15/2020

Dne 30.9.2020 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se následujícího textu, a to „zda byly v období 1.1.2020 do 29.9.2020 vyplaceny zaměstnancům ÚMČ Praha Velká Chuchle odměny. V případě, že byly, tak v jaké celkové výši. A dále tuto celkovou částku požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a jednotlivě ke každému zaměstnanci, a to v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ s ohledem na ochranu jejich osobních údajů. Ponechávám na MČ, jakou formu (utajení) si zvolí - číslo, písmeno atd. Dále žádám sdělit, za jaký pracovní úkon nad rámec pracovní smlouvy, byly tyto odměny tomu kterému zaměstnanci vyplaceny"; zda byly v období 1.1.2019 do 29.9.2020 vyplaceny zastupitelům, místostarostům, starostce nebo tajemníkovi ÚMČ Praha Velká Chuchle jakékoliv odměny. V případě, že byly, tak v jaké celkové výši. A dále tuto celkovou částku požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní, a to jednotlivě v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ s ohledem na ochranu jejich osobních údajů. Ponechávám na MČ, jakou formu (utajení) si zvolí - číslo, písmeno atd. Dále žádám sdělit, za jaký pracovní úkon nad rámec práce zastupitele, místostarosty, byly tyto odměny vyplaceny",

Informace mu byly částečně poskytnuty:
1)V období 1.1.2020 do 29.9.2020 byly vyplaceny zaměstnancům městské části zařazeným do úřadu městské části odměny takto:
v únoru 2020 celková odměna v kapitole (paragrafu) 6171 (činnost místní správy) ve výši 50.000,- Kč a v červnu 2020 celková odměna 235.000,- Kč, z toho v kapitole 6171 ve výši 175.000,- Kč a v kapitole 2212 (silnice) ve výši 60.000,- Kč.

Co se týká důvodů: mimořádné odměny pro všechny úředníky a zaměstnance odboru MH ÚMČ Praha - Velká Chuchle byly uvedeny na Interním sdělení pro externí mzdovou účetní (schváleny starostkou MČ) takto: za příslušný podíl každého z nich při zajištění chodu úřadu zejména v průběhu zimní údržby komunikací a chodníků MČ, za manipulační a úklidové práce spojené s pořádáním zasedání ZMČ v I. pololetí roku 2020 v kulturním areálu K8, za práce různého charakteru v oblasti důležitých stavebních zakázek (např. manipulační a úklidové práce v souvislosti se zprovozněním rekonstruovaného hřiště u ZŠ), v oblasti životního prostředí (mj. kácení obecních stromů mimo pracovní dobu), odpadového hospodářství a výkonu státní správy (přestupková komise apod.), zvlášť významným důvodem byly nezbytné pomocné práce související se zajišťováním různých činností ve Velké a Malé Chuchli zejména v období vyhlášeného nouzového stavu (SARS CoV - 2).
Veškeré uvedené práce koordinoval a zastřešoval tajemník ÚMČ.

Mimořádná odměna
pro tajemníka ÚMČ Praha - Velká Chuchle byla přiznána za podíl při zpracování účetnictví MČ, výkaznictví, financí včetně bankovního styku, rozpočtu včetně rozpočtu PO, daňové problematiky a oblasti správy majetku, za činnosti související s přípravou, průběhem včetně následného zpracování zápisu z jednání výboru majetku ZMČ mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní Ing. L. P. ode dne 1.10.2019 na zkrácený pracovní úvazek (částečně tzv. home office).

2)Členům místního zastupitelstva byly v období 1.1.2019 do 29.9.2020 vyplaceny tzv. měsíční odměny v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků a č. 202/2018 Sb. a č. 338/2019 Sb., kterými se původní nařízení vlády mění pro roky 2019 a 2020 a dále v souladu s přijatým Usnesením místního zastupitelstva č. 2/2018 ze dne 19.11.2018 (bod 2/4b) takto:
v roce 2019 uvolněným členům zastupitelstva (starostka a první místostarosta) celková odměna 1.227.638,- Kč a do 29.9. 2020 celková odměna 894.921,- Kč; v roce 2019 neuvolněnému druhému místostarostovi celková odměna 180.000,- Kč a do 29.9.2020 celková odměna 120.000,- Kč; v roce 2019 ostatním neuvolněným členům zastupitelstva (předsedové výborů ZMČ) celková odměna 89.250,- Kč a do 29.9.2020 celková odměna 52.950,- Kč. Žádné jiné odměny nad rámec platné legislativy a uvedeného usnesení místního zastupitelstva nebyly vyplaceny.