18/2023

Dne 18.9.2023 požádal pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) kdo rozhodl o změně obsahu textu přijatého usnesení Zastupitelstva MČ Praha -Velká Chuchle č. 16/7/2023 z 19.6.2023, týkající se osazení specifikovaného dopravního značení v přesně vyjmenovaných komunikacích (ulicích) v oblasti Lahovské. A následně tento upravený text byl použit v písemné žádosti o realizaci dopravního značení, zaslané příslušnému správnímu orgánu ÚMČ Praha 16 (čj. 2801/2023 z 30.6.2023).V upraveném a na ÚMČ Praha 16 zaslaném textu se hovoří o žádosti „o stanovení dočasné místní úpravy provozu na pozemních komunikacích". Toto je v zásadním rozporu s výše citovaným usnesením ZMČ, kde se o žádné „dočasné úpravě" nehovoří a jedná se pouze o úpravu trvalou.

2) kdo rozhodl o změně obsahu textu přijatého usnesení Zastupitelstva MČ Praha -Velká Chuchle č. 16/7/2023 z 19.6.2023, týkající se osazení specifikovaného dopravního značení v přesně vyjmenovaných komunikacích (ulicích) v oblasti Lahovské. A následně tento upravený text byl použit v písemné žádosti o realizaci dopravního značení, zaslané příslušnému správnímu orgánu ÚMČ Praha 16 (čj. 2801/2023 z 30.6.2023).V upraveném a na ÚMČ Praha 16 zaslaném textu se hovoří o žádosti „o návrhu umístění značení DZ B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel a E13 pouze se souhlasem MČ Praha-Velká Chuchle". A to „v ul. Na Hvězdárně před vjezdem do zahrádkářské osady Lahovská z katastru Lochkov. Dále ul. Na Lahovské z katastru Radotín před vjezdem do této osady". Takto uváděná lokalizace je ve značném rozporu s vyjmenovanými lokalizacemi DZ na komunikacích v zastupitelstvem přijatém usnesení. Chybí označení některých dalších komunikací (ulice) a tím i jejich osazení DZ a nutnost osazení DZ z obou stran ulic (jde o obousměrné značení zákazu vjezdu na jedné a téže komunikaci !). Tento rozpor s přijatým usnesením a absence ve vyznačení dalších DZ je jasně patrný i na grafické příloze žádosti zaslané ÚMČ Praha 16.

3) kdo vyřizoval vlastní písemnost „žádost o stanovení dočasné místní úpravy na pozemní komunikaci" čj. 2801/2023 ze dne 30.6.2023 na ÚMČ Praha-Velká Chuchle a která osoba je podepsána pod touto žádostí. Tyto zásadní údaje písemnost nemá, přičemž obsahuje změněné údaje oproti výše citovanému usnesení ZMČ Praha - Velká Chuchle, tak jak jsou popsány v bodech 1 a 2.Informace byly poskytnuty:

1) Nedošlo k žádné změně přijatého USNESENí 16/7/2023

Znění USNESENÍ 16/7/2023 ZMČ:

I. schvaluje,

na zákládě doporučení Výboru Dopravy a bezpečnosti ze dne 12.6.2023 osazení dopravního značení "B11" Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou "E13" pouze se souhlasem MČ Praha - Velká Chuchle při vjezdu do ulice Na Lahovské a Na Hvězdárně, na hraně katastru MČ - Praha Velká Chuchle a na křižovatce ul. Na Hvězdárně a Nad Chuchlí a pověřuje vedení MČ urychleně vstoupit do jednání s OVDŽP ÚMČ Praha 16 - Radotín vedoucí k realizaci doplnění dopraveního značení.

Z výše uvedeného je jasně patrné, že v textu USNESENÍ není uvedeno trvalé/dočasné dopravení značení, proto nemohlo dojít ke změnění obsahu textu.

2) Nedošlo k žádné změně přijatého USNESENÍ 16/7/2023, viz bod 1 - znění USNESENÍ

3) Písemnost byla vyřízena ing. Benešovou, referentkou odboru stavebního, podpis na podané žádosti - Bc. Poláková, zástupkyně starosty ve funkci tajemníka