Zápis č. 8/2007 ze dne 25.6.2007

Zápis č. 8/2007
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 25.6.2007

Přítomni:
členové zastupitelstva 7
nepřítomen, omluven 2
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 7 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Václav Vlasák

Návrh na program zasedání:
Program :
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 7/2007.
2. Zpráva o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2006.
3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu v oblasti kapitálových výdajů na období 2008-2013.
4. Rozpočtové úpravy.
5. Zpráva o kontrole v ZŠ a MŠ.
6. Organizační záležitosti ZŠ.
7. Informace z výborů.
8. Projednání návrhů:
- majetkové záležitosti (prodej pozemků)
- projekční a investiční činnost pro stavbu dešťové kanalizace v prostoru vymezeném ulicí Strakonická, Dostihová a Starolázeňská.
9. Diskuse
10. Závěr.

Hlasování: jednohlasně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.7/2007, uskutečněného dne 28.5.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která podrobně seznámila ZMČ s návrhem zprávy o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2006 (závěrečný účet), která byla projednána na finančním výboru dne 20.6.2007 s doporučením ke schválení na zasedání ZMČ. Zpráva byla vyvěšena na úřední desce od 6.6.2007 do 22.6.2007 a ZMČ po projednání schválilo závěrečný účet s výhradou (zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru při přezkoumání hospodaření) .

Hlasování: jednohlasně schváleno

2/ Starosta rovněž seznámil ZMČ s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu v oblasti kapitálových výdajů na období 2008-2013, který byl předjednán a doporučen finančním výborem dne 20.6.2007. ZMČ po projednání schválilo předložení těchto požadavků MHMP: - rekonstrukce topení „Klubový dům“ 2 mil. - přípojka kanalizace a plyn, plynové topení samoobsluha 2 mil. - výstavba haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot) 3.5 mil. - výstavba hasičské zbrojnice 10 mil. - hřiště Malá Chuchle 2.5 mil. - přístavba budovy ZŠ 30 mil.

Hlasování: jednohlasně schváleno

3/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 100 000,- Kč (zapojena neinv. dotace na provoz SDH a vlastní zdroje na výdaje k hřišti u MŠ a navýšení příspěvku pro ZŠ – na základě požadavku ZŠ navýšení pojištění odpovědnosti za škodu v případě vážného úrazu žáka). ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo.

Hlasování: jednohlasně schváleno

4/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která seznámila s protokoly o výsledcích kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Chuchle a příspěvkové organizace Základní škola Charlotty Masarykové. Kontroly provedla MČ v sídle organizací dne 5.6.2007 a jak v ZŠ, tak MŠ byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které byly vyřešeny s oběma ředitelkami. Problémy závažnějšího charakteru zjistila kontrolní skupina ve školní jídelně a doporučila provedení další kontroly, zaměřené pouze na tuto oblast.

ZMČ vzalo na vědomí.

5/ Starosta dále předložil návrh na finanční odměnu pro ředitelku ZŠ Charlotty Masarykové Mgr. Elišku Jančíkovou, která převzala funkci po Mgr. Jiřím Kovaříkovi. Od února t.r., kdy byla jmenována do funkce ředitelky, působila zároveň i jako zástupkyně, vzhledem k tomu, že nový zástupce ředitele nastoupí až od září 2007. ZMČ po projednání schválilo finanční odměnu dle návrhu.

Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který informoval o jednání výboru bezpečnostního dne 20.6.2007 a podnětech některých členů výboru na zlepšení bezpečnosti v obci. Dále seznámil s projednáváním dotazů p. Kodeta, adresovaných starostovi a ZMČ ohledně hustoty osídlení na pozemcích FINEPu a snahy vyřadit stavbu přemostění ze seznamu veřejně prospěšných staveb s tím, že většina členů výboru se ztotožňuje s pisatelem dopisu. Zároveň tlumočil dotaz ing. Vrběckého a p. Patočky na termín odložené veřejné schůze. Odpověděl starosta, že termín schůze bude stanoven po prázdninách.

7/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který informoval o jednání výboru stavebního dne 20.6.2007 a o jednání na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, kterého se zúčastnil se starostou ohledně projednávání navrhovaných úprav ÚP změny 06, 07. V této souvislosti seznámil s tím, že nebyla doporučena ke schválení změna Z 1225/06 – zrušení spojovací komunikace (přemostění libeřského údolí), kterou projednávalo a schválilo ZMČ Praha – Velká Chuchle na svém jednání 6/2007 dne 30.4.2007 – b. 6/24. ZMČ trvá na tomto usnesení a schválilo, aby žádost o změnu ÚP byla znovu zaslána na MHMP – Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

Hlasování: jednohlasně schváleno

8/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která seznámila ZMČ s jednáním výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a informovala o tom, že kontaktovala řadu firem, které vyrábějí komponenty pro dětská hřiště, aby se dovybavilo nové hřiště u MŠ. Zároveň předložila členům ZMČ řadu prospektů, katalogů i předběžných nabídek a ZMČ se po delší diskusi shodlo na pořízení komponent ze dřeva s umělohmotným doskočištěm. Starosta navrhl, aby ÚMČ zaslal oficielní výzvy k podání nabídek a ZMČ na dalším zasedání rozhodne o nejvhodnější nabídce.

