4/2019

Dne 26.6.2019 pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  problematiky SK Čechoslovan Chuchle.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

a) MČ v současné době nemůže sdělit, resp. předat požadované listiny týkající se komunikace městské části s klubem či jeho předsedou, neboť s SK Čechoslovan Chuchle resp. jejím předsedou probíhají soudní řízení či jednání a veškerá korespondence a podání, která jsou žadatelem vyžadována, by jejich zveřejněním (tj. předáním žadateli či komukoli jinému) mohla výrazným způsobem oslabit nebo zhoršit vyjednávací pozici MČ v aktuálně probíhajících či budoucích soudních či obdobných sporech s SK Čechoslovan Chuchle.Navíc ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. jasně říká, že MČ nemůže poskytnout informace mj. o probíhajících trestních řízeních nebo týkajících se trestních řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel tohoto trestního řízení a také rozhodovací činnost soudů, s výjimku rozsudků. V současné době ve věci SK Čechoslovan Chuchlenení k dispozici žádný rozsudek. 

b) jakým způsobem je řešen dluh na odběru vody u společnosti PVK, a.s. bylo sděleno za osobní účasti žadatele na zasedání ZMČ č. 5/2019 dne 8.7.2019 (viz zápis ze zasedání ZMČ č. 5/2019 připravený k uveřejnění na webu MČ/samospráva),

c) majetek MČ (pozemek pod hřištěm a budova šaten) je zajištěn plotem a zámkem proti nezákonnému vstupu osob,

d) obdobná odpověď jako v bodu a) - MČ bude samozřejmě dlužnou částku po SK Čechoslovan Chuchle vymáhat,

e) obdobná odpověď jako v bodu a) - MČ podala trestní oznámení ve věci poskytnuté dotace ve výši 20.000,- Kč SK Čechoslovan Chuchle,

f) na půdě úřadu neproběhla žádná jednání se zájemci o možný pronájem pozemku (hřiště), neboť budova úřadu půdu nemá,

g) administrativní budova (šatny) byla zaevidována hlavní účetní do majetku MČ, který byl oceněn (ohodnocen) znaleckým posudkem, který je také používán v soudních řízeních (dále navazuje obdobně na odpověď jako v bodu a),

h) na právní služby spojené s "kauzou" SK Čechoslovan Chuchle nebyla vyčleněna žádná částka v rozpočtu MČ,

ch) žádná otázka pod bodem 10 nebyla položena (bod byl vynechán),

j) MČ převzala budovu šaten pod svoji správu zákonným způsobem a žádná jednání ve věci SK Čechoslovan Chuchle mezi MČ Praha 16, MČ Praha 5 a MHMP neprobíhala (viz odpověď jako v bodu a).

Úřad městské části Praha – Velká Chuchle, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platném znění, na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kontrolních činností, č.j. MHMP 2432921/2019 ze dne 4.12.2019 opětovně přezkoumal žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 26.6.2019, v níž pan R.P. požádal o poskytnutí informací ve znění:

„Prosím o zaslání veškerých dokumentů, které se vztahují k problematice Čechoslovan a ukončení nájemní smlouvy a to od data 1.8.2018: 1) komunikace mezi obcí, klubem Čechoslovan nebo panem Šafářem - písemnou i e-mailovou, 2) veškerá podání k soudu nebo na policii, která se vztahují ke kauze Čechoslovan“, 3) jakým způsobem je řešen dluh na odběru vody u PVK, 4) jakým způsobem je zajištěn majetek obce (pozemek pod hřištěm a budova šaten), aby na něj nebyl možný nezákonný vstup osob, 5) jakou finanční částku bude obec po klubu Čechoslovan požadovat za protiprávní využívání pozemku v majetku obce (pozemek hřiště a budovy šaten) a to od 1.9.2018, prosím o výpočet nebo znalecký posudek, 6) jak obec postupuje ve věci dotace 20 000,-, která má být klubem vrácena, prosím o veškeré doklady a komunikaci s klubem Čechoslovan tak i s jeho předsedou, popřípadě datum připsání částky 20 000,- na účet MČ, 7) jaká jednání proběhla na půdě úřadu se zájemci o možný pronájem pozemku „hřiště“ od data 1.9.2018, 8) jakým způsobem, kdy a kým byla budova šaten zaevidována, zapsána jako svěřený majetek obce, konkrétně, kdy a kým byl majetek ohodnocen a zapsán pod číslo do majetku obce, 9) jaká finanční částka byla vyčleněna z rozpočtu obce na právní služby, spojené s „kauzou“ Čechoslovan, a jaká finanční částka už byla právní kanceláří vyplacena a za jaké právní úkony, 11) jakým způsobem MČ převzala budovu šaten pod svojí správu a do svého majetku, prosím o podklady z jednání mezi MČ Praha 16, MČ Praha 5, Magistrátem a klubem Čechoslovan“.

Úřad městské části Praha – Velká Chuchle rozhodl takto:

Žádosti o poskytnutí informace žadatele R.P. ze dne 26.6.2019 se dle ustanovení § 4a zákona o svobodném přístupu k informacím, k otázkám uvedeným pod body 3), 4), 5), 7) a 11) a částečně k otázkám pod body 6), 8) a 9) žádosti

vyhovuje.

Ve zbytku se žádost žadatele odmítá samostatným rozhodnutím č.j. 2473/2019 ze dne 19.12.2019.

K žádosti sděluji následující odpovědi (s výjimkou těch, které byly samostatným rozhodnutím částečně odmítnuty):

K otázce č. 3) žádosti:

Dluh na odběru PVK byl řešen tak, že na základě uzavřené dohody o narovnání mezi Městskou částí Velká Chuchle a PVK, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař ze dne 17.7.2019 došlo k mimosoudnímu vyrovnání s věřitelem PVK s tím, že městskou částí uhrazená částka ve výši 144.412,-Kč byla následně požadována k úhradě na spolek SKČ, který byl na základě smlouvy o odběru vody, jakož i nájemní smlouvy reálným uživatelem vodného a stočného. S ohledem na skutečnost, že SKČ ani přes předžalobní upomínku ničeho neuhradilo, dne 12. 09. 2019 proti němu uplatnila MČ tento svůj nárok žalobou u příslušného soudu, kde je to nyní řešeno pod sp. zn. 42 C 311/2019.

K otázce č. 4) žádosti:

Majetek městské části (pozemek pod hřištěm a budova šaten) je standardně zabezpečen, tzn. že po realizaci zadržovacího práva vůči pozemku i vůči budově byly vyměněny zámky, k nimž mají klíče jen oprávněné osoby, dále byla provedena oprava brány, branky a poničeného plotu kolem fotbalového hřiště.

K otázce č. 5) žádosti:

Na základě městskou částí objednaného znaleckého posudku byla stanovena částka ve výši 78.758,- Kč, a to za období od září 2018 do června 2019 s tím, že SKČ byl opět předžalobně vyzván k úhradě, kterou odmítl hradit. MČ následně uplatnila tento svůj nárok podanou žalobou ze dne 23. 07. 2019 u příslušného soudu, v současné době je řízení vedeno pod sp. zn.  15 C 303/2019.

Částečně k otázce č. 6) žádosti:

Ve věci vrácení poskytnuté dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy podala městská část trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření na spáchání dotačního podvodu s tím, že dle aktuálních informací je v současnosti tato věc řešena Policií ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování, odborem hospodářské kriminality. Více informací žadateli nelze poskytnout (viz rozhodnutí č.j. 2473/2019).

K otázce č. 7) žádosti:

Městská část sděluje, že na půdě úřadu neproběhla žádná konkrétní jednání, neboť se v současnosti vyčkává, až budou ukončeny právní spory a následně je v plánu vyhlásit výběrové řízení.

Částečně k otázce č. 8) žádosti:

Budova šaten byla ohodnocena znaleckým posudkem č. 39/2019 ze dne 12.6.2019 Ing. Petrem Macákem s tím, že žadateli nebude umožněno do znaleckého posudku nahlédnout, neboť by to mohlo oslabit v aktuálně probíhajících soudních sporech procesní postavení městské části.

Částečně k otázce č. 9) žádosti:

Na základě usnesení zastupitelstva č. 1/2019 ze dne 25.2.2019 byla v rozpočtu městské části na právní služby v roce 2019 vyčleněna částka 200.000,- Kč, která byla následnou rozpočtovou úpravou navýšena na 400.000,- Kč. Dle účetní evidence bylo dosud za rok 2019 městskou částí k vyúčtování právních služeb přímo či nepřímo spojených se spolkem SK Čechoslovan uhrazeno celkem 353.535,- Kč bez DPH. Poskytnutí odpovědi na zbylou část otázky bylo nutné odmítnout (viz rozhodnutí č.j. 2473/2019).

K otázce č. 11) žádosti:

Městská část sděluje, že na její žádost byl dne 19.12.2016 vypracován geometrický plán č. 1499-251/2016 potvrzený KN dne 28.12.2016, dále byl zpracován a připraven formulář na KN a následně ke dni 15.3.2019 byl tento formulář podán na příslušný KN, který na základě toho v rámci řízení č. Z-8631/2019-101 provedl zapsání předmětné budovy do katastru nemovitostí ke dni 26.3.2019. Žádné jednání mezi MČ Praha 16, MČ Praha 5, Magistrátem a SKČ neproběhlo, takže žádný zápis nelze poskytnout.