13/2023

Dne 23 .8. 2023 požádal pan V. K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) zda stávající silniční provoz na veřejné účelové komunikaci kat. číslo 1184/7, katastr Velká Chuchle, tj. ulice Na Hvězdárně v úseku od křižovatky s ulicí Nad Chuchlí směr Lochkov až po okraj katastru Velké Chuchle je v současnosti provozován a užíván v souladu s platnou legislativou na základě příslušných správních rozhodnutích. Tyto specifikovat.2) v případě, že ano, žádám o poskytnutí kopií těchto písemností. Především pak písemnosti "Stanovení místní úpravy silničního provozu" a " OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích".3) v případě, že komunikace (specifikace bod 1) není v současnosti užívána pro silniční provoz v souladu s platnými zákony, žádám o informaci, jak a k jakému termínu bude provedena náprava.4) jak do tohoto termínu (viz. bod 3) bude zajištěna bezpečnost, zdraví a majetek účastníků pohybujících se v prostoru tohoto současného silničního provozu. Kdo v případě vzniklých škod je za ně odpovědný a povinen jejich likviditou.Informace mu byly poskytnuty:1) MČ Praha - Velká Chuchle požaduje blíže specifikovat požadavek, v jakém rozporu by měla být komunikace provozována a užívána?2) Viz bod 13) Jak jsme Vás již informovali, je nám pouze známo a evidujeme na Vámi zmíněných komunikacích zvýšený provoz a pracujeme na tom, aby došlo k jeho snížení. Přesný termín osazení dopravního značení znám není.4) Za bezpečnost, zdraví a majetek plně zodpovídají účastníci silničního provozu.Odpověď na č.j. 3620/20231. Jedná se o veřejnou účelovou komunikaci, provoz je v souladu s platnou legislativou.

2. MČ Praha - Velká Chuchle Vám v příloze zasílá veškeré požadované dokumenty, které jsou v místním archivu k dispozici. Zdejší archiv v r. 2002 prošel povodní, proto se část archivu nedochovalo.Dne 23 .8. 2023 požádal pan V. K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) zda stávající silniční provoz na veřejné účelové komunikaci kat. číslo 1184/7, katastr Velká Chuchle, tj. ulice Na Hvězdárně v úseku od křižovatky s ulicí Nad Chuchlí směr Lochkov až po okraj katastru Velké Chuchle je v současnosti provozován a užíván v souladu s platnou legislativou na základě příslušných správních rozhodnutích. Tyto specifikovat.

2) v případě, že ano, žádám o poskytnutí kopií těchto písemností. Především pak písemnosti "Stanovení místní úpravy silničního provozu" a " OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích".

3) v případě, že komunikace (specifikace bod 1) není v současnosti užívána pro silniční provoz v souladu s platnými zákony, žádám o informaci, jak a k jakému termínu bude provedena náprava.

4) jak do tohoto termínu (viz. bod 3) bude zajištěna bezpečnost, zdraví a majetek účastníků pohybujících se v prostoru tohoto současného silničního provozu. Kdo v případě vzniklých škod je za ně odpovědný a povinen jejich likviditou.

Informace mu byly poskytnuty:

1) MČ Praha - Velká Chuchle požaduje blíže specifikovat požadavek, v jakém rozporu by měla být komunikace provozována a užívána?

2) Viz bod 1

3) Jak jsme Vás již informovali, je nám pouze známo a evidujeme na Vámi zmíněných komunikacích zvýšený provoz a pracujeme na tom, aby došlo k jeho snížení. Přesný termín osazení dopravního značení znám není.

4) Za bezpečnost, zdraví a majetek plně zodpovídají účastníci silničního provozu.

Odpověď na č.j. 3620/2023

1. Jedná se o veřejnou účelovou komunikaci, provoz je v souladu s platnou legislativou.
2. MČ Praha - Velká Chuchle Vám v příloze zasílá veškeré požadované dokumenty, které jsou v místním archivu k dispozici. Zdejší archiv v r. 2002 prošel povodní, proto se část archivu nedochovalo.