12/2023

Dne 16.8.2023 požádal pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:


1) kopií písemností, které byly Městskou částí Praha-Velká Chuchle vypracovány a následně použity v souvislosti s plněním platného usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle č. 16/7/2023 z 19.6.2023 „ZMČ schvaluje na základě doporučení Výboru dopravy a bezpečnosti ze dne 12.6.2023 osazení dopravního značení „BI 1" Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou „E13" pouze se souhlasem MČ Praha - Velká Chuchle při vjezdu do ulice Na Lahovské a Na Hvězdárně, na hraně katastru MÖ Praha - Velká Chuchle a na křižovatce ul. Na Hvězdárně a Nad Chuchlí a pověřuje vedení MČ urychleně vstoupit do jednání s OVDŽP 13MČ Praha 16 -Radotín vedoucí k realizaci doplnění dopravního značení". Včetně jejich podacích údajů.
2) kopií písemností, které Městská část Praha - Velká Chuchle obdržela v dané věci (viz bod 1) od ve věci zainteresovaných subjektů, včetně jejich Úřadem MÖ provedené registrace.
3) kopií písemných „Zápisů zjednání", které vznikly na základě ústních jednání mezi zástupci MÖ Praha - Velká Chuchle a příslušnými partnery vdané problematice (viz bod 1). Včetně Úřadem MČ provedené jejich registrace.
4) informace, kdy lze předpokládat realizaci přijatého (výše citovaného) usnesení zastupitelstva, od jeho přijetí již uplynuly dlouhé 2 měsíce.

Informace byly předány:

1) V příloze zasíláme požadované kopie písemností
2) Tyto písemnosti k dnešnímu datu MČ Praha - Velká Chuchle neobdržela
3) Vámi uvedené písemnosti nejsou zhotoveny
4) MČ Praha - Velká Chuchle podala na základě USNESENÍ ze dne 19. 6. 2023 písemnou žádost na Praha 16 - Radotín a to 30.6.2023 viz příloha bodu č. 1. Po cca 3 týdnech referent odboru stavebního ověřoval telefonicky stav žádosti na MÖ Praha 16, OVDŽP, úsek dopravy, kde bylo pouze ústně sděleno, že je zapotřebí žádost zpracovat autorizovaným inženýrem, jelikož v této lokalitě je umístěno dopravní značení, které již nemá platné povolení aj. Byt poptán zpracovatel DIO, čeká se na cenovou nabídku, která by měla být obdržena 23. 8. 2023. Mírné zdržení na straně MC Praha - Velká Chuchle je z důvodu dovolených a nezastupitelnosti odborů.
5) Dále Vám sdělujeme, že během srpna 2023 došlo k podstatné změně situace, kdy ze strany MČ Praha - Slivenec aj. je tlak k trvalému otevření sjezdu z DO. MČ Praha - Velká Chuchle tak s Praha 16 - Radotín předjednala, že pokud by k tomuto došlo, pak zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou pouze se souhlasem MČ Praha - Velká Chuchle by při vjezdu i výjezdu do osady Lahovská byl osazen trvale. O tomto by měl jednat jak Výbor Lahovská, tak Dopravní výbor.