21/2023

Dne 20.9.2023 převzal V.K. odpověď povinného subjektu, Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle, zn.: 3378/2023 ze dne 7.9.2023, na svoji Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou jsem podat prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha - Velká Chuchle dne 23.8.2023.
Dne 11.9.2023 V.K. prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha - Velká Chuchle podal Stížnost na postup při vyřizování této žádosti s příslušným řádným odůvodněním. Tato stížnost byla povinným subjektem vyřízena ve smyslu S 16a odst.5 zákona č.106/1999 Sb. dne 18.9.2023 pod zn.: 3620/2023 ( čj. neuvedeno) s tím, že je zaslána odpověď.

1) na moji žádost o poskytnutí informace uvedenou v bodě 1 žádosti odpovídá povinný subjekt pouze obecnou formulací „provoz je v souladu s platnou legislativou". Zcela ignoruje moji žádost o specifikaci této legislativy a příslušných správních rozhodnutí. Kromě této zásadní skutečnosti nelogicky navíc opisuje zcela totožný text jako v bodě 1) opětovně bez jakékoli souvislosti ještě v bodě 3).
2) na žádost o poskytnutí těchto písemností (viz bod 1), jak je požadováno v bodě 2 žádosti, reaguje povinný subjekt zcela zavádějícím a neadekvátním, lživým způsobem. Místo poskytnutí platných správních rozhodnutí vztahujících se k veřejně účelové komunikaci na kat. č. 1184/7, katastr Velká Chuchle, poskytl povinný subjekt (podstrčil?) dvě rozhodnutí, které nemají žádný vztah k dané komunikaci. Patrně vědom si této skutečnosti je nekonkretizoval jako přílohy dopisu a nijak je neoznačil. Píše pouze„ MČ Praha - Velká Chuchle Vám v příloze zasílá veškeré požadované dokumenty
Ve skutečnosti se jedná 0 2 písemnosti, které níže specifikuji a zároveň je přikládám jako přílohy této stížnosti, aby se s jejich obsahem mohl seznámit rozhodovací nadřízený orgán.
a) Opatření obecné povahy vydané Městskou části Praha 16,Úřad MČ, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy, čj.: 07511/2020/0D z 27.4.2020, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na hvězdárně Jedná se o komunikaci, kterou specifikuje i žadatel. V OOP je však daná podmínka, že platí do 30.1.2021. Tedy jde o písemnost, která je již neplatná a o takovou žadatel o informaci nežádal.
b) Stanovení místní úpravy silničního provozu v Praze 16, vydané opět Městskou částí Praha 16, Úřad MČ, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy, čj.:002665/15/OVDŽP/Mj z 2.3.2015. Tato písemnost stanoví instalaci dopravního zařízení místní úpravy (četně přiložené fotodokumentace). Jedná se však o jinou část Velké Chuchle, než je veřejná účelová komunikace na katastru Velké Chuchle, kat. č. 1184/7, která je předmětem v žádosti o poskytnutí informace, požadovanou stěžovatelem.

Informace byly poskytnuty:

1. Poskytnutí informace, zda stávající silniční provoz na veřejné účelové komunikaci kat.
č. 1184/7 katastr Velká Chuchle, tj. ulice Na Hvězdárně v úseku od křižovatky s ulicí Nad Chuchlí směr Lochkov až po okraj katastru Velké Chuchle, je v současnosti provozován a užíván v souladu s platnou legislativou na základě příslušných správních rozhodnutích. Tyto specifikovat.
2. V případě, že ano, žádám o poskytnutí kopií těchto písemností. Především pak písemností "Stanovení místní úpravy silničního provozu" a „OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
3. V případě, že komunikace (specifikace bod 1) není v současnosti užívána pro silniční provoz v souladu s platnými zákony, žádám o informaci, jak a k jakému termínu bude provedena náprava
4. Jak do tohoto termínu (viz bod 3) bude zajištěna bezpečnost, zdraví a majetek účastníků pohybujících se v prostoru tohoto současného silničního provozu. Kdo v případě vzniklých škod je za ně zodpovědný a povinen jejich likviditou.
Městská část Praha - Velká Chuchle zaslala dne 7. 9. 2023:
1) MČ Praha - Velká Chuchle požaduje blíže specifikovat požadavek, v jakém rozporu by měla být komunikace provozována a užívána?
2) Viz bod 1)
3) Jak jsme Vás již informovali, je nám pouze známo a evidujeme na Vámi zmíněných komunikacích zvýšený provoz a pracujeme na tom, aby došlo k jeho snížení. Přesný termín osazení dopravního značení nyní znám není.
4) Za bezpečnost, zdraví a majetek plně zodpovídají účastníci silničního provozu
Na tuto odpověď jsme obdrželi dne 8. 9. 2023 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., výše uvedeným žadatelem:
1. Na moji žádost o poskytnutí informace uvedenou v bodě 1 žádosti odpovídá povinný subjekt ve své odpovědi vznesením požadavku, abych blíže specifikoval svůj požadavek. Žádnou informaci. Tato jeho žádost je v přímém rozporu s § 14, odst. 5, písm. a, b. Ze strany povinného subjektu nebyla provedena výzva k doplnění žádosti a ani dodržena lhůta 7 dnů.
2. Ve druhé části odpovědi (?) k bodu 1 žádosti místo poskytnutí mnou požadované konkrétní informace k přesně specifikovanému problému, zda je „v současnosti provozován a užíván v souladu s platnou legislativou na základě příslušných správních rozhodnutích a tyto specifikovat", po mně sám povinný subjekt žádá informaci s irelevantním obsahem, „v jakém rozporu by komunikace měla být provozována a užívána". Tím se snaží zcela zásadně zcela zásadně změnit předmět v mé žádosti o informaci a zaměnit ho za zcela jiný, nesouvisející. A tak mnou požadovanou informaci neposkytnout (bez jakéhokoli správního rozhodnutí, např. podle § 15 odst. 1 zák. č 106/1999 Sb.)). Ve své žádosti o informaci o žádném „rozporu" nehovořím. Jde o výmysl povinného subjektu.
3. Bod 2 mé žádosti o informaci není povinným subjektem zpracován vůbec, chybí jakákoli poskytnutí informace, je zde pouze odkaz 'Viz bod 1". Došlo tak ze strany povinného subjektu k porušení § 15, odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb.
4. Bod 3 mé žádosti je ze strany povinného subjektu „vyřízen" odpovědí, která vůbec nesouvisí s obsahem mnou podané žádosti o informaci, je zcela zavádějící a irelevantní.
Následně MČ Praha - Velká Chuchle zaslala dne 18. 9. 2023 odpověď:
1) Jedná se o veřejnou účelovou komunikaci, provoz je v souladu s platnou legislativou.
2) MČ Praha - Velká Chuchle Vám v příloze zasílá veškeré požadované dokumenty, které jsou v místním archivu k dispozici. Zdejší archiv v r. 2002 prošel povodní, proto se část archivu nedochovalo.
3) Jedná se o veřejnou účelovou komunikaci, provoz je v souladu s platnou legislativou.
Na tu to odpověď dostal povinný subjekt dne 20. 9. 2023 opakovanou stížnost:
1. Na moji žádost o poskytnutí informace uvedenou v bodě 1 žádosti odpovídá povinný subjekt pouze obecnou formulací „provoz je v souladu s platnou legislativou". Zcela ignoruje moji žádost o specifikaci této legislativy a příslušných správních rozhodnutí. Kromě této zásadní skutečnosti nelogicky navíc opisuje zcela totožný text jako v bodě 1) opětovně bez jakékoliv souvislosti ještě v bodě 3)
2. Na žádost o poskytnutí těchto písemností (viz bod 1), jak je požadováno v bodě 2 žádosti, reaguje povinný subjekt zcela zavádějícím a neadekvátním, lživým způsobem. Místo poskytnutí platných správních rozhodnutí vztahujících se k veřejně účelové komunikaci na kat. č. 11847, katastr Velká Chuchle, poskytl povinný subjekt (podstrčil ?) dvě rozhodnutí, které nemají žádný vztah k dané komunikaci. Patrně vědom si této skutečnosti je nekonkretizoval jako přílohy dopisu a nijak je neoznačil. Píše pouze „MČ Praha - Velká Chuchle Vám v příloze zasílá veškeré požadované dokumenty Ve skutečnosti se jedná o 2 písemnosti, které níže specifikují a zároveň je přikládám v příloze jako přílohy této stížnosti, aby se s jejich obsahem mohl seznámit rozhodovací nadřízený orgán.
K výše uvedené stížnosti povinný subjekt konstatuje následující:
Výše uvedený žadatel v poslední době neustále „řetězí" své žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., případně podává stížnosti vzhledem ke své nespokojenosti s odpověďmi na položené otázky. V tomto případě se jedná o nespokojenost se zvýšeným provozem komunikace Na Hvězdárně z důvodu rekonstrukce Barrandovského mostu, a tím zvýšeného počtu automobilů/řidičů, kteří se snaží objíždět kolony. MČ Praha - Velká Chuchle si je tohoto problému vědoma a nechala zpracovat Dopravně - inženýrskou kanceláří projekt (DIO), který byl podán na MČ Praha 16 - Radotín, úsek dopravy pro Stanovení místní úpravy silničního provozu.
Výše uvedený žadatel je navíc členem Výboru Lahovská zřízeným Zastupitelstvem MČ Praha - Velká Chuchle, proto jako člen má přístup k jakýmkoliv podkladům z archivu MČ Praha - Velká Chuchle.
Dále MČ Praha - Velká Chuchle uvádí, že žadatel byl informován o skutečnosti, že požadované dokumenty se v archivu nedochovaly, jelikož místní archiv byl v roce 2002 zasažen povodní.
Závěrem povinný subjekt konstatuje, že postupoval v souladu s platnou legislativou a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuje předmětnou „stížnost" za neopodstatněnou a nedůvodnou.