Zápis č. 5/2008 ze dne 26.5. 2008

Zápis č. 5/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 26.5.2008

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl.

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Mgr. Tomáš Hromádka

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 4/2008.
2. MŠ – konkurzní řízení na funkci ředitelky MŠ
3. Majetkové záležitosti
4. Hřiště u ZŠ
5. Informace starosty o stavební činnosti v Chuchli (výstavba FINEP, OMI – „Serpentina“ - komunikace Na Hvězdárnu)
6. Záležitosti výborů.
7. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.4/2008, uskutečněného dne 28.4.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta informoval o žádosti ředitelky MŠ p. Vostřákové o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 31.8.2008. ZMČ schválilo vypsání konkurzního řízení na novou ředitelku a složení konkurzní komise pro posuzování uchazečů: - člen - určený zřizovatelem PhDr. Helena Hainová, Speciální ZŠ Praha 5 předseda komise - člen - určený zřizovatelem Mgr. Lenka Felixová , MČ Praha Velká Chuchle - člen - určený MHMP bude jmenován MHMP - člen - odborník v oblasti st. správy Jitka Schulzová, Mateřská škola A. Drabíkové, Praha 4 ve školství - člen - pedagog. prac. MŠ Dagmar Vostřáková, MŠ Velká Chuchle - člen - určený ČŠI bude jmenován ČŠI - tajemník komise Ing. Lenka Svobodová ZMČ vzalo na vědomí výpověď ředitelky MŠ z pracovního poměru, schválilo vypsání konkurzního řízení na novou ředitelku a schválilo složení konkurzní komise pro posuzování uchazečů.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil s jednáním výboru majetku obce a informoval o žádosti p. J. P. z Prahy 4 o možnost přístupu na parc. č. 675 v k.ú. Velká Chuchle přes pozemky parc. č. 670/1 nebo 670/3, které má svěřeny MČ. Výbor nedoporučil umožnit přístup dle žádosti, neboť nejsou dořešeny vlastnické vztahy v této lokalitě a ZMČ jej z téhož důvodu neschválilo s tím, že po dořešení plánované směny pozemků, stavbě trafostanice a oplocení může být možnost přístupu znovu projednána.
Hlasování: jednomyslně proti

3/ Starosta předložil žádost dr. Miroslava Káninského ze spol. Kompakt, s.r.o. o povolení použití městského znaku na reklamním a informačním plakátu Městské části Praha 16. ZMČ použití městského znaku schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4/ V souvislosti s tím, že spol. Jarnette Réclame s.r.o. předložila souhlasné stanovisko ředitele odboru dopravy MHMP Ing. Heroudka s umístěním l ks oboustranné stavby pro reklamu na pozemku MČ parc. č. 872/3 k.ú. Velká Chuchle při ul. Strakonická o vnitřním rozměru výlepových ploch 3,6 x 9,6 m, zaslala zároveň k vyjádření ZMČ návrh smlouvy o nájmu pozemku. ZMČ po projednání schválilo uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 872/3 v k.ú. Velká Chuchle na dobu určitou do 31.5.2013 za cenu Kč 90.000,- ročně.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ Pan Vlasák předložil k vyjádření žádost pana M.V. o odkoupení části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Velká Chuchle. Výbor majetku prodej nedoporučil, ovšem starosta informoval o místním šetření , které provedl ved. OOP MHMP ing. Pavlík a konstatoval, že úzké pásy mezi stávající zástavbou již dlouhou dobu neslouží jako vstupní místa do lesa a majitelé sousedních nemovitostí je vesměs zvykově užívají. Z tohoto důvodu ZMČ schválilo prodej uličky, která je částí pozemku parc. č. 160 v k.ú. o celkové výměře cca 250 m2 a vyvěšení záměru.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 3 se zdrželi

6/ Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji pozemků parc.č. 1000/32 o výměře 13 m2 a 1000/33 o výměře 32 m2 v k.ú. Velká Chuchle (odděleno z pozemku parc. č. 1000/1) nebyly ze stran občanů připomínky, doporučil výbor uzavření kupní smlouvy a ZMČ schválilo uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Pan Vlasák seznámil s požadavkem ing. Böhmové z MČ Praha 16 o stanovisko k žádosti Pozemkového fondu ČR k převodu pozemků v areálu Závodiště Velká Chuchle parc. č.736/8, 744/3, 744/11, 795/3, 842/6, 842/7, 842/12, 842/18, 855/6 855/9 v k.ú. Velká Chuchle na jiné osoby. Výbor neměl k převodu námitek, ale ZMČ převod neschválilo vzhledem k tomu, že se jedná o areál Dostihového závodiště a nemělo by docházet k jeho rozdělování.
Hlasování: 8 proti převodu, 1 se zdržel

8/ Výbor majetku doporučil ke schválení žádost spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1170 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění veřejné komunikační sítě. ZMČ po projednání schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Výbor dále doporučil schválit smlouvu o výpůjčce se spol. Pražská vodohospodářská spol. a.s. k pozemkům parc. č. 561/4, 570/9, 998/19, 998/43, 1027/2, 1160, 1161/1, 1162/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem obnovy vodovodních řadů v ul. Bílčická a okolí a ZMČ schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila s dopisem MHMP – odbor rozpočtu a usnesením ZHMP č. 16/3 ze dne 24.4.2008, kterým byla pro naši MČ schválena částka 3.500,- tis. Kč na výstavbu veřejného hřiště s využitím pro ZŠ a o tuto částku zvýšen rozpočet na r. 2008. ZMČ schválilo navýšení rozpočtu o tuto částku a pověřilo starostu projednáním převedení prostředků na OMI. Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ V rámci dalšího bodu programu informoval starosta členy ZMČ o výstavbě FINEPu a zároveň o tom, že na základě řady stížností na nadměrný hluk spojený s výstavbou v uvedené lokalitě v pozdních nočních hodinách a o víkendech, požádal ÚMČ písemně FINEP o prověření této situace a zabezpečení dodržování nočního klidu a omezení práce během víkendů. Po této intervenci došlo ke zlepšení. Dále starosta seznámil přítomné s řadou jednání, která vedl ohledně katastrofálního průběhu výstavby „Serpentiny Hvězdárna“, provádění firmou ISTAR. Informoval zároveň, že na 5.6.2008 svolal schůzku s projektanty, investory, zhotoviteli a dalšími účastníky stavby s tím, že bude požadovat dořešení harmonogramu výstavby - především změnu zcela nepřijatelné uzávěry komunikace Na Hvězdárnu na dobu 3 měsíců a bude iniciovat změnu zhotovitele. Na jednání se rovněž pokusí dojednat se všemi zainteresovanými termín veřejné schůze, kde by byli občané informováni o dalším postupu výstavby.

12/ Starosta připomněl II. ročník závodu Czech BIGMAN ve dnech 6.-7.června 2008, což je autorsky český, sportovně-společenský projekt, který se skládá z terénního triatlonu a dlouhého triatlonu. V roce 2009 se Praha stane pořadatelem ME v dlouhém triatlonu pro r. 2009. Letošní ročník se uskuteční pod záštitou primátora Béma, senátora Škalouda a starosty Fresla. Starosta pozval členy ZMČ, aby přišli podpořit závodníky a fandit štafetě MČ. Uvedl ještě, že v pátek nebudou žádná dopravní opatření a v sobotu bude uzavřena komunikace Strakonická ve směru do Prahy.

13/ Dále zazněla informace o nebližších připravovaných akcích v obci: Dětský den ve Velké Chuchli 31.5.2008 v Chuchelském háji od 13.00 Fotbalový turnaj na Čechoslovanu Chuchle 1.6.2008 od 9.00 Letecký den na Dostihovém závodišti 1.6.2008 od 13.00 Královský průvod 6.-7.6.2008 (podrobné informace na www.kralovskypruvod.cz) Dětský den v Malé Chuchli 7.6.2008 od 14.00

14/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která informovala o divácky velmi úspěšném divadelním představení v Sokole a požádala MČ o finanční příspěvek. ZMČ schválilo, aby ÚMČ prověřil rozpočtové možnosti a projednal žádost na finančním výboru.
Hlasování: jednomyslně schváleno

15/ Starosta předal slovo Bc. Kuzníkové, která seznámila ZMČ s jednáním Školské rady dne 19.5.2008 v rámci kterého předala ředitelka školy Jančíková informace o školním vzdělávacím programu „Podkovička“ a další koncepci ZŠ. Zást. ředitelky Mgr. Burian podrobně informoval o nové metodě výuky tzv. daltonským způsobem o jejímž zavedení ZŠ uvažuje. Školská rada vyjádřila zavedení této metody podporu. Učitelé plánují exkursi do ZŠ, kde tato výuka probíhá - předpoklad je, že by se směr mohl zavádět postupně a dle finančních možností MČ – znamenalo by to finanční účast zřizovatele na opravu a úpravu učeben. Zároveň zmínila problémy se získáváním učitelů pro II. stupeň.
ZMČ vzalo tyto informace na vědomí.

16/ Starosta předal slovo p. Rysovi, který informoval o jednání výboru ŽP s tím, že členové výboru si rozdělili oblasti Malé a Velké Chuchle a budou je průběžně monitorovat z hlediska dodržování čistoty a údržby zeleně.

17/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který seznámil členy výboru s jednáním výboru stavebního a ÚP.

18/ O slovo požádal ještě Mgr. Hromádka a přečetl dopis, který obdržel od p. Zahnové, týkající se nedodržování rychlosti a dopravních předpisů na komunikacích ve Velké Chuchli s návrhem na instalaci retardérů.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.45 hodin.

Zapsala:
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé: Mgr. Lenka Felixová Mgr. Tomáš Hromádka