24/2023

Dne 4.10.2023 požádal pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

Tajemník Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle Mgr. Milan Paulus předložil 25.9.2023 od značkou 3744/2023 nadřízenému orgánu, Magistrátu hl. m. Prahy, písemnost „ Stížnost žadatele na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/199 Sb.". V ní mimo jiné uvádí a tvrdí: V tomto případě se jedná o nespokojnost se zvýšeným provozem komunikace Na Hvězdárně
Praha - Velká Chuchle si je tohoto problému vědoma a nechala zpracovat Dopravně - inženýrskou kanceláří projekt (DIO), který byl poslán na MČ Praha 16 - Radotín, úsek dopravy pro Stanovení místní úpravy silničního provozu.
Výše uvedený žadatel je navíc členem Výboru Lahovská zřízeným Zastupitelstvem MČ Praha Velká Chuchle, proto jako člen má přístup k jakýmkoli podkladům z archivu MČ Praha - Velká Chuchle.
Na základě tvrzení a vyjádření tajemníka ÚMČ Mgr. Pauluse v písemnosti nadřízeném orgánu, jsem, co by člen Výboru ZMČ pro integraci osady Lahovská (mylně označována tajemníkem Mgr. Paulusem jako „Výbor Lahovská") a na základě platného a účinného „Společného jednacího řádu výborů ZMČ ze 7.11.2022", podal písemnou žádost o poskytnutí kopie projektu DIO vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří v podobě, jak byl podán na MČ Praha 16, úsek dopravy.
Přes moji prosbu uvedenou v samotné žádosti a následně i v další následné písemné urgenci pro dosud nevyřízení této žádosti (e-mail 2.10.2023 v 14,59 hod.), vždy současně zaslaných tajemníkovi ÚMČ Praha - Velká Chuchle Mgr. Paulusovi a prostřednictvím podatelny i Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle, žádost nebyla doposud jakkoli vyřízena a ani jeden z adresátů nepotvrdil, přes výslednou žádost, ani její převzetí a zaevidování.
Proto k získání požadovaných písemností a dokumentů, které v rozporu s právní normou mi opakovaně dosud nebyly poskytnuty, využívám možnosti institutu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1) žádám o poskytnutí kopie projektu DIO, vypracovaného Dopravně inženýrskou kanceláří v podobě, jak byl podán na MČ Praha 16, úsek dopravy, jako doplnění písemnosti Městské části Praha - Velká Chuchle čj.3440/2023
z 30.8.2023 adresované tamtéž - „Žádost o stanovení trvalé místní úpravy provozu na pozemní komunikaci".
2) žádám o poskytnutí kopie zaprotokolovaného průvodního dopisu (písemnosti) se zasílanou dokumentací DIO.
3) žádám o poskytnutí informace, proč jsem neobdržel, i přes písemnou urgenci, požadované informace od Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle, vyžádané podle „Společného jednacího řádu výborů ZMČ ze 7.11.2022".
4) žádám o poskytnutí informace, proč jsem neobdržel od Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle, i přes písemnou urgenci, potvrzení o převzetí a zaevidování žádosti. V případě pochybení, kdo pochybil.
5) žádám o poskytnutí informace, jak Úřad MČ Praha - Velká Chuchle naplňuje usnesení zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle č. 16/7/2023 z 19.6.2023 poté, co MČ Praha - Velká Chuchle požádala o stanovení trvalé místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Hvězdárně, Na Lahovské a Nad Chuchlí Úřad MČ Praha 16 písemností ze dne 30.8.2023 čj. 3440/2023.
6) žádám o kopie veškerých písemností, které MČ Praha - Velká Chuchle obdržela od MČ Praha 16 v rozsahu bodu 5).

Informace byly poskytnuty:

1) - 2) V příloze zasíláme požadované kopie písemnosti
3) Jak Vám bylo telefonicky pracovnicí sekretariátu sděleno, Vaše žádost byla v pondělí 2. 10. 2023 zaevidována a předána na příslušný odbor k vyřízení, ten ji obdržel 4. 10. 2023. Před vyřízením výše uvedené žádosti byla Vámi 4. 10. 2023 podána Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve stejném rozsahu jako původní Žádost. Uvádíme, že agenda úřadu je rozsáhlá a žádosti jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly na úřad doručeny, případně s ohledem na povahu věci (havárie, ohrožení životů, hrozba škod aj.). Z těchto důvodů nebyla Vaše žádost vyřízena okamžitě.
4) Vaše žádost byla dne 2. 10. 2023 zaevidována pod č.j. 3874/2023, z důvodu administrativní chyby, Vám nebylo zasláno potvrzení, bylo omylem adresováno pouze na tajemníka ÚMČ, za tuto chybu se Vám pí. Vorlová omluvila.
5) MČ Praha - Velká Chuchle (dále jen „MČ") na základě usnesení č. 16/7/2023 zaslala 30. 6. 2023, po konzultaci s MČ Praha 16, ÚMČ Praha 16, OVDŽP, odd. dopravy, panem Martínkem, žádost o dočasné dopravní značení, z důvodu obhajitelnosti u dopravní policie, a to vlivem zvýšení dopravní zátěže po dobu opravy Barrandovského mostu. Trvalé dopravní značení z jeho pohledu bylo nepřípustné. Dne 17. 7. 2023 jsme telefonicky kontaktovali pana Martínka, přičemž nám bylo sděleno, že podklady žádosti požaduje zpracovat projektantem dopravních staveb. V období 18. 7 - 6. 8. 2023 referent Stavebního odboru čerpal řádnou dovolenou, ÚMČ nemá v tuto chvíli pro tento odbor zastupitelnost. Během měsíce srpna 2023 se změnila situace, kdy je plánované otevření sjezdu z D0 Praha-Lochkov / Praha-Slivenec, proto MČ zadala poptávku na vyhotovení trvalého dopravního značení. Na základě cenové nabídky naše MČ zadala 31. 8. 2023 zpracování dopravního značení. Dne 20. 9. 2023 jsme obdrželi tento zpracovaný projekt, který jsme obratem předali spolu s žádostí o trvalé dopravní značení na MČ Praha 16, ÚMČ Praha 16, OVDŽP, odd. dopravy. Dne 29. 9. 2023 jsme obdrželi Výzvu MÖ Praha 16, ÚMČ Praha 16, OVDŽP, odd. dopravy k doplnění podkladů. Dne 4. 1O. 2023 byla ihned kontaktována společnost, která zpracovávala projekt s žádostí o doplnění. Následně bylo toto doplnění s panem Martínkem konzultováno a po jeho ústním odsouhlasení bylo dne 11. 10. 2023 zasláno doplnění podkladů datovou schránkou.
6) V příloze zasíláme požadované kopie písemnosti