změně ÚP. Ing. arch. Vokurka se vyjádřil v tom smyslu, že by se měl dopis stáhnout a odpovědět až po projednání ZMČ. Reagovala tajemnice, že ÚMČ musel odpovědět v zákonné lhůtě, ale v dopise byl dovětek, že projednání změny ÚP je v kompetenci ZMČ, kterému bude žádost předložena na březnovém zasedání.
Hlasování: jednomyslně proti změně ÚP

23) Mgr. Felixová předala slovo Ing. arch. Vokurkovi, aby informoval o projednávání připomínek k „Zastavovací studii Lahovská“. Pan Vokurka poznamenal, že se jedná o připomínky ke studii z roku 2007 a náměty a připomínky občanů zazněly na veřejné schůzi. (záznam sepsal Ing. Barcal a byl zveřejněn v Chuchelském zpravodaji). Tajemnice doplnila, že úřad shromažďuje dotazníky vlastníků nemovitostí v lokalitě Lahovská a po uzávěrce tj. 31.3.2009 vytvoří seznam, který zpracuje a ve spolupráci s Ing. Barcalem připraví materiál, který bude předán Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
ZMČ vzalo na vědomí.

24) Mgr. Felixová informovala o jednání na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, kde se dne 24.3.2009 řešily připomínky Městské části Praha – Velká Chuchle do konceptu ÚP hl. m. Prahy. Za naši městskou část se zúčastnila Mgr. Lenka Felixová, Ing. arch Vokurka a Ing. Schůrek. Byly jednotlivě probírány veškeré připomínky k ÚP, zaslané Útvaru rozvoje. P. Vokurka doplnil, že je třeba na základě požadavku ÚR doplnit některé podklady např. umístění lávky pro pěší přes Vltavu, která byla navrhována až u Lahovic. Ing. Schůrek poznamenal, že by bylo vhodné, aby starosta svolal jednání komise ÚP, která by probrala cca 7 rozporovaných bodů a předložila stanovisko k vyjádření ZMČ. (záznam z jednání – viz Příloha č. 5 usnesení ZMČ 3/09).
ZMČ vzalo na vědomí.

25) V bodu „různé“ informovala Mgr. Felixová o intenzivní snaze starosty změnit naprosto nepřijatelné změny dopravní obslužnosti provedené od 8.3.2009. Výsledkem mnoha jednání je návrh, který nám předložil ROPID po dohodě s DP a byl zaslán ÚMČ i členům ZMČ. Tento návrh (vzhledem k zatím nereálné výstavbě zastávky v Přeštínské) předpokládá celodenní a celotýdenní provoz linky 172 na trase: Lihovar – Malá Chuchle – Starolázeňská – Kazínská - Starochuchelská – Velká Chuchle – Starochuchelská – Kazínská – Radotínská – Závodiště Chuchle – Zahradnictví – Vrážská – U Jankovky – Nádraží Radotín – Otínská – Na Viničkách – Sídliště Radotín. Za účelem projednání této varianty svolal ROPID jednání ke starostovi MČ Radotín na 31.3.2009. ZMČ po projednání souhlasí s navrhovanou změnou (předpoklad od 1. května 2009) s tím, že navrhuje, aby linka otáčela na nádraží v Radotíně a byla posílena v ranní špičce.
Hlasování: 7 pro, l se zdržel

26) Mgr. Felixová předložila průzkum p. Vladimíra Izbického, který pořádá již 13 let hrnčířské trhy v Berouně a trhy hostovaly i v rámci veletrhu PRAGOINTERIER NEW DESIGN na Výstavišti v Praze Holešovicích. Vzhledem k tomu, že situace na výstavišti je nejasná, zvažují jiné místo a mají představu, že MČ by mohla být spolupořadatel a podílet se na nákladech. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o základní průzkum, ZMČ vzalo na vědomí a nebude se zatím vyjadřovat.

27) Další žádost obdržel ÚMČ od p. Jakuba Černého ze spol. JVS GROUP s.r.o. o povolení organizování akce PYROGAMES v prostorách dostihového závodiště. Plánovaný termín akce je 28.8.2009, předpokládaná návštěva 8000 diváků, popis akce – velkolepá pyrotechnická show s doprovodným programem. Vzhledem k tomu, že ÚMČ neobdržel do zasedání ZMČ potřebné podrobnější informace od JVS GROUP s.r.o., byla tato informace předložena předsedající pouze na vědomí.

