19/2020

Dne 30.12.2020 pan V.K. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) Podala MČ Praha - Velká Chuchle odvolání proti výše specifikovanému rozsudku?
2) V případě, že ano, žádám o poskytnutí kopie této písemnosti (odvolání proti rozsudku).
3) Které orgány MČ Praha - Velká Chuchle rozhodly, zda bude či nebude odvolání proti rozsudku podáno či nikoli? Žádám o poskytnutí kopií těch písemností, které za tím účelem byly těmito orgány vypracovány.
4) V případě, že bylo odvolání podáno za spolupráce s externím advokátem či advokátní kanceláří, tyto služby specifikovat a sdělit výši úplaty za ně (včetně DPH) a poskytnout kopii účetního dokladu (faktura, rámcová smlouva o právním zastupování).

Informace mu byly v zákonné lhůtě částečně poskytnuty:

1) K otázkám č. 1) a 2) Vaší žádosti Vám tímto poskytujeme následující informace a s tím spojené podklady, jež tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:

Ano, odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 09. 11. 2020 č.j. 20 C 88/2019 bylo odesláno na Městský soud v Praze dne 28. 12. 2020. Kopii tohoto odvolání povinný subjekt připojuje k tomuto rozhodnutí.

2) K otázce č. 3 Vaší žádosti Vám tímto poskytujeme následující informace a s tím spojené podklady, jež tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:

Rozhodnutí o odvolání učinila starostka povinného subjektu, a to po doporučení od externí advokátní kanceláří, která povinný subjekt od počátku procesně zastupuje v předmětném soudním sporu.

Souhlas s podáním odvolání byl udělen formou emailu ze dne 14. 12. 2020, jehož kopie je žadateli poskytována společně s tímto rozhodnutím.

K otázce pod bodem 4) Vaší žádosti povinný subjekt uvádí, že odvolání sice bylo připravováno a podáno v zastoupení externím advokátem, nicméně dosud z jeho strany nebylo povinnému subjektu vyúčtováno ani fakturováno. Povinný subjekt tedy požadované informace ani podklady zatím nemá k dispozici, a proto nemůže ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona v této části žádosti žadateli vyhovět.