Zápis z jednání na Min.Dopravy

Přečtěte si zápis z jednání na Ministerstvu dopravy, které proběhlo 25. září 2019. Tento zápis jsme obdrželi dnes. Jedná se mimoúrovňového křížení v Chuchli.

Zápis z jednání k náhradě přejezdu ve Velké Chuchli

Místo konání 25.9.2019 10:00 Velké kolegium MD

Přítomni : Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel MD O520, Ing. Michal Kliský, MD O520, Ing. Alena Tesařová, MD O910, Ing. Radim Brejcha, Ph.D., SŽDC, Ing. Lukáš Tittl, IPR Praha, Ing. Václav Haas, ROPID, Mgr. Lenka Felix, starostka MČ Praha – Velká Chuchle, Mgr. Martin Melichar, místostarosta MČ Praha – Velká Chuchle, Robert Mařík, místostarosta MČ Praha – Velká Chuchle, Martin Havlina, předseda dopravního výboru MČ Praha – Velká Chuchle, Ing. Jindřich Kaliba, TSK Praha, Ing. Jozef Sinčák, TSK Praha, mjr. Ing. Ladislav Břeský, Krajské ředitelství PČR, Ing. Milan Bouzek, MČ Praha 16

Jednání svoláno za účelem nalezení vhodného kompromisního řešení k náhradě železničního přejezdu ve Velké Chuchli mimoúrovňovým křížením. Stavba úseku Praha-Smíchov – Beroun rozdělena na více částí, řešený přejezd je na úseku Praha Smíchov – Praha Radotín. V rámci diskuse budou popsány otevřeny výhody i nevýhody variant silničního nadjezdu i podjezdu. V uvedeném úseku dochází k nárůstu počtu vlaků – lze předpokládat uzavření přejezdu cca 50 minut ve špičkové hodině, což je nejen pro MD, ale i další účastníky neakceptovatelný stav.

SŽDC připravuje nadjezd na základě rozhodnutí CK MD, podjezd investičně náročnější – přibližně dvojnásobně, technické problémy s možným zaplavováním (přívalové deště), delší výluková činnost při výstavbě podjezdu. Varianta nadjezd cca 360 mil. Kč, podjezd cca 600 mil. Kč v cenové úrovni 2017.

Praha 16 požaduje odstranění přejezdu bez preference řešení, technické nevýhody podjezdu zřejmé, varianta podjezdu přijatelná, ale komplikovanější.

ROPID požaduje co nejrychlejší náhradu přejezdu mimoúrovňovým křížením s ohledem na autobusovou dopravu. Mimoúrovňové křížení musí splňovat podmínky pro průjezd autobusů včetně bezpečného umožnění všech potřebných pohybů v křižovatce napojující mimoúrovňové křížení trati do silniční sítě na východní straně trati. Vlaky Praha Smíchov – Praha Radotín ve špičkovém intervalu 10 minut, Radotín – Krč interval 30 minut, dálková doprava cca 3 spoje/hodina. Autobusový provoz přes přejezd – návazná linka k  železniční zastávce Praha-Velká Chuchle + spojení na Smíchov a do Radotína ve špičkovém intervalu 30 min. Nepreferujeme žádnou z variant nadjezd/podjezd, prioritou je urychlená náhrada přejezdu. Varianta podjezdu bude náročnější na výlukovou činnost při realizaci, z toho plyne pragmatická výhoda nadjezdu. Upozorňujeme, že v případě ponechání stávajícího přejezdu bude velmi obtížné, až nereálné udržet přes něj autobusovou dopravu (zejména ve špičkách) s ohledem na potenciální vznik velmi významných narušení pravidelnosti provozu.

Velká Chuchle: k provozu autobusové dopravy MČ požaduje zachování provozu přímé linky autobusů na Smíchovské nádraží v intervalu 30 minut s možným posílením. S přesunem železniční zastávky MČ souhlasí, ale upozorňuje na nevybudovaný podchod pod železniční tratí na místě stávajícího železničního přejezdu, který není součástí etapy 1.

IPR stávající stav není přijatelný. V případě nadjezdu požaduje kvalitní architektonické řešení, připraveni poskytnout konzultace architektonického řešení včetně řešení provozu pěších a cyklistů. Z krajinářského hlediska podjezd vhodnější, snáze projednatelný, nevýhodou technické aspekty. Nadjezd akceptovatelný v případě zajištění lepší architektonické kvality vedoucí k městskému řešení včetně zlepšení řešení pěších a cyklistů.

Policie preferuje variantu nadjezdu z ohledem na bezpečnost. Nevýhodou podjezdu jsou nevhodné rozhledové podmínky navazující křižovatky s ulicí Mezichuchelská. Souhlas pouze v případě zajištění rozhledových poměrů – současné řešení nemá zajištěny rozhledové poměry, křížení v prostoru tunelu – nebezpečné řešení.

TSK spojení Velké a Malé Chuchle historicky připraveno na nadjezd – jednoznačná preference nadjezdu. Podjezd pod hladinou spodní vody, problematika zaplavování, čerpání vody, náročný provoz, větší podélné sklony, směrové a výškové poměry – zásadní nesouhlas s variantou podjezdu.

Velká Chuchle – MČ postupuje na základě usnesení zastupitelstva z roku 2014, které bylo na žádost MHMP aktualizováno zastupitelstvem v letošním roce, a to opět pro variantu podjezdu. Většina občanů dotčených touto stavbou nesouhlasí s variantou nadjezdu. MČ zaslala nesouhlasné stanovisko zastupitelstva v březnu 2019 (námitku proti vydání územního rozhodnutí). Souhlas územního plánu je s variantou podjezdu. Upozorňuje na dřívější stanoviska – rok 2014. MČ neshledává negativa varianty podjezdu. MČ se domnívá, že námitky Policie a TSK jsou řešitelná a poukazuje na vyjádření SŽDC, že PD pro variantu podjezdu je zpracováno dle platných ČSN norem. MČ předložila dva souhlasné dopisy z roku 2014, ve kterých SŽDC akceptuje zvolenou variantu tunelu. Zachování přejezdu nepreferuje.

Návrh postupu: Vyčkat vydání ÚR z Radotína, řešení podmínek a připomínek, další schůzka možná v listopadu s diskusí nad dalším možným postupem a řešením. Další nedohoda znamená zachování úrovňového křížení a tedy neodstranění kolizního místa.

Zapsal: Ing. Michal Kliský

93b15778c6344516cd8b49d72f53a834.png