28) Mgr. Felixová informovala o úspěchu Městské části Praha – Velká Chuchle, která obsadila 2. místo v kategorii obce v krajském kole 11. ročníku soutěže Zlatý erb 2009 - soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí a předala slovo tajemnici, aby její informaci doplnila. Tajemnice poděkovala kolegyni p. Pajerové, která se největší měrou podílela na aktualizaci a tvorbě webu bez ohledu na volný čas. Mgr. Hromádka dodal, že se domnívá, že je to obrovský úspěch, vzhledem ke všem kritériím, která se posuzují a také proto, že se jedná o naši první účast v soutěži.

29) Mgr. Felixová dále zmínila e-mail od pana Kodeta panu starostovi, jehož kopie byla na základě jeho požadavku předána všem zastupitelům. Vzhledem k tomu, že starosta byl omluven, s veškerou korespondencí ohledně protihlukových stěn podrobně seznámil Ing. Schůrek a přečetl všechny dopisy i odpovědi v této věci (Veškeré kopie byly již poskytnuty p. Kodetovi) Informoval členy ZMČ i hosty, že pro stavbu č. 0012 “Protipovodňová opatření na ochranu HMP“, etapa 0006 Zbraslav – Radotín, část 22 Velká Chuchle, bylo vydáno rozhodnutí o přidělení podpory z programu 129 120 – podpora prevence před povodněmi II Ministerstav zemědělství ČR. Z tohoto programu nelze realizovat jiné, než PPO stavby. Ing. Schůrek ujistil, že koordinátorka v „hlukové problematice“ OSM MHMP Ing. Ulavcová potvrdila, že obdržela připomínku p. Kodeta a bude se k ní, tak jako ke všem připomínkám vyjadřovat. O slovo požádala p. Řepová, která reagovala tak, „že nechápe, proč panu Kodetovi neodpovíme, na co chce protihlukové stěny, když nebydlí přímo u Strakonické, že by pochopila, kdyby žádost podali ti, co bydlí u Strakonické.“ ZMČ vzalo informace Ing. Schůrka a připomínku p. Řepové na vědomí.

30) P. Felixová upozornila, že dne 29.4.2009 od 18.30 hod. se koná v Pedagogické univerzitě v Malé Chuchli veřejná schůze s tímto programem: informace o výstavbě průzkumné štoly a tunelu v Malé Chuchli.

31) O slovo požádal p. Linhart, který přednesl tři dotazy. Dotázal se, zda p. starosta již odpověděl nebo odpoví na dopis FINEPu a požádal o jeho zveřejnění. Reagovala tajemnice, že starosta je nemocen a proto dosud neodpověděl, ale zajisté tak učiní. Dále p. Linhart vyjádřil názor, že by o stavebních záležitostech na ZMČ měl hovořit p. Vokurka, nikoliv pan Schůrek a dále, že se domnívá, po konzultaci se svým právníkem, že ZMČ musí umožnit pořídit videozáznam a nemá právo jej hlasováním zamítnout. Přesto, že pan Linhart opustil po těchto slovech jednání ZMČ, odpověděla tajemnice. Vysvětlila, že na mnohých městských částech mají zaměstnanci, vedoucí odborů, účast na jednáních ZMČ povinnou. Ona to od svých zaměstnanců nevyžaduje, ale u Ing. Schůrka považuje účast za přínosnou, vzhledem k tomu, že Ing. arch. Vokurka může informovat pouze o samosprávě a veškerých jednání za ÚMČ se zúčastňuje Ing. Schůrek, který je schopen poskytnout veškeré aktuální informace.

32) Přihlásil se Ing. arch. Vokurka s tím, že se domnívá, že nebyly zveřejněny výsledky petice (průzkumu), který prováděla p. Vokurková, p. Mladenová a p. Vomáčková. Reagovala tajemnice, že je přesvědčena, že údaje zveřejněny byly v zápisu ZMČ a že to prověří.

33) Mgr. Hromádka ještě poznamenal, že zápis z jednání bezpečnostního výboru je pro informaci zveřejněn na úložišti pro zastupitele a požádal ostatní zastupitele, aby dle jejich uvážení své zápisy rovněž zveřejnili.

34) O slovo požádala p. Řepová, která zmínila některé závady (kanály) u serpentiny, které by se měly uplatnit. Ing. Schůrek reagoval, že se jedná o nedostatky, které nebrání užívání komunikace a měly by být odstraněny do 30.4.2009.

35) Tajemnice na závěr informovala, že MČ Praha – Velká Chuchle je od 1.4.2009 plátcem DPH.

Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