16/2023

Dne 29.8.2023 požádal pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1)    Má úřad jakékoliv informace ohledně umístění přepravních kontejnerů na pozemcích MČ Velká Chuchle (fotbalové hřiště)?

2)    Povolila obec umístění těchto kontejnerů na tomto pozemku?

3)    Má obec, jako správce tohoto pozemku, nějaké informace od povodí, že bylo tímto orgánem povoleno umístění kontejnerů na tomto pozemku? Pokud ano, žádám o poslání povolení, dohody, nebo jiného dokladu na umístění těchto kontejnerů.

4)    Kontaktovala obec Velká Chuchle povodí s dotazem na možnost umístění kontejnerů na pozemku v aktivní zóně, který má Velká Chuchle ve správě? V případě, že obec povodí nekontaktovala, prosím o zdůvodnění, proč tak neučinila.

5)    Kontaktovala obec Velká Chuchle vypůjčitele (Čechoslovan Chuchle) s dotazem na povolení umístění přepravních kontejnerů na pozemku (fotbalové hřiště)

6)    Ve smlouvě o výpůjčce pozemků č.: P/1817/2023 je v bodě 1.5 uvedeno, že obec bude využívat vypůjčený pozemek v délce 20 hodin/týdně pro své aktivity. Žádám o informaci, jak se obec dohodla s vypůjčitelem na využívání tohoto pozemku. Zejména pak pro aktivity MŠ, ZŠ a dalších organizací sídlících ve Velké Chuchli.

K Vaší výše uvedené žádosti Městská část Praha - Velká Chuchle sděluje:

1)    Jakmile MČ Praha - Velká Chuchle („půjčitel") zjistila umístění kontejnerů na vypůjčených pozemcích vyzvala Čechoslovan Chuchle Praha, z. s. („vypůjčitel") ke společnému jednání, a to dne 31.08.2023.

2)    Umístění těchto kontejnerů bylo bez vědomí půjčitele.

3)    Půjčitel nemá žádné informace od Povodí Vltavy, s. p. o povolení umístění kontejnerů na předmětném pozemku.

4)    MČ Praha - Velká Chuchle dne 11.09.2023 odeslala žádost o tyto informace na Povodí Vltavy, s. p.

5)    Na společném jednání dne 31.08.2023 bylo vypůjčitelem sděleno půjčiteli, že o povolení žádali a toto povolení mají k dispozici a že toto povolení i žádost o něj zašlou půjčiteli do 08.09.2023. Do dnešního dne tak neučinili.

6)    Ke dni 25.04.2023, počátku platnosti uvedené smlouvy o výpůjčce nebyl od žádné z organizací (MŠ, ZŠ, JSDH) konkrétní požadavek/harmonogram dodán. Na jednání dne 31.08.2023 se půjčitel a vypůjčitel dohodli prozatím na možném využití pozemku Základní školou Charloty Masarykové, na přesném harmonogramu se pracuje a bude řešeno dodatkem ke smlouvě. Také se jednalo o dalších možnostech využití k aktivitám obce. K této dohodě prozatím nedošlo.