Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Životní podmínky 2018 – výběrové šetření v domácnostech


Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018“ (EU-SILC),
které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských
zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech,
z nichž se6 825 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě
obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota
spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých
informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní
podmínky a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, popř. průkazem zaměstnance
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické
službě.

Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, zodpověděli
ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
pověřené řízením šetření Životní podmínky 2018, paní RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 052 084.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Ročovský v.r.
ředitel

ČSÚ