19/2023

Dne 15.9.2023 převzal V.K. odpověď povinného subjektu, Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle, čj. MCVCH 3483/2023 ze dne 15.9.2023, na jeho Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kterou jsem podal prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha - Velká Chuchle dne 31.8.2023.

O d ů v o d n ě n í :
Požadovaná informace byla žadateli povinným subjektem poskytnuta pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí ( § 15 odst. l zák. č. 106/1999 Sb.). Tím je naplněn důvod k podání stížnosti podle § 16a, odst. l, písm. c, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1)poskytnutá informace se vůbec nevyjádřila k bodům l a 2 žadatelovi Žádosti o poskytnutí informace.
2) v bodě 3 téže žádosti odkazuje poskytnutá informace pouze v obecné rovině na § 104 zák. č. 128/2000 Sb., zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo kdy nevykonává funkci. Bez jakékoli konkretizace a citace, jak požaduje žadatel ve své žádosti v konkrétním případě. Jak je tento podrobně popsán v charakterizaci žádosti i ve vlastním obsahu bodu 3, vztahujících se ke konkrétnímu současnému stavu v zastupitelstvu Městské části Praha - Velká Chuchle.
Aby byl povinný subjekt schopen vnímat obsah žádosti žadatele a plnohodnotně mu poskytnout jím požadované informace, stěžovatel v příloze přikládá text platného znění § 104 zákona č. 128/2000 Sb., na který ho povinný subjekt odkazuje ve své odpovědi a z jeho strany se jedná o jedinou poskytnutou informaci z několika požadovaných.

Informace byly poskytnuty:

Vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace.
Povinný subjekt rozhodl o vyřízení Vaší stížnosti ze dne 18. 9. 2023 dle S 16a odst. 5) zákona č. 106/1999 Sb. tak, že stížnosti sám zcela vyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci.
1) jakým právním úkonem byla 1. místostarostka Mgr. Votavová pověřena zastupováním starosty v plném rozsahu jeho pravomocí.
Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, vyplývá ze zákona - např. § 104 zákona č. 128/2000 Sb.
2) kopie písemnosti, která dokumentuje tento právní úkon - viz bod 1)
Kopii znění § 104 zákona č. 128/2000 Sb. jste sám přiložil ke stížnosti, nicméně aby bylo plně vyhověno Vaší žádosti, text § 104 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. zní:
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1).
3) informace, jaká právní norma byla uplatněna v případě, že nebyl naplněn postup podle bodu 1), a podle které vykonává v současnosti 1. místostarostka Mgr. Votavová funkci a pravomoci starosty v plném rozsahu. Tuto přesně konkretizovat a citovat.
Bylo postupováno v souladu s § 104 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. Přesná citace tohoto ustanovení zní:
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1).