Hlasování: jednohlasně schváleno

9/ Starosta předal slovo Bc. Kuzníkové, která informovala o pořádání „Dětského dne“ v Malé Chuchli. Akce pro děti, která se uskutečnila za podpory místních podnikatelů za krásného slunečného počasí se povedla a p. Kuzníková vyjádřila přesvědčení, že tato tradice bude obnovena.

10/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání výboru sociálního a bytového. K dotazům p. Kodeta se výbor vyjádřil, s tím, že k věci není kompetentní.

11/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil s jednáním výboru majetku obce a vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení koupě pozemku parc.č. 160/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 580 m2 pí J.Z. z Velké Chuchle za cenu dle znaleckého posudku ve výši 520,- Kč/m2. ZMČ prodej schválilo.

Hlasování: jednohlasně schváleno

12/ Pan Vlasák dále informoval o žádosti jednatele společnosti Podzimek a synové, s.r.o. Podzimka o odkoupení pozemku parc. č. 87/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře 1306 m2, a to za cenu dle znaleckého posudku. Výbor prodej doporučil a ZMČ jej po projednání schválilo a souhlasí s vyvěšením záměru.

Hlasování: 6 pro, l proti

13/ Pan Vlasák rovněž seznámil se žádostí p. O.V. na pronájem části pozemku parc. č. 82/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře cca 800 m2. Výbor neměl proti tomuto pronájmu námitek, ale ZMČ po projednání pronájem neschválilo.

Hlasování: 5 proti, l pro, l se zdržel

14/ Pan Vlasák též informoval o žádosti MHMP, odboru obchodních aktivit o vyjádření k žádosti firmy Mars, zast. Ing. V. K. o prodej pozemku parc. č. 15 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 5590 m2, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy. ZMČ po projednání nedoporučilo pozemek prodat vzhledem k tomu, že nezná záměr a chce zachovat území chráněné lokality bývalých lázní, na které tento pozemek, určený k plnění funkcí lesa navazuje.

Hlasování: jednohlasně proti

15/ Pan Vlasák ještě vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha-Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na prodej pozemku parc. č. 1159/3 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 13 m2 za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ uzavření kupní smlouvy schválilo. Hlasování: jednohlasně schváleno

16/ Starosta informoval o děkovném dopisu TJ SOKOL CHUCHLE za poskytnutí finančního příspěvku při příležitosti 100. výročí založení TJ.

17/ Starosta dále seznámil s nabídkou na projekční a investiční činnost pro stavbu dešťové kanalizace ve Velké Chuchli – prostor vymezený ul. Strakonická, Dostihová a Starolázeňská a objízdnou komunikací u trati ČD. Vzhledem k finanční náročnosti této stavby navrhl starosta, aby byla akce zadána MHMP – OMI. ZMČ schválilo, aby MČ projednala (požádala o) zařazení této stavby dešťové kanalizace ve Velké Chuchli do investičních akcí OMI.

Hlasování: jednohlasně schváleno

18/ Starosta seznámil s novou žádostí předsedy Mysliveckého sdružení Radotín p. Rady o příspěvek na myslivecké hospodaření, ve které uvedl další argumenty pro poskytnutí příspěvku. ZMČ žádost znovu projednalo, ale finanční příspěvek opět neschválilo.

Hlasování: 3 proti, 4 se zdrželi

19/ Starosta na závěr seznámil se žádostí p. Adély Vokurkové, aby obec zajistila nezabezpečenou šachtu na soukromém pozemku nedaleko kopce Homolka. Starosta informoval o tom, že se tato záležitost již 2x řešila na jednání zastupitelstva a majitel pozemku byl již 2x písemně vyzván, aby tuto nebezpečnou situaci řešil, což se bohužel dosud nestalo. Pan starosta tedy jednal s panem Kadeřábkem a dohovořil způsob, jak tuto šachtu na nepřístupném místě zabezpečit. Pokud ÚMČ získá souhlas vlastníka ke vstupu, nabídne mu součinnost.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl
starosta

Ověřovatelé: Mgr. Lenka Felixová Václav Vlasák