20/2021

Dne 19.7.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) Zda byly v období 1.1.2021 do 20.7.2021 vyplaceny zaměstnancům ÚMČ Praha Velká Chuchle odměny. V případě, že byly, tak v jaké celkové výši. A dále tuto celkovou částku požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a jednotlivě ke každému zaměstnanci, a to v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ s ohledem na ochranu jejich osobních údajů. Ponechám na MČ, jakou formu (utajení) si zvolí - číslo, písmeno atd. Dále žádám sdělit, za jaký pracovní úkon nad rámec pracovní smlouvy - náplně práce, byly tyto odměny tomu kterému zaměstnanci vyplaceny.

2) Zda byly v období 1.1.2021 do 20.7.2021 vyplaceny zastupitelům, místostarostům, starostce, nebo tajemníkovi ÚMČ Praha Velká Chuchle jakékoliv odměny. V případě, že byly, tak v jaké celkové výši. A dále tuto celkovou částku požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a jednotlivě ke každému zaměstnanci, a to v ANONYMIZOVANÉ FORMĚ s ohledem na ochranu jejich osobních údajů. Ponechám na MČ, jakou formu (utajení) si zvolí - číslo, písmeno atd. Dále žádám sdělit, za jaký pracovní úkon nad rámec pracovní smlouvy - náplně práce, byly tyto odměny tomu kterému zaměstnanci vyplaceny.

3) Poskytnutí kopie veškerých smluv na právní služby a zastupování od 1.1.2021 do 20.7.2021, které MČ Velká Chuchle podepsala s právní kanceláří PLICKA a PARTNERS s.r.o. IČO:07524242, advokátem JUDr. Martin Solil IČO:05686521, případně dalšími.

4) Kolik MČ Velká Chuchle zaplatila za úpravu prostor po „družině" v prostorách (K8), který na vlastní náklady přestavovala pro potřeby RC na provozování komunitní kavárnu K8.

5) Kdo rozhodl o výkopu na pozemku obce Velká Chuchle (fotbalové hřiště), pravděpodobně přeložka, nebo nové připojení el. sítě. Jakým výborem to prošlo, kdy to bylo sděleno zastupitelům.

6) Jaká firma tento výkop dělala, byl udělán nějaký výběr zhotovitele, kdo rozhodl o firmě, která tento výkop dělala a kolik tato akce - tento výkop stál. Prosím o zaslání objednávky a faktury.

7) Předložilo rodinné centrum - komunitní kavárna, úřadu MČ veškerá potřebná povolení na provozování předzahrádky na veřejném prostranství před kavárnou v areálu „K8" tak, jak ukládá zákon a vyhláška MHMP?

8) Jakou částku za m2 platí rodinné centrum za zábor veřejného prostranství, na provozování předzahrádky. Prosím zaslat rozhodnutí o povolení předzahrádky, včetně vyměřené ceny za zábor. Toto žádám, samozřejmě bez uvedení osobních údajů.

9) Jaký zaměstnanec, nebo člen vedení MČ povolil používání neschváleného systému, nebo na jakém základě, podle jakého rozhodnutí, nebo nařízení, používá úřad MČ Velká Chuchle neschválený a necertifikovaný INFORMAČNÍ systém zastupitele pana Bercala (Informační systém InO Chuchle). Kdo používání .... „O návrhu smlouvy na používání licence k užití softwarového produktu a dalších služeb (Informační systém InO Chuchle) týkající se sdílení podkladů a zápisů jednání výborů a zastupitelstev mezi zaměstnanci městské části, zastupiteli, členy výborů a veřejností se již 2x hlasovalo a zastupitelstvo 2x podepsání této smlouvy NESCHVÁLILO !

Informace mu byly poskytnuty:

K požadavku č. 1) a č. 2) žádosti:
V období 1.1.2021 do 20.7.2021 byly zaměstnancům městské části (včetně tajemníka ÚMČ) zařazených do úřadu městské části vyplaceny odměny v celkové výši 365.000,- Kč. Zastupitelům, místostarostům a starostce nebyly vyplaceny žádné odměny.
Číslo zaměstnance                    2/2021                      5/2021
Zaměstnanec 1                        50 000 Kč                  70 000 Kč
Zaměstnanec 2                                                          25 000 Kč
Zaměstnanec 3                                                          25 000 Kč
Zaměstnanec 4                                                          30 000 Kč
Zaměstnanec 5                                                          25 000 Kč
Zaměstnanec 6                        30 000 Kč                   50 000 Kč
Zaměstnanec 7                                                          17 000 Kč
Zaměstnanec 8                                                          16 000 Kč
Zaměstnanec 9                                                          16 000 Kč
Zaměstnanec 10                                                        11 000 Kč
Úhrnem                                                                     365 000 Kč

Zdůvodnění poskytnutých odměn obsahují Interní sdělení č. 2/2021 ze dne 1.3.2021 a č. 6/2021 ze dne 24.5.2021, která jsou schválená bývalou starostkou MČ Praha - Velká Chuchle a následně prvním místostarostou Mgr. Martinem Melicharem, a to takto dle jednotlivých interních sdělení:

a) mimořádná odměna je navrhována za podíl při zpracování podkladů týkající se závěrky roku 2020 v oblasti účetnictví MČ, výkaznictví a rozborové činnosti, financí včetně bankovního styku, při přípravě a schvalování rozpočtu na rok 2021 včetně rozpočtu PO a dlouhodobých výhledů, daňové problematiky a oblasti správy majetku včetně dokončení inventarizace movitého a nemovitého majetku, opatření přijatá k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ, za činnosti související s přípravou, průběhem jednání včetně následného zpracování zápisu z jednání výboru majetku ZMČ mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní a správce rozpočtu na zkrácený pracovní úvazek Ing. L. P. formou tzv. home office, mimořádná odměna za komplexní výkon činnosti při zastupování neobsazeného místa referentky odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ po skončení pracovního poměru (ve zkušební době) pí M. ke dni 12.11.2020 dosud.

b) mimořádné odměny pro všechny úředníky a zaměstnance pracovní čety ÚMČ Praha - Velká Chuchle jsou navrhovány za příslušný podíl každého z nich při zajištění chodu úřadu zejména v průběhu zimní údržby komunikací a chodníků MČ, za manipulační a úklidové práce spojené s pořádáním zasedání ZMČ v I. pololetí roku 2021 v kulturním areálu K8, za práce různého charakteru v oblasti důležitých stavebních zakázek, v oblasti životního prostředí (mj. kácení obecních stromů mimo pracovní dobu), odpadového hospodářství a výkonu státní správy (přestupková komise apod.), významným důvodem byly také činnosti související se zajišťováním různých činností ve Velké a Malé Chuchli zejména v období vyhlášeného nouzového stavu (SARS CoV - 2), mimořádná odměna za komplexní výkon činnosti při zastupování neobsazeného místa referentky odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ po skončení pracovního poměru (ve zkušební době) pí M. ke dni 12.11.2020 do 1.6.2021. Veškeré uvedené práce koordinoval a zastřešoval tajemník ÚMČ.

Mimořádná odměna je dále navrhována za zpracování účetnictví MČ, výkaznictví, financí včetně bankovního styku, rozpočtu včetně rozpočtu PO, daňové problematiky a oblasti správy majetku, za činnosti související s přípravou, průběhem včetně následného zpracování zápisu z jednání výborů ZMČ (finanční výbor a výbor majetku) mj. i mimo stanovenou pracovní dobu, a to v souvislosti s výkonem funkce hlavní účetní Ing. L. P. ode dne 1.2.2017 na zkrácený (poloviční) pracovní úvazek formou tzv. home office.

K požadavku č. 3) žádosti:
V roce 2021 nebyla uzavřena žádná smlouva na právní služby a zastupování. Zasíláme Vám kopie objednávek na veškeré právní služby, které byly MČ Praha Velká Chuchle objednány.

K požadavku č. 4) žádosti:
MČ Praha - Velká Chuchle nezaplatila za úpravu prostor po „družině" v prostorách (K8) pro provoz komunitní kavárny žádné finance.

K požadavku č. 5) žádosti:
K drobným výkopovým pracím u objektu Čechoslovanu došlo z důvodu nutnosti napojení čerpadla na vodu k el. proudu. Stávající přívod k čerpadlu spolu s jističi byly umístěny v objektu Čechoslovanu, jelikož v současné době je přístup do budovy MČ neumožněn, musela být tato část elektřiny oddělena, aby mohlo být zajištěno udržování/závlahy travnatého povrchu hřiště. O výkopu na pozemku MČ Praha Velká Chuchle (prostor u fotbalového hřiště) rozhodl první místostarosta MČ Praha Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar. Tato akce nebyla předložena žádnému výboru.

K požadavku č. 6) žádosti:
Výkop zajišťovala firma VEMASTAV s.r.o. Pro výběr zhotovitele bylo postupováno dle opatření tajemníka č. 2/2017 a bylo rozhodnuto dle nejnižší ceny. Byly předloženy 2 cenové nabídky jedna za cenu 57.000,- Kč bez DPH a druhá za cenu 49.990,- Kč bez DPH. Za tuto akci MČ Praha Velká Chuchle zaplatila 49.990,- Kč bez DPH. Objednávku i fakturu Vám zasíláme.

K požadavku č. 7) žádosti:
Rodinné centrum předložilo potřebná povolení na provozování komunitní kavárny vč. předzahrádky, byť je toto v kompetenci stavebního úřadu Prahy 16.

K požadavku č. 8) žádosti:
Rodinné centrum neplatí žádný zábor veřejného prostranství na provozování předzahrádky, jelikož to dle vyhlášky HMP tento prostor neumožňuje. S rodinným centrem byla dne 30.11.2020 uzavřena nájemní smlouva na nebytových prostor, kde se v článku II. odstavec 8 říká, že „Nájemce zároveň získává právo užívat prostranství před objektem vyznačené v příloze č. 1 pro umístění venkovního posezení. Nájemce je povinen na žádost pronajímatele prostor bez prodlení uvolnit na dohodnutou dobu a tím mu umožnit konání dalších akcí".

K požadavku č. 9) žádosti:
Používání systému Ino Chuchle bylo rozhodnuto Mgr. Lenkou Felix. Na zasedání ZMČ č. 4/2020 ze dne 14.9.2020 vzalo Zastupitelstvo MČ na vědomí přípravné práce na novém informačním systému, který má sloužit ke sdílení podkladů a zápisů jednání výborů a zastupitelstev mezi pracovníky úřadu, zastupiteli, členy výborů a veřejností.
Dále byl na zasedání ZMČ č. 5/2020 ze dne 14.12.2020 předložen návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí licence k užití softwarového produktu dalších služeb s J.B. (IČ: 61257737) za jednorázovou úplatu ve výši 1,- Kč týkající se počítačového programu pro řešení agendy výborů a zastupitelstva vytvořený pro potřeby objednatele nazvaným Ino Chuchle. Tento návrh nebyl přijat.
Na zasedání ZMČ č. 2/2021 ze dne 29.3.2021 byl opět předložen návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí licence k užití softwarového produktu dalších služeb s J.B. (IČ: 61257737) za jednorázovou úplatu ve výši 1,- Kč týkající se počítačového programu pro řešení agendy výborů a zastupitelstva vytvořený pro potřeby objednatele nazvaným Ino Chuchle. Tento návrh opět nebyl přijat.
Tento program nyní používají převážně úředníci ÚMČ a předsedové výborů, kteří zde mají přehledně uloženy veškeré zápisy a podklady k výborů a nemusejí si je složitě rozesílat a dohledávat. Veškerá data jsou uložena na zabezpečeném serveru ÚMČ.
Systém InO používá licenční model pro svobodný software GNU Affero General Public License v3.0 (viz např. wikipedia), kterým autor dává právo používat software komukoliv. Ti, kteří navíc souhlasí s podmínkami licence (mj. že odvozený sw musí být pod stejnou licencí), mohou navíc software kopírovat a distribuovat z něj odvozená díla. Online konference jsou řešeny pomocí software Jitsi, který používá licenční model pro svobodný software Apache License 2.0.
Z pohledu dodržení podmínek zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy není systém InO chápán jako součást kritické infrastruktury a zákon se na základě výluk v §1, odst. 4 na něj nevztahuje.