1/2024

Dne 24.1.2024 pan R. P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

Žádal o informace:

1/a)
Jaké kroky obec učinila, aby byl pozemek, který má ve správě a který je v aktivní záplavové zoně používán dle zákonů ČR, tedy i podle požadavků vodního zákona §67, když o umístění kontejnerů věděla? Vstoupila například obec do jednání s Povodím Vltavy o povolení umístění kontejnerů? Vstoupila obec do jednání se spolkem Čechoslovan Chuchle o odstranění kontejnerů? Povolila obec umístění těchto kontejnerů? Pokud obec umístění povolila nebo s ním souhlasila žádám o doklady, které se k tomuto vztahují.

1/b) Pokud obec žádné kroky ohledně umístění kontejnerů na jí svěřených pozemcích, které jsou v aktivní záplavové zoně neučinila a to ani ve vztahu ke spolku Čechoslovan Chuchle, ani k Povodí, žádám o informaci z jakého důvodu tak neučinila, když jsou obci tyto pozemky svěřený do správy a obec se o ně má starat s péčí řádného hospodáře?

2/a) proč na možné porušení tohoto bodu ve smlouvě obec nereagovala a minimálně nevyzvala spolek Čechoslovan Chuchle k nápravě, když o tomto protiprávním stavu o umístění 4 kontejnerů v aktivnízáplavové zoně věděla nejpozději od 25.9.2023 ( viz. příloha Povodí Vltavy odpověď Chuchle 25.9.2023?

2/b) Pokud měla obec pochybnosti o porušení bodu ve smlouvě, proč si obec na možné porušení tohoto bodu v závislosti na umístění kontejnerů v aktivní povodňové zoně nenechala udělat právní rozbor, když o tomto stavu věděla?

3/a) jednala v roce 2023 a 2024 MČ Velká Chuchle s Povodím o pronájmu tohoto pozemku? Pokud ano, tak žádám o zaslání smlouvy - dohody atd. na pronájem tohoto pozemku, mezi Povodím Vltavy a MČ Velká chcuhle.  

3/b) Pokud MČ Velká Chuchle neměla . nemá dojednanou smlouvu - dohodu s Povodím na využívání tohoto pozemku a to především z důvodu, že je na tomto pozemku postavena stavba plotu, který náleží k fotbalovému areálu - je tento pozemek využíván MČ "na černo" tedy bez platné smlouvy?      

3/c) Kontaktovala MČ Velká Chcuhle spolek Čechoslovan Chuchle s dotazem, jestli má podepsanou smlouvu - dohodu na pronájem tohoto pozemku s Povodím Vltavy, když regeneraci hřiště provedl spolek Čechoslovan Chuchle i na tomto pozemku. Pokud ano, žádám o zaslání této smlouvy - dohody.  

3/d) Bylo Povodí Vltavy informováno o tom, že na „jeho" pozemku bude probíhat, proběhla regenerace trávníků. Pokud ano žádám o dokument, který toto prokazuje

4/a) Byla obec spolkem Čechoslovan Chuchle vyrozuměna o napojení na tuto „ právně neexistující" kanalizaci, která je na pozemku MČ Velká Chuchle ? Pokud ano žádám o zaslání tohoto dokumentu. 

4/b) Vede obec jednání se spolkem Čechoslovan Chcuhle nebo PVK o napojení sociálního vybavení ( kontejnery) na kanalizaci, která je na pozemku specifikovaném ve smlouvě o výpůjčce Č. P/1817/2023. Pokud ano, žádám o podklady k tomuto jednání.                      

4/c) Pokud je přípojka na kanalizaci na tomto pozemku právně v pořádku, žádám o doložení dokumentů, kde je požádáno a povoleno připojení soc. zázemí ( kontejnery) na stávající kanalizaci a to v letech 2023 nebo 2024. Předpokládám, že obec jako správce pozemku by o napojení na kanalizaci na jejím pozemku měla vědět a měla být informována.

4/d) Pokud nikdo o připojení soc. zařízení ( kontejnery) na kanalizaci na tomto pozemku nepožádal, žádám o informace, proč toto obec neřešila - neřeší a nevstoupila do jednání s nájemcem, aby byl tento stav napraven a uveden do souladu s právními předpisy. O napojení na kanalizaci obec věděla.

Informace byly poskytnuty:

1/ Smlouva o výpůjčce části pozemků (fotbalového hřiště) č. P/1817/2023 ze dne 25.4. 2023 uzavřená mezi Městská část Praha - Velká Chuchle /dále jen MČ/ jako půjčitelem a Čechoslovan Chuchle Praha z.s. /dále jen Čechoslovan/ jako vypůjčitelem výslovně neupravuje oprávnění vypůjčitele umístit mobilní kontejnery na pozemky, jež jsou předmětem výpůjčky, a tudíž tato aktivita vypůjčitele není smlouvou zakázána ani podmíněna předchozím souhlasem půjčitele.  Za této situace nepovažuje MČ umístění těchto kontejnerů na část pozemků parc. č. 870/5 a parc. č. 1180/2 v k.ú. Velká Chuchle za porušení smlouvy, neboť dle vyjádření Čechoslovan se jedná o mobilní zařízení (sprchové kontejnery a skladový kontejner), které slouží v souladu s účelem výpůjčky pro sportovní činnost a uskladnění nezbytné techniky pro řádnou údržbu pozemků sportovního areálu. V této souvislosti nebyla MČ informována ze strany Čechoslovan ani ze strany Povodí Vltavy s.p. o výsledku vyřízení žádosti Čechoslovan o umístění kontejnerů nebo buňek na shora uvedených pozemcích, doručené Povodí Vltavy s.p. dne 19.7. 2023 a evidované pod č.j. PVL-50081/2023. V tomto směru je třeba žádost o informaci směřovat na Povodí Vltavy s.p.

2/ Dle názoru MČ na základě umístění mobilních kontejnerů dle bodu 1/, nedošlo k porušení smluvních povinností vypůjčitele dle čl. 4. odst. 4.5 smlouvy, neboť MČ není známo, že by tímto postupem docházelo k ohrožení bezpečného provozu fotbalového hřiště.

3/ V průběhu roku 2023 vedla MČ se zástupci Povodí Vltavy s.p. jednání ohledně užívání pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Velká Chuchle, která vyústila v uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemků č. PVL-1765/2023/SML ze dne 14.12. 2023, uveřejněné v registru smluv dne 15.12. 2023 pod ID smlouvy: 25135527. Scanovou kopii smlouvy včetně přílohy a potvrzení o jejím uveřejnění v registru smluv zasíláme v příloze.

4/ Dle vyjádření Čechoslovan řeší PVK záležitosti týkající se kanalizační přípojky již od roku 2017, kdy bylo zjištěno, že nemovitost č.p. 418 v k.ú. Velká Chuchle je napojena na kanalizaci a stočné bylo účtováno dle spotřeby vody naměřené na vodoměru a tímto způsobem postupuje rovněž Čechoslovan v rámci napojení sprchových kontejnerů na vodovodní přípojku. PVK dosud nevyřešila průtok odpadních vod přes pozemky MČ ani neidentifikovala, které kanalizační šachty odvádějí odpadní vody. K dotazům ohledně legálnosti kanalizační přípojky je třeba žádost o informaci směřovat na PVK