Zápis č. 7/2008 ze dne 28.7.2008

Dne 28.7.2008 se konalo 7. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle.

Přítomni:
členové zastupitelstva
7 ( do 18.15 hod. )
8 ( od 18.15 hod. – dostavila se Mgr. Martina Schönbauerová – hlasovala od bodu 3 včetně )

nepřítomen: 1
hosté: 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení –schopné. Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Václav Vlasák

Návrh na program zasedání :
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 6/2008
2. Projednání nájemného na rok 2009
3. Majetkové záležitosti
4. Hřiště u ZŠ – převod na OMI
5. Hřiště u MŠ – smlouva o dílo
6. Závěr

Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.6/2008, uskutečněného dne 30.6.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o skutečnosti, že ve Sbírce zákonů č. 67/2008 Sb., ze dne 26.6. 2008 je uveřejněno sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 ze dne 11.6. 2008, které v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně občanského zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje postup pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu pro období od 1.ledna 2009 do 31.12. 2009. Pro katastrální území Malé a Velké Chuchle jsou uvedeny následující maximální možné přírůstky měsíčního nájemného v procentech, stanovené pro aktuální nájemné za 1 m2.

podle př. č.4- byty standardní
stávající nájemné    max.% navýšení    náj.pro r.2009 
53,18 Kč                 o 22,90 %            na 65,36 Kč
46,97 Kč                 o 30,80 %             na 61,44 Kč
41,03 Kč                 o 40,00 %             na 57,44 Kč

podle př.č.4a)- byty se sníženou kvalitou:
34,17 Kč           o 45,50 %                   na 49,72 Kč

Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Starosta požádal o revokaci usnesení č. 5/2008 ze dne 26.5. 2008, bod 5/5. Tímto usnesením byl schválen záměr prodeje části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Velká Chuchle o celkové výměře cca 250 m2 Ing. M.V. Po vyvěšení tohoto záměru na úřední desce obdržela MČ dne 17.7. 2008 námitku manželů Z., kteří dokládají oprávněný právní zájem jako vlastníci nemovitosti, která s pozemkem parc. č. 160 sousedí a navrhují nové projednání záměru a zachování uličky mezi domy. Současně obdržela MČ dne 23.7. 2008 od odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy nesouhlasné stanovisko s odprodejem. Z tohoto důvodu navrhuje neschválit prodej uličky, která je částí pozemku parc. č. 160 v k.ú. o celkové výměře cca 250 m2.
Hlasování: jednomyslně neschváleno

3/ Starosta informoval o průběhu jednání o smlouvě o dílo se společností Tomovy parky, s.r.o. Karlovice, Radvánovice 11 na dodávku hracích prvků pro dětské hřiště u mateřské školy. Smlouva byla opětovně prověřena a byly vypuštěny některé hrací prvky, a to v souladu s usnesením č. 6/16 ze dne 30.6. 2008, takže konečná cena díla činí 980.624,- Kč a navrhuje tuto smlouvu uzavřít. Hlasování: jednomyslně schváleno 4/ Starosta předložil ke schválení návrh spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská a.s. na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1159/1 a 1160 v k.ú. Velká Chuchle za účelem přeložení již vybudovaného zařízení STL plynovodu DN 150 a DN 80 v ul. Na Hvězdárně, Praha 5 – Velká Chuchle z jiného pozemku. ZMČ po projednání schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská a.s se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, a to za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k uzavření smlouvy o výpůjčce ze strany občanů nebyly připomínky, předkládá Mgr. Felixová ZMČ ke schválení návrh smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Texat s.r.o., Ruzyňská 582/61, Praha 6 na zapůjčení 2 m2 z pozemku parc. č. 1167/1 v k.ú. Velká Chuchle (nám. Omladiny u tříděného odpadu) na umístění sběrného kontejneru, který bude sloužit veřejnosti k odložení nepotřebných textilií a následně k charitativním účelům poté, co obdrží MČ souhlasné stanovisko od odboru výstavby, dopravy a živ. prostředí ÚMČ Praha 16 – Radotín.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6/ Starosta informoval, že v souladu s usnesením č. 5/2008 ze dne 26.5. 2008 b. 5/10 projednal převedení finančních prostředků na výstavbu veřejného hřiště s využitím pro ZŠ ve výši 3.500,-tis. Kč na OMI a navrhuje zastupitelstvu tento převod odsouhlasit. Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Starosta informoval o možnosti odkoupení areálu „Femat“ ve Velké Chuchli, tj. parc. č. 21, 1151/2, včetně budovy čp. 8 - zapsané na LV 502 a parc. č. 22 – zapsané na LV 824, oboje pro k.ú. Velká Chuchle, vedené Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu a žádá zastupitelstvo, aby jej pověřilo jednáním s vlastníky – společností Femat, s.r.o., Kazínská 8, Praha 5 a panem B.T. - o koupi uvedených nemovitostí za kupní cenu cca 30.000,- tis. Kč dle znaleckého posudku a také jednat s HMP o případné finanční spoluúčasti na kupní ceně.
Hlasování: jednomyslně schváleno

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 18.35 hodin.

Zapsala: Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty