23/2023

Dne 6.9.2023 požádal pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:
1) Žádám o informaci, jestli byla MČ Velká Chuchle oslovena spolkem Čechoslovan Chuchle ohledně pronájmu velkého fotbalového hřiště (pozemky 870/5, 871/1, 869/1, 1180/2 s návrhem možného znění smlouvy a to jak formou dopisu, e-mailu nebo datová schránka. Jde mi o časové období před podpisem smlouvy o výpůjčce, od 1.2.2023 do 25.4.2023.
2) Žádám o kopii smlouvy mezi MČ Velká Chuchle a spolkem Čechoslovan Chuchle Praha na pronájem části pozemku ( 870/1 , 871/1 mimo fotbalové hřiště ), která byla prodloužena usnesením ze dne 14.12.2022 na dobu od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Informace byly poskytnuty:

1) Dne 12.2.2023 byla prostřednictvím datových schránek doručena a pod č. j. 00663/2023 zaevidována žádost subjektu Čechoslovan Chuchle Praha, z. s. o pronájem pozemků parc. č. 870/5, 870/1, 871/1, 869/1 a 869/8 v k. ú. Velká Chuchle, a to včetně přiloženého projektu.
Dále na základě vyvěšeného záměru č.j. 01449/2023 byla dne 11.4.2023 zaevidována zpráva č.j. 1528/2023 doručená prostřednictvím datové schránky od spolku Čechoslovan Chuchle Praha, z. s., kde spolek projevuje zájem o výpůjčku obecního majetku. Součástí zprávy je návrh smlouvy o výpůjčce, náhled katastrální mapy a cenová nabídka na regeneraci trávníku.
2) Kopii smlouvy č. P/1680/2022 a jejích dodatků posíláme v příloze tohoto dopisu